17 nov 2003 01:00

Agenda Ministerraad 20031118

Ministerraad van dinsdag 18 november 2003, om 8.00 uur

Opmerking: Na afloop van de ministerraad zal er een korte persbriefing plaatsvinden. Vermoedelijk tijdstip rond 10.00 uur in de perszaal van de federale regering. Ingang via Hertogstraat 4, 1000 Brussel.

Ministerraad van dinsdag 18 november 2003, om 8.00 uur Opmerking: Na afloop van de ministerraad zal er een korte persbriefing plaatsvinden. Vermoedelijk tijdstip rond 10.00 uur in de perszaal van de federale regering. Ingang via Hertogstraat 4, 1000 Brussel.

Eerste Minister B.1. a) Voorontwerp van programmawet (artikel 78).2003A01053.005b) Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen (artikel 77).2003A01053.012 Eerste Minister B.2. Voorontwerp van programmawet - Ontwerp van amendement (Kanselarij - Externe Communicatie - Thesaurierekening).2003A01053.011 Minister van Overheidsbedrijven B.3. Voorontwerp van programmawet - Ontwerp van amendement (Project HST-Fin n.v.).2003A22053.010 Minister van Volksgezondheid B.4. Voorontwerp van programmawet - Ontwerp van amendement (Maatregelen inzake gezondheidszorg).2003A70053.008 Minister van Volksgezondheid B.5. Voorontwerp van programmawet - Ontwerp van amendement (Zorg-verstrekkers).2003A70053.009 Minister van Financiën B.6. Voorontwerp van programmawet - Ontwerp van amendement (Ecotaksen).2003A20053.006 Minister van WetenschapsbeleidMinister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling B.7. Voorontwerp van programmawet - Ontwerp van amendement (Radio-uitzendingen).2003A50053.007 Minister van Justitie B.8. Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van de volledige of gedeeltelijke kosteloosheid van de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand.1999A02600.100 Minister van Justitie B.9. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toe-kenning, het tarief en de wijze van uitbetaling van de vergoeding die overeenkomstig de artikelen 508/19, 508/20, 508/22 en 508/23, van het Gerechtelijk Wetboek wordt verleend aan advocaten.1999A02600.103 Minister van Justitie B.10. Ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 20 december 1999 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 20 december 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning, het tarief en de wijze van uitbetaling van de vergoeding die overeenkomstig de artikelen 508/19, 508/20, 508/22 en 508/23, van het Gerechtelijk Wetboek, wordt verleend aan advocaten.1999A02600.106 Minister van Overheidsbedrijven B.11. Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de omzetting van B.I.A.C. in een naamloze vennootschap van privaat recht en betreffende de luchthaveninstallaties.2003A64460.029