23 okt 2003 02:00

Agenda Ministerraad 20031024

Ministerraad van vrijdag 24 oktober 2003, om 10.00

Ministerraad van vrijdag 24 oktober 2003, om 10.00

BEGROTINGSDISCIPLINE Minister van Begroting B.1. Aanpassing van de maatregelen inzake de begrotingsdiscipline 2003 - Ontwerp van circulaire.2003A22420.007 ++ + DOSSIERS WAARBIJ STAATSSECRETARISSEN BETROKKEN ZIJN Minister van Begroting en Overheidsbedrijven + Staatssecretaris voor Informatisering van de Staat A.2. Begrotingsdiscipline - Terbeschikkingstelling aan FEDICT van een project-coördinator Informatie-architecturen.2003A07130.092 Minister van Financiën B.3. a) Voorontwerp van wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.2003A20410.005b) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde.2003A20410.006c) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 2, 3, 4, 7, 8, 19, 23, 24, 31, 46, 47, 48, 50 en 53 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde.2003A20410.007 ++ + ALGEMEEN BELEID Eerste Minister A.4. Begrotingsdiscipline - Toekenning van een toelage aan de v.z.w. "Europese beweging - België", voor het begrotingsjaar 2003.2003A01500.006 Eerste Minister B.5. Ontwerp van koninklijk besluit tot invoering van de elektronische middelen en tot wijziging van andere bepalingen in bepaalde koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheids-opdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.2001A01130.488 Eerste MinisterMinister van Justitie B.6. a) Ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van de personeelsformatie van de Diensten van de Hoge Raad voor de Justitie.2000A02180.110b) Ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van de taalkaders van de Diensten van de Hoge Raad voor de Justitie.2000A02250.014c) Ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van het statuut van het administratief personeel van de Hoge Raad voor de Justitie.2000A02161.069 Minister van Justitie A.7. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, en van artikel 29, tweede lid, van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen.1997A02610.065 Minister van Justitie A.8. Begrotingsdiscipline - Federale Overheidsdienst Justitie - Handelsrechtbank van Brussel - Onderhoud van de technische installaties.2003A02130.086 Minister van Justitie A.9. Begrotingsdiscipline - Federale Overheidsdienst Justitie - Justitiepaleis II van Nijvel - Onderhoud van de technische installaties.2003A02130.090 Minister van Justitie B.10. Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest - Ontwerp van protocolakkoord met betrekking tot de verwezenlijking van bepaalde initiatieven inzake openbaar vervoer.1995A61130.229 Minister van Binnenlandse Zaken A.11. Ontwerp van koninklijk besluit waarbij aan de v.z.w. Vlaamse Vereniging voor respiratoire gezondheidszorg en tuberculosebestrijding mededeling van de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen wordt verleend in het kader van de wetenschappelijke navorsingsactiviteit "Analyse van het bronchuscarcinoomregister".2003A03231.016 Minister van Binnenlandse Zaken B.12. Voorontwerp van wet tot regeling van de verdeling tussen de kiescolleges van het aantal in het Europees Parlement te verkiezen Belgische leden.2003A03080.006 Minister van Landsverdediging A.13. Dossier 3RS111 betreffende het onderhoud van de schootssimulatoren LEOPARD.1995A05130.206 Minister van Landsverdediging A.14. Dossier 3VP002 betreffende de levering van de uitrustingen, toebehoren en diensten noodzakelijk voor de modernisatie van de infrarood detectiesystemen "I.R.W.R." (Infra Red Warning Receivers) geïnstalleerd op de C-130H vliegtuigen.1992A05130.054 Minister van Landsverdediging A.15. Dossier 3CA125 betreffende de levering, de installatie en het onderhoud van een "High End Database Server" (H.E.D.S.) met besturings-software en toebehoren.2003A05130.091 Minister van Landsverdediging A.16. Begrotingsdiscipline - Ministerie van Landsverdediging - Meerdere overheidsopdrachten.2003A05330.021 Minister van Overheidsbedrijven A.17. Ontwerp van koninklijk besluit tot het verlenen van eervol ontslag en tot benoeming van een lid van de Raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgacom".2003A64150.003 Minister van Ontwikkelingssamenwerking A.18. