04 feb 2004 15:45

Agenda Ministerraad-20040206

Ministerraad van vrijdag 6 februari 2004, om 10.00 uur. Agenda

Persconferentie om 15.00

Ministerraad van vrijdag 6 februari 2004, om 10.00 uur. Agenda Persconferentie om 15.00

ALGEMEEN BELEID Eerste Minister B.1. Vertegenwoordiging van de Federale Regering in de Interministeriële Conferenties.2003C80051.003 Minister van Justitie B.2. Europees Hof voor de rechten van de mens - Officiële lijst van de kandidaten voor de functie van Belgisch rechter.1997A02500.092 Minister van Ambtenarenzaken B.3. Ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen betreffende de competentiemetingen.2004A04180.002 Minister van Ambtenarenzaken B.4. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2001 betreffende de weging van de management- en staffuncties in de Federale Overheidsdiensten en tot vaststelling van hun wedde.2001A04180.126 Minister van Ambtenarenzaken A.5. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 1970 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden der instellingen van openbaar nut en de autonome overheidsbedrijven, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk.2004A04720.003 Minister van Binnenlandse Zaken A.6. Dossier DMA 2002 R3 600 betreffende de voortzetting van het contract in 2004 voor het ter beschikking stellen van gekwalificeerd personeel in informatica en telecommunicatie ten voordele van de Federale Politie.2001A03130.489 Minister van Economie A.7. Ontwerp van koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting, opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen.1995A40430.071 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Binnenlandse Zaken A.8. Ontwerp van koninklijk besluit tot berekening en verdeling, voor het jaar 2003, van het bijzonder krediet ten voordele van de gemeenten op het grondgebied waarvan zich eigendommen bevinden vrijgesteld van onroerende voorheffing.2004A03070.001 Minister van Begroting en OverheidsbedrijvenMinister van Economie en Energie A.9. a) Duurzaam beheer van de Noordzee - Fase I :- exploratie en exploitatie van zeezand en -grind ;- offshore elektriciteitsproductie.2003A22430.027b) Ontwerp van koninklijk besluit houdende deregels betreffende de milieu-effectenbeoordeling in toepassing van de wet van 13 juni 1969 inzake de exploratie en exploitatie van niet-levende rijkdommen van de territoriale zee en het continentaal plat.2004A40430.005c) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de voorwaarden, de geografische begrenzing en de toekenningsprocedure van concessies voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat.2004A40430.006 Minister van Begroting A.10. Federaal programma van de openbare investeringen 2004 - Vrijgeving van de eerste schijf : 25 % voor de Federale Overheidsdiensten en voor de Regie der gebouwen - Periode : januari-maart 2004.2004A22420.001 Minister van Werk en PensioenenMinister van Sociale Zaken en Volksgezondheid B.11. Financiering 2003 en 2004 van de e-government projecten van de sociale zekerheid.2004A70720.004 Minister van Volksgezondheid B.12. Aviaire influenza - Stand van zaken.2003A71750.038 Minister van Volksgezondheid B.13. Project voor de uitvoering van TSE-testen in de laboratoria van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (F.A.V.V.).2004A71130.010 Minister van Financiën B.14. Voorontwerp van wet tot omzetting in het Belgisch recht van de richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003 van de Raad van de Europese Unie betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling en tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de roerende voorheffing.2003A20410.035 Minister van Financiën B.15. Voorontwerp van wet tot aanpassing van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van het pensioensparen.2004A20410.010 Minister van Financiën B.16. Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 22-4 van de algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977, en intrekking van bepaalde wettelijke bepalingen inzake de te stellen zekerheid in het kader van douane-entrepots, actieve veredeling (schorsingssysteem) en behandeling onder douanetoezicht.2004A20410.008 Minister van Financiën B.17. Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 80, eerste lid, van het Wetboek der successierechten.2004A20410.009 Minister van Financiën B.18. Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 53 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van de restaurantkosten.2004A20410.007 Minister van Financiën B.19. a) Verhuis van de centrale site van de Federale Overheidsdienst Financiën - Overdracht van bevoegdheid inzake overheidsopdrachten.2004A20130.008b) Ontwerp van koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2004, en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe N.A.V.O.-zetel, de verhuis van verschillende Federale Overheidsdiensten, het initiatief inzake de verlichting van de schulden van de lage-inkomstenlanden (H.I.P.C. en H.I.P.C.-trust fund) en andere diversen.2004A20420.002 Minister van Financiën B.20. Verdeling van de eerste installatiekosten tussen de Regie der gebouwen en de Federale Overheidsdiensten die gehuisvest zijn in de gehuurde gebouwen.2004A20140.002 Minister van Financiën A.21. Machtiging aan de Regie der gebouwen om in het Vlaamse Gewest een procedure van algemene offerteaanvraag te organiseren voor de levering van elektriciteit.2004A20130.009 Minister van Wetenschapsbeleid A.22. Voorontwerp van wet met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen.2004A50820.004 ++ + BUITENLANDS BELEID Minister van Buitenlandse ZakenMinister van Buitenlandse Handel A.23. Ontwerp van koninklijk besluit houdende een verbod op de levering van sommige diensten aan LIBERIA.2004A30440.006 Minister van Buitenlandse ZakenMinister van Wetenschapsbeleid B.24. Nieuw ontwerp van Belgisch wetenschappelijk onderzoek in de poolgebieden.2004A50820.003 Minister van Buitenlandse Zaken A.25. Financiering van initiatieven en optreden van België inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat.2003A30520.012 Minister van Buitenlandse Zaken A.26. Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de deelname van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Hongarije, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek aan de Europese Economische Ruimte, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg, op 14 oktober 2003.2004A30510.006