11 mrt 2004 11:45

Agenda Ministerraad-20040312

Ministerraad van vrijdag 12 maart 2004, om 10.00 uur. Agenda.
Persconferentie om 15.00.

Ministerraad van vrijdag 12 maart 2004, om 10.00 uur. Agenda. Persconferentie om 15.00.

OMZETTING VAN DE EUROPESE WETGEVING IN BELGISCH RECHT Minister van Buitenlandse Zaken + Staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken B.1. Omzetting van de Europese wetgeving in Belgisch recht - Stand van zaken.2003A33500.007 Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid B.2. Richtlijn 1998/44/EG van 6 juli 1998 betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen (fiche I.1.).2004A50820.005 Minister van Mobiliteit B.3. Richtlijn 2000/56/EG van 14 september 2000tot wijziging van Richtlijn 91/439/EEG van de Raad betreffende het rijbewijs (fiche I.27.).2004A61460.008 Minister van Financiën B.4. Richtlijn 2003/93/EG van de Raad van 7 oktober 2003 houdende wijziging van richtlijn 77/799/EEG betreffende de wederzijdse bijstand van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten op het gebied van de directe en de indirecte belastingen (fiche I.37) :Voorontwerp van wet houdende invoering van de wederzijdse bijstand op het gebied van de jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten in het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen.2004A20410.018 Minister van Volksgezondheid B.5. Richtlijn 1999/74/EG van 19 juli 1999 tot vaststelling van minimumnormen voor de bescherming van legkippen (fiche II.3) :Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de minimumnormen voor de bescherming van legkippen.2004A71480.002 ++ + ALGEMEEN BELEID Minister van Landsverdediging A.6. Dossier MRMP-M/AM2 nr. 4MM280 betreffende het onderhoud van de tactische lasersimulatoren MINIDRA.2004A05130.016 Minister van Middenstand A.7. Ontwerp van koninklijk besluit houdende stopzetting van de functie van voorzitter van de Raad van beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen en benoeming van zijn opvolger.2004A44720.010 Minister van Ambtenarenzaken A.8. Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector.2004A04180.006 Minister van Ambtenarenzaken B.9. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, en van het koninklijk besluit van 13 maart 2002 tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten.2004A04166.001 Minister van Wetenschapsbeleid B.10. Uitvoering van de beslissing van de Raad van20 februari 2004 (punt 2 van de notificatienr. 2002A04180.181) - Alternatief voorstel van de Minister van Wetenschapsbeleid2002A04180.181 Minister van Financiën B.11. Algemene offerteaanvraag voor het ophalen en het vernietigen met het oog op recycleren van oud papier en karton bij de Federale Overheidsdiensten - Speciaal lastenkohier.2004A20130.013 Minister van Financiën B.12. AALST - Federale Overheidsdienst Financiën - Douane en accijnzen - Huur van 408m2 kantoren en 80 m2 archief in het gebouw, gelegen Wijngaardveld 34.2004A20140.003 Minister van Financiën B.13. BOUGE - Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Huur van 1.600,25 m2 kantoor- en archiefruimte en 30 parkeervakken, gelegen Route de Hannut 40.2004A20140.004 Minister van Financiën B.14. GENT Federale Overheidsdienst Justitie - Nieuw Gerechtsgebouw Verhoging van het investeringsbudget.2001A64130.527 Minister van Financiën B.15. LUIK - Federale Overheidsdienst Justitie - Rechtbank van eerste aanleg - Bewaring van de bewijsstukken - Huur van een gedeelte van het gebouw, gelegen avenue G. Truffaut 42.2004A20140.007 Minister van Financiën B.16. LUIK - Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Huisvesting van de provinciale controle-eenheid - Huur van een gedeelte van het gebouw, gelegen boulevard Frère-Orban 24-26.2004A20140.006 Minister van Financiën B.17. BRUSSEL - FEDICT - Uitbreiding van de bezette lokalen en inhuurneming van 5 bijkomende parkeervakken in het gebouw, gelegen Maria-Theresiastraat 1-3.2003A20140.022 Minister van Financiën B.18. BRUSSEL - Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Versterking personeelsbezetting van de Dienst Protocol - Huur van de verdiepingen 1 tot 4 van het gebouw, gelegen Naamsestraat 48, en van 375 m2 van de benedenverdieping van het gebouw, gelegen Brederodestraat 9.1991D63460.004 Minister van Financiën B.19. BRUSSEL - Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie - Regie der gebouwen en Beleidscel van de Minister van Landbouw en Middenstand - Huisvesting van een tweede huisbewaarder voor het administratief complex, gelegen Gulden Vlieslaan 87.2004A20140.005 