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 maart 2003 betreffende de benoeming van de leden van de Raad van beheer van de Belgische Technische Coöperatie (B.T.C.).1999A32520.175 Minister van Ontwikkelingssamenwerking A.19. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2000 tot uitvoering van de wet van 9 februari 1999 tot oprichting van het Belgisch Overlevingsfonds.1999A30520.184 Minister van Financiën A.20. Federale Overheidsdienst Financiën - Bepaling van de administraties die de eenheid van de rechtspraak verzekeren.2003A20180.037 Minister van Ambtenarenzaken A.21. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot instelling van een evaluatiecyclus in de Federale Overheidsdiensten.2000A07180.116 Minister van Ambtenarenzaken B.22. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2001 betreffende de weging van de management- en staffuncties in de Federale Overheidsdiensten en tot vaststelling van hun wedde.2001A04180.126 Minister van Ambtenarenzaken B.23. Ontwerp van koninklijk besluit houdende sommige reglementaire bepalingen met betrekking tot de overgang naar het hogere niveau.2003A04161.003 Minister van Ambtenarenzaken B.24. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, en van het koninklijk besluit van 22 december 2000 betreffende de selectie en de loopbaan van het Rijkspersoneel.2000A04161.066 Minister van Ambtenarenzaken B.25. Competentiemetingen - Organisatie van opleidingen in het domein van de I.C.T. (Bijzonder bestek nr. DIRAM0308-A N/F).2003A04130.086 Minister van Ambtenarenzaken B.26. Competentiemetingen - Ontwikkeling van een zelfstudiepakket (Bijzonder bestek DIR AM 03-10).2003A04130.094 Minister van Ambtenarenzaken B.27. Competentiemetingen - Het geven van opleiding als omkadering bij een zelfstudiepakket (Bijzonder bestek DIR AM 03-11).2003A04130.095 Minister van Ambtenarenzaken B.28. Begrotingsdiscipline - Ontwikkeling en realisatie van een video ter ondersteuning van de evaluatoren met het oog op de implementatie van de Ontwikkelcirkels (evaluatie) binnen de Federale Overheidsdiensten (Bestek nr. DGP2).2003A04130.093 Minister van Ambtenarenzaken B.29. Begrotingsdiscipline - Competentiemetingen - Opleidingen in PC-vaardigheden ten behoeve van het personeel van de niveaus B en C van de Federale Overheidsdiensten (Bestekken nr. OFO-2003-4, 5 en 6 N/F).2003A04130.088 Minister van Ambtenarenzaken B.30. Begrotingsdiscipline - Competentiemetingen - Opleidingen in PC-vaardigheden ten behoeve van het personeel van de niveaus B en C van de Federale Overheidsdiensten (Bestek nr. OFO-2003-7 N/F).2003A04130.087 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Werk A.31. Organisatie van een nationaal seminarie "Implementatie van het Europees sociaal fonds en zijn bijdrage tot de Europese werkgelegen-heidsstrategie : evaluatie en toekomst-perspectieven".2003A74770.007 Minister van Volksgezondheid B.32. Vergoeding van de schade te wijten aan medische ongevallen en het uitwerken van een volks-gezondheidsbeleid ten opzichte van medische fouten en therapeutische risico's.2003A71750.042 Eerste Minister Minister van Economie B.33. Cardiffrapport 2003 en Belgisch antwoord op de "Broad Economic Policy Guidelines 2003-2005" inzake producten en de arbeidsmarkt.1999A01500.114 ++ + BUITENLANDS BELEID Minister van Buitenlandse ZakenMinister van Ontwikkelingssamenwerking B.34. IRAK - Wederopbouw en herinrichting - Internationale donorconferentie, te Madrid, op 23 en 24 oktober 2003 - Belgische deelname.2003A30520.015 Minister van Economie B.35. JAPAN - Wereldtentoonstelling, te Aïchi in 2005.1996A40510.264