26 nov 2003 01:00

Agenda Ministerraad-20031128

Agenda Ministerraad van vrijdag 28 november 2003, om 10.00
Aansluitend persconferentie om 15.00

Agenda Ministerraad van vrijdag 28 november 2003, om 10.00 Aansluitend persconferentie om 15.00

ALGEMEEN BELEID Eerste Minister A.1. Kanselarij van de Eerste Minister - I.C.T..2003A01230.001 Minister van Justitie A.2. Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 287ter van het Gerechtelijk Wetboek.2003A02600.017 Minister van Justitie A.3. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de Diensten die de rechterlijke macht terzijde staan.2000A02600.117 Minister van Justitie B.4. Rechterlijke Orde Modernisering van het computerpark Aankoop van 3.000 vaste computers voor het personeel van de griffies en de parketten van de hoven en rechtbanken.2003A02230.003 Minister van Landsverdediging A.5. Voorontwerp van wet tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2004.2003A05330.025 Minister van Landsverdediging A.6. Ontwerp van beraadslaging Algemene uitgavenbegroting voor het Begrotingsjaar 2003 - Afdeling 16 «Landsverdediging».2003A05420.015 Minister van Binnenlandse Zaken A.7. Verlenging van de veiligheids- en preventiecontracten in 2004.2000A03330.261 Minister van Economie A.8. Ontwerp van ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 1, derde lid, van het ministerieel besluit van 5 februari 2003 tot uitvoering van artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 25 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, en tot bepaling, voor wat betreft deze Overheidsdienst, van de inwerking-treding van hoofdstuk I van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 houdende diverse bepalingen betreffende de inwerking-stelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten.2003A40180.039 Minister van Ambtenarenzaken A.9. Realisatie, drukken en verzenden van een tijdschrift bestemd voor alle statutaire en contractuele personeelsleden van de Federale Overheid (Federale en Programmatorische Overheidsdiensten, instellingen van openbaar nut en wetenschappelijke inrichtingen) en voor een beperkt aantal externe doelgroepen (MOD51) Eerste verlenging van het contract.2002A04130.601 Minister van Ambtenarenzaken B.10. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2001 betreffende de weging van de management- en staffuncties in de Federale Overheidsdiensten en tot vaststelling van hun wedde.2001A04180.126 Minister van Ambtenarenzaken B.11. Ontwerp van koninklijk besluit houdende sommige reglementaire bepalingen met betrekking tot de overgang naar het hogere niveau.2003A04161.003 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Eerste MinisterMinister van BegrotingMinister van Financiën B.12. Stabiliteitsprogramma van België 2004-2007.1999A22420.294 Minister van Werk B.13. Voorontwerp van programmawet - Ontwerp van amendement (Dienstencheques).2003A74053.013 Minister van Begroting en Overheidsbedrijven A.14. Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van het definitieve verdelingsplan van de subsidies van het dienstjaar 2002 van de Nationale Loterij.2002A64400.432 Minister van Energie A.15. Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen bestemd voor de financiering van de nucleaire passiva BP1 en BP2 voor de periode 2004-2008, in uitvoering van artikel 4, § 2, van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt.2003A42450.019 ++ + BUITENLANDS BELEID Minister van Buitenlandse ZakenMinister van Landsverdediging B.16. RWANDA :a) Herdenkingsplechtigheden, op 6 april 2004, van de tiende verjaardag van Rwandese genocide.2003A30520.016b) Oprichting van een herinneringsoord en een pedagogisch centrum, in Kigali.2003A05330.026 Minister van Landsverdediging A.17. IRAK - Deelname van een Belgische C-130 aan humanitaire zendingen voor de Verenigde Naties - Verlenging.2003A32520.004 Minister van Landsverdediging A.18. REGIO VAN DE CARAIBEN - Belgische deelname aan de operaties van de Verenigde Staten inzake strijd tegen drugtrafiek Inzet van een Alouette III, aan boord van een Nederlands fregat.1998A05330.218 Minister van Buitenlandse Zaken A.19. Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Benin inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel, op 18 mei 2001.2003A30510.054