04 dec 2003 01:00

Agenda Ministerraad-20031205

Ministerraad van vrijdag 5 december 2003, om 10.00 uur. Agenda.
Persconferentie om 15.00

Ministerraad van vrijdag 5 december 2003, om 10.00 uur. Agenda. Persconferentie om 15.00

DOSSIERS WAARBIJ STAATSSECRETARISSEN BETROKKEN ZIJN Eerste MinisterMinister van AmbtenarenzakenMinister van Begroting en Overheidsbedrijven + Staatssecretaris voor Informatisering van de Staat B.1. Organisatiestructuur van het Federaal Portaal.2003A01230.004 Minister van Begroting en Overheidsbedrijven + Staatssecretaris voor Informatisering van de Staat B.2. Federaal Portaal :a) Project ?Tax-on-web II?.2003A07130.111b) Project ?Verkiezingen 2004?.2003A07130.112 Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid + Staatssecretaris voor Personen met een handicap B.3. Actieplan ter bestrijding van de discriminatie van personen met een handicap ? Herbevestiging engagement.2002A70710.023 Minister van JustitieMinister van OverheidsbedrijvenMinister van Binnenlandse ZakenMinister van Werk en PensioenenMinister van MiddenstandMinister van ConsumentenzakenMinister van Sociale Zaken en Volksgezondheid + Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap B.4. DE POST ? Uitbetaling aan huis van de rust- en overlevingspensioenen en de tegemoetkomingen aan personen met een handicap via postassignatie.2003A75150.001 ++ + ALGEMEEN BELEID Eerste Minister A.5. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 1991 tot regeling van de eigendomsoverdracht van industriezones van de Staat naar het Vlaamse Gewest.1991A01030.140 Eerste Minister A.6. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 augustus 1996 tot regeling van de eigendomsoverdracht, van de Staat naar de Vlaamse Gemeenschap, van bestuurs-gebouwen voor de overgedragen Diensten van de Provinciale Gouvernementen.1996A01030.299 Eerste Minister A.7. Ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht van de Staat naar de Vlaamse Gemeenschap, van het domein « Beauvoorde », te Veurne.2003A01030.020 Eerste Minister A.8. Ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht van de Staat naar de Franse Gemeenschap, van het sportcentrum « L?hydrion », te Aarlen.2003A01030.019 Eerste Minister A.9. Ontwerp van koninklijk besluit tot invoering van de elektronische middelen en tot wijziging van andere bepalingen in bepaalde koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.2001A01130.488 Minister van Landsverdediging A.10. Ontwerp van koninklijk besluit houdende overdracht in de aangepaste Algemene Uitgavenbegroting van het Begrotingsjaar 2003, van een deel van de kredieten ingeschreven op de programma?s 16-50-0, 16-50-1, 16-50-2, 16-50-5, 16-60-0, 16-70-4 en 16-70-5 naar het programma 16-50-5.2003A05420.016 Minister van Landsverdediging A.11. Dossier 3RA304 betreffende de demilitarisatie en de vernietiging van munitie.2003A05130.109 Minister van Ambtenarenzaken A.12. Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector.2003A04180.040 Minister van WerkMinister van Sociale Zaken en VolksgezondheidMinister van Middenstand A.13. Weging van de managementfunctie van administrateur-generaal en adjunct-administrateur-generaal van de overheids-diensten van de sociale zekerheid. 2003A70180.013 Minister van Financiën B.14. Federale Overheidsdienst Financiën ? Overdracht van de bevoegdheid inzake de gunning van een overheidsopdracht ? Consolidatie van de « Bull » mainframes.2003A20130.108 Minister van Financiën B.15. BRUSSEL - Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Voltooiing van het "Egmont"-project - Bouw van "Egmont II" en aanpassing van het Egmontpaleis - Alternatieve financiering.1991D63460.004 Minister van Financiën B.16. BRUSSEL ? Federale Overheidsdienst Financiën ? Hergroepering van de Brusselse Diensten ? Huur van nog beschikbare ruimten in het North Galaxygebouw.2002A64140.237 Minister van Financiën B.17. BRUSSEL ? Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ? Huur van het gebouw, gelegen Victor Hortaplein.2003A20140.033 Minister van Financiën B.18. BRUSSEL ? Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken ? Definitieve huisvesting van de Diensten van de Algemene Directie instellingen en bevolking en van de Algemene Directie veiligheids- en preventiebeleid ? Huur van het gebouw « Park Atrium », gelegen Warandeberg 4, Koloniënstraat 11, en Kanselarijstraat 2.2003A20140.032 Minister van Financiën B.19. BRUSSEL ? Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie ? Hergroepering van de Diensten ? Huur van het gebouw « City Atrium », gelegen Vooruitgangstraat.2003A20140.031 Minister van Financiën B.20. BRUSSEL - Programmatie van de 5e Europese School ? Starten van de procedure voor de aanwijzing van architecten.2002A64500.207 Minister van Financiën B.21. BRUSSEL en NAMEN ? Federale Overheidsdienst Justitie en Federale Overheidsdienst Financiën ?Huur van de gebouwen, gelegen Poelaertplein 2, 3 en 4, en gelegen, rue des Bourgeois 7.2003A20140.030 Minister van Financiën B.22. MARCHE-EN-FAMENNE ? Federale Overheidsdienst Justitie ? Promotieovereenkomst om de inplanting van de gerechtelijke diensten te vervolledigen.2003A20130.110 Minister van Financiën B.23. BERGEN ? Federale Overheidsdienst Justitie ? Gerechtsgebouw - Voortzetting van de aan gang zijnde werken en uitvoering van de bijkomende werken, gelegen rue de Nimy.1999A04140.137 Minister van Financiën B.24. VERVIERS ? Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg ? Inspectie van de sociale wetten ? Huur van een deel van het gebouw, gelegen rue F. Houget nr. 6.2003A20140.027 Minister van Financiën B.25. DOORNIK ? Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg ? Inspectie van de sociale wetten ? Huur van een gedeelte van het vroeger CASTERMAN-complex, gelegen rue des S?urs Noires 28.2003A20140.028 Minister van Financiën B.26. RAEREN (Eynatten-Lichtenbusch) ? Autosnelweg A3 (E40) ? Douane en Politie ? Inrichting van het terrein langs de autosnelweg ? Overeenkomst van wederzijdse verkoopbelofte tussen het Waalse Gewest, S.O.F.I.C.O. en de Regie der gebouwen.2003A20140.029 Minister van Wetenschapsbeleid B.27. Realisatie van een Belgisch « Biological Resource Centre » door de consolidatie en de netwerking van de initiatieven in verband met de biodiversiteit en de hieraan gerelateerde informatie.1990A51820.016 Minister van Energie A.28. Ontwerp van koninlijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 mei 1989 betreffende de overdracht aan niet-kernwapenstaten van kernmaterialen, kernuitrustingen, technologische kerngegevens en hun afgeleiden.1993A40450.022 Minister van Energie A.29. Ontwerp van koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Opvolgingscomité, opgericht bij artikel 3 van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales.2003A42450.023 Minister van Leefmilieu A.30. Nationale Klimaatcommissie - Aanwijzing van de vertegenwoordigers van de Federale Regering.2003A73760.014 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Leefmilieu B.31. Structurele maatregelen ter bestrijding van verzuring en troposferisch ozon (2004-2007) ? Goedkeuring van het federale deel.2000A73760.061 Minister van Economie B.32. Verslag aan de Regering van de « Interdepartementale Commissie voor de coördiantie van de fraudebestrijding in de economische sectoren en voor de toepassing van de E.G.-verordening nr. 595/91 » (I.C.C.F.) ? Jaar 2002.2003A40430.026 Minister van Energie B.33. Ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van elektriciteit.2003A42450.020 Minister van Grootstedenbeleid A.34. Aanhangsels bij de overeenkomsten die werden afgesloten in het kader van het Grootstedenbeleid met de steden Antwerpen, Luik en Seraing, voor het begrotingsjaar 2003.2003A48330.027 Minister van Financiën B.35. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak.2003A20410.034 Minister van Volksgezondheid B.36. Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de financiering van de opsporing van overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij dieren.2003A71470.002 Minister van Volksgezondheid A.37. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 februari 1997 inzake de algemene voedingsmiddelhygiëne.1996A71750.125 Minister van WerkMinister van Sociale Zaken B.38. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector.2002A74780.136 Minister van Werk A.39. Toepassing van artikel 3 van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 betreffende de loopbaanonderbreking van het personeel van de besturen ? Ontwerp van besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het verlof voor loopbaanonderbreking voor « les Services du Gouvernement de la Communauté française, au Commissariat général aux relations internationales, à l?Office de la naissance et de l?enfance et au Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française ».2003A74164.007 ++ + BUITENLANDS BELEID Eerste MinisterMinister van Buitenlandse Zaken B.40. Voorbereiding van de Europese Raad van Brussel, op 12 en 13 december 2003 :a) Intergouvernementele Conferentie.2003A01500.005b) Overige agendapunten van de Europese Raad.2003A01500.008 Minister van Energie B.41. Deelname van België aan het nucleair luik van het « Northern Dimension Environmental Partnership Fund ».2003A42760.013 Minister van FinanciënMinister van Buitenlandse Handel B.42. Leningen van Staat tot Staat - Programma 2003 - Derde deel.2003A32520.003 Minister van Buitenlandse Zaken A.43. Financiering van initiatieven en optreden van België inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat.2003A30520.012 Minister van Buitenlandse Zaken A.44. DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO ? Herstel van de Justitie en de rechtstaat ? Terbeschikkingstelling van Wetboeken.2003A30130.113 Minister van Buitenlandse Zaken A.45. Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst houdende oprichting van het « International Plant Genetic Resources Institute », gedaan te Rome, op 9 oktober 1991.2003A30510.055 Minister van Buitenlandse Zaken A.46. Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Australië inzake de regeling van « werkvakanties », en met de uitwisseling van Brieven, ondertekend te Canberra, op 20 november 2002.2003A30510.056 Minister van Buitenlandse Zaken A.47. Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Regering van Nieuw-Zeeland inzake de regeling van « werkvakanties », ondertekend te Brussel, op 23 april 2003.2003A30510.057