20 nov 2003 19:45

Agenda Ministerraad-20031120

Agenda Ministerraad van vrijdag 21 november 2003, om 10.00

Agenda Ministerraad van vrijdag 21 november 2003, om 10.00

DOSSIERS WAARBIJ STAATSSECRETARISSEN BETROKKEN ZIJN Eerste Minister + Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging B.1. Beleidsnota inzake administratieve vereenvoudiging.2003A01430.025 Minister van Begroting en Overheidsbedrijven + Staatssecretaris voor Informatisering van de Staat B.2. Prioriteitsnota inzake de informatisering van de Staat, voor de legislatuur.2003A22230.002 Minister van Buitenlandse Zaken + Staatssecretaris voor Europese Zaken B.3. Omzetting van de Europese wetgeving in Belgisch recht - Stand van zaken.2003A33500.007 ++ + ALGEMEEN BELEID Eerste Minister B.4. Resolutie van het Vlaams Parlement van 1 oktober 2003 betreffende een humane omkadering van de geboorte van een levenloos geboren kind en de waardigheid van het stoffelijk overschot van de foetus.2003A01620.002 Minister van Justitie B.5. Voorontwerp van wet met betrekking tot de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de Internationale Straftribunalen.2002A02600.157 Minister van Binnenlandse Zaken B.6. a) Voorontwerp van bijzondere wet houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving.2003A03080.007b) Voorontwerp van wet houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving.2003A03080.008c) Voorontwerp van bijzondere wet tot wijziging van diverse bijzondere wetten.2003A03080.009d) Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 22 januari 2002 tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijsstemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen de kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en tot vaststelling van het stembiljet voor de verkiezing van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad.2003A03080.010 Minister van Financiën B.7. Implementatie van een informaticaplatform met het oog op de invoering in boordtabellen van de noodzakelijke gegevens voor het beheer van de Federale Overheidsdienst Financiën.2003A20130.106 Minister van Landsverdediging A.8. Afsluiten van een dienstencontract voor de schoonmaak van militaire gebouwen in het kwartier Koningin Elisabeth, te Evere.2003A05130.103 Minister van Werk en PensioenenMinister van Sociale Zaken en VolksgezondheidMinister van Middenstand A.9. a) Ontwerp van koninklijk besluit houdende toekenning van de managementfunctie van administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening.2003A74180.015b) Ontwerp van koninklijk besluit houdende toekenning van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening.2003A74180.016c) Ontwerp van koninklijk besluit houdende toekenning van de managementfunctie van administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid.2003A70180.018d) Ontwerp van koninklijk besluit houdende toekenning van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid.2003A70180.019e) Ontwerp van koninklijk besluit houdende toekenning van de managementfunctie van administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor pensioenen.2003A70180.020f) Ontwerp van koninklijk besluit houdende toekenning van de managementfunctie van administrateur-generaal bij de Kruispuntbank van de sociale zekerheid.2003A70180.021g) Ontwerp van koninklijk besluit houdende toekenning van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal bij de Kruispuntbank van de sociale zekerheid.2003A70180.022h) Ontwerp van koninklijk besluit houdende toekenning van de managementfunctie van administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten.2003A70180.023i) Ontwerp van koninklijk besluit houdende toekenning van de managementfunctie van administrateur-generaal bij het Fonds voor arbeidsongevallen.2003A70180.024j) Ontwerp van koninklijk besluit houdende toekenning van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal bij het Fonds voor arbeidsongevallen.2003A70180.025k) Ontwerp van koninklijk besluit houdende toekenning van de managementfunctie van administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers.2003A70180.026l) Ontwerp van koninklijk besluit houdende toekenning van de managementfunctie van administrateur-generaal bij de Rijksinstituut voor sociale verzekeringen der zelfstandigen.2003A70180.027m) Ontwerp van koninklijk besluit houdende toekenning van de managementfunctie van administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.2003A70180.028n) Ontwerp van koninklijk besluit houdende toekenning van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie.2003A70180.029o) Ontwerp van koninklijk besluit houdende toekenning van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor overzeese sociale zekerheid.2003A70180.030p) Ontwerp van koninklijk besluit houdende toekenning van de managementfunctie van administrateur-generaal bij de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.2003A70180.031 Minister van Ambtenarenzaken B.10. Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de weging van de managementsfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid.2003A04180.038 Minister van Ambtenarenzaken B.11. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2001 betreffende de weging van de management- en staffuncties in de Federale Overheidsdiensten en tot vaststelling van hun wedde.2001A04180.126 Minister van Ambtenarenzaken A.12. Ontwerp van koninklijk besluit houdende sommige reglementaire bepalingen met betrekking tot de overgang naar het hogere niveau.2003A04161.003 Minister van Ambtenarenzaken A.13. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot instelling van een evaluatiecyclus in de Federale Overheidsdiensten.2000A07180.116 Minister van Ambtenarenzaken A.14. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninkljk besluit van 12 juni 1970 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden der instellingen van openbaar nut en de autonome overheidsbedrijven, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk.2003A04720.051 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Begroting B.15. a) Ontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 10 van de wet van ? houdende overname door de Belgische Staat van de wettelijke pensioenverplichtingen van de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom ten opzichte van haar statutair personeel.2003A64460.030b) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de toekenning van bepaalde niet-fiscale ontvangsten aan het Zilverfonds.2003A22420.014 Minister van Financiën B.16. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van opcentiemen op de belasting der niet inwoners (natuurlijke personen) en van de toepassing van de aanvullende belastingen op de personenbelasting.2003A20410.033 Minister van Leefmilieu B.17. a) Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, voor de samenwerking in de beleidsdomeinen milieu en gezondheid.2003A71030.009b) Voorontwerp van wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, voor de samenwerking in de beleidsdomeinen milieu en gezondheid.2003A71030.008 Minister van VolksgezondheidMinister van Leefmilieu B.18. Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten.2003A71420.013 Minister van Economie B.19. Standpunt van de Belgische Regering met betrekking tot het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de octrooieerbaarheid van de in computers geïmplementeerde uitvindingen.2003A40440.031 Minister van Mobiliteit A.20. Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg.2002A61460.359 Minister van OverheidsbedrijvenMinister van Mobiliteit A.21. Uitvoering van de Belgische wetgeving en reglementering tot omzetting van Europese richtlijnen en akten op het gebied van het spoorvervoer - Oprichting van een technische studiedienst voor het spoorvervoer - Overeenkomst van 9 juni 2000 tussen de Federale Staat en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen - Verlenging.2000A61460.264 Minister van Werk A.22. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van sommige koninklijke besluiten betreffende de stelsels van onderbreking van de beroepsloopbaan en van tijdskrediet in het kader van het eenvormig maken van de regels inzake woonplaats.2003A74780.008 ++ + BUITENLANDS BELEID Minister van Buitenlandse Zaken A.23. Financiering van initiatieven en optreden van België inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat.2003A30520.012 Minister van Buitenlandse Zaken A.24. Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Kroatië, ondertekend te Brussel, op 31 oktober 2001.2003A30510.053 Minister van Buitenlandse Zaken A.25. Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek der Filippijnen, ondertekend te Manilla, op 7 december 2001.2003A30510.050 Minister van Buitenlandse Zaken A.26. Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Albanië tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting, ondertekend te Brussel, op 14 november 2002.2003A30510.051 Minister van Buitenlandse Zaken A.27. Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Australië, ondertekend te Canberra, op 20 november 2002.2003A30510.052 Minister van Werk B.28. Voorontwerp van programmawet - Ontwerp van amendement (Dienstencheques).2003A74053.013 Minister van Financiën B.29. Voorontwerp van programmawet - Ontwerp van amendement (Ecotaksen).2003A20053.006 Minister van Justitie B.30. Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van de volledige of gedeeltelijke kosteloosheid van de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand.1999A02600.100 Minister van Justitie B.31. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning, het tarief en de wijze van uitbetaling van de vergoeding die overeenkomstig de artikelen 508/19, 508/20, 508/22 en 508/23, van het Gerechtelijk Wetboek wordt verleend aan advocaten.1999A02600.103 Minister van Justitie B.32. Ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 20 december 1999 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 20 december 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning, het tarief en de wijze van uitbetaling van de vergoeding die overeenkomstig de artikelen 508/19, 508/20, 508/22 en 508/23, van het Gerechtelijk Wetboek, wordt verleend aan advocaten.1999A02600.106 Minister van OverheidsbedrijvenMinister van Werk en PensioenenMinister van Sociale Zaken en VolksgezondheidMinister van Mobiliteit B.33. Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de toekenning van de exploitatielicentie van de Luchthaven Brussel-Nationaal aan B.I.A.C.2003A64460.031 ++ + Minister van Werk B.34. Toepassing van artikel 3 van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 betreffende de loopbaanonderbreking van het administratief personeel ? Ontwerp van besluit van de Waalse Regering "portant le Code de la Fonction publique wallonne" wat betreft de bepalingen inzake loopbaanonderbreking.2003A74164.006