29 jan 2004 01:00

Agenda Ministerraad

Ministerraad van vrijdag 30 januari 2004, van 8.00 uur tot 10.00 uur. Agenda.

*
* *

Om 10.00 uur - Bezoek van de H. Kofi Annan, secretaris-generaal van de organisatie van de Verenigde Naties.

Ministerraad van vrijdag 30 januari 2004, van 8.00 uur tot 10.00 uur. Agenda. * * * Om 10.00 uur - Bezoek van de H. Kofi Annan, secretaris-generaal van de organisatie van de Verenigde Naties.

DOSSIER WAARBIJ EEN STAATSSECRETARIS BETROKKEN IS Minister van Buitenlandse Zaken + Staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken B.1. Omzetting van de Europese wetgeving in Belgisch recht - Stand van zaken.2003A33500.007 ++ + ALGEMEEN BELEID Eerste Minister A.2. Ontwerp van koninklijk besluit tot verlening van de toestemming aan de h. Erik DERYCKE, rechter bij het Arbitragehof, om zijn ambt te cumuleren met het ambt van bestuurslid van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie.2004A01100.003 Minister van Landsverdediging A.3. Dossier 4MC300 betreffende de levering van farmaceutische specialiteiten door fabrikanten aan de "Eléments techniques médicaux d'intervention" (EMI TECH), te Nijvel.2004A05130.007 Minister van Financiën B.4. BRUSSEL - Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Voltooiing van het "Egmont"-project - Procedure.1991D63460.004 Minister van Ambtenarenzaken B.5. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de Federale Overheidsdiensten.2001A04180.141 Minister van Gelijke Kansen A.6. Wet van 3 mei 2003 tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid - Verlenging, voor een nieuwe periode van één jaar, van 1 januari 2004 tot 31 december 2004, van de eerder toegekende afwijkingen.1999A74220.080 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Economie A.7. Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de vergoedingsrechten voor openbare uitlening van de auteurs, vertolkende of uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en producenten van eerste vastleggingen van films.2004A40240.001 Minister van Begroting A.8. Federaal programma van de openbare investeringen 2004 - Vrijgeving van de eerste schijf : 25 % voor de Federale Overheidsdiensten en voor de Regie der gebouwen - Periode : januari-maart 2004.2004A22420.001 Eerste MinisterMinister van Begroting B.9. Voorbereiding van de Begrotingscontrole 2004 - Ontwerp van circulaire.2003A22420.005 Minister van Werk B.10. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 11ter van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques.2001A74780.129 Minister van PensioenenMinister van Middenstand B.11. Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de betaling per overschrijving van de uitkeringen betaald door de Rijksdienst voor pensioenen.2004A75730.002 Minister van Sociale Zaken A.12. Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 25, § 3, vijfde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.2004A70720.002 Minister van Financiën B.13. Uitvoering van de beslissing van de Raad van16 januari 2004 - Verslag van de Minister van Financiën over de administratieve afhandelingvan de dossiers ter herinvlagging van de koopvaardijvloot.2004A20410.006 ++ + BUITENLANDS BELEID Minister van Buitenlandse Zaken A.14. Voorontwerp van wet houdende instemming met het Europees Verdrag inzake cinematografische coproductie, en met de Bijlagen I en II, gedaan te Straatsburg, op 2 oktober 1992.2004A30510.004 ++ + OM 10.00 UUR - BEZOEK VAN DE H. KOFI ANNAN, SECRETARIS-GENERAAL VAN DE ORGANISATIE VAN DE VERENIGDE NATIES Eerste MinisterMinister van Buitenlandse Zaken B.15. Ontmoeting van de Belgische Regering met de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de heer Kofi Annan :a) Toestand in Irak.b) Toekomst van VN-vredesoperaties.c) Hervorming van de Veiligheidsraad.d) Belgische kandidatuur voor een zetel in de Veiligheidsraad (2007-2008).2004A01052.001