Minister van Financiën B.20. Verkoop in 2004 van gebouwen en terreinen van de Staat beheerd door de Regie der gebouwen - Site "Les Dolimarts", te Bohan.2002A64140.244 Minister van Financiën B.21. VRESSE-SUR-SEMOIS - Vervuiling van Askarel op de site "Les Dolimarts".2004A20130.017 Minister van Financiën B.22. EVERBERG - Federale Overheidsdienst Justitie - Gesloten jeugdinstelling "De Grubbe" - Herinstaatstelling blok O en sanitaire afwerking en daken blok J - Vastlegging van de uitgevoerde onderhandelingsprocedures.2001A02610.123 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Eerste Minister B.23. Ministerraad "Objectief 200.000", te Gembloux, op 16 en 17 januari 2004 - Uitvoering - Stand van zaken.2004A01050.004 Minister van Overheidsbedrijven B.24. Ontwerp van koninklijk besluit houdende goedkeuring van het derde bijvoegsel bij het tweede beheerscontract van de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen.1997A61150.072 Minister van Werk B.25. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, naar aanleiding van de toetreding tot de Europese Unie van nieuwe Lid-Staten.1998A74770.109 Minister van Binnenlandse ZakenMinister van PensioenenMinister van Sociale Zaken Minister van Middenstand A.26. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 februari 1997 tot organisatie van de mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard tussen instellingen van sociale zekerheid, en het koninklijk besluit van 16 januari 2002 tot uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid tot sommige overheidsdiensten en openbare instellingen van de Gemeenschappen en Gewesten, met toepassing van artikel 18 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid.2004A74720.008 Minister van Binnenlandse ZakenMinister van PensioenenMinister van Sociale ZakenMinister van Middenstand A.27. Ontwerp van koninklijk besluit tot uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid tot de pensioen- en solidariteitsinstellingen belast met het uitvoeren van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, met toepassing van artikel 18 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid.2004A74720.009 Minister van Sociale Zaken A.28. Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de globale begroting van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake klinische biologie in 2003 in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.2004A70750.019 Minister van Sociale Zaken A.29. Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de globale begroting van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake medische beeldvorming in 2003 in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.2004A70750.018 Minister van Volksgezondheid B.30. MACHELEN - Proefcentrum van het Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie (C.O.D.A.) - Stand van zaken - Voorstel van maatregelen.1997A04130.291 Minister van Volksgezondheid B.31. Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de financiering van de opsporing van overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij dieren.2003A71470.002 Minister van Financiën B.32. Voorontwerp van wet houdende bekrachtiging van de koninklijke besluiten van 15 december 2003 en 23 januari 2004, tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de bedrijfsvoorheffing.2004A20410.020 Minister van Grootstedenbeleid B.33. Overeenkomsten af te sluiten in het kader van het Grootstedenbeleid met de steden Brussel, Charleroi, Gent, La Louvière, Bergen, Oostende, Seraing en de gemeenten Anderlecht, Vorst, Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost, voor het begrotingsjaar 2004.2004A48330.003 ++ + BUITENLANDS BELEID Eerste MinisterMinister van Buitenlandse Zaken B.34. Voorbereiding van de Europese Raad, te Brussel, op 25 en 26 maart 2004 - Belgisch voortgangsverslag.2004A01500.001 Eerste MinisterMinister van Buitenlandse Zaken B.35. Europese Unie - Financiële perspectieven voor de periode na 2007.2004C80500.001 Minister van Buitenlandse Zaken B.36. a) Financiering van initiatieven enoptreden van België inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die hetslachtoffer zijn van conflicten, nalevingvan de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat.2003A30520.012b) Begroting van het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (G.B.V.B.) - Gemeenschappelijke acties.2003A30520.014 Minister van Buitenlandse Zaken A.37. Conflictpreventie, vredesopbouw en mensenrechten - Voorstel tot financiële ondersteuning van de Palestijnse delegatie, in Brussel.2000A32520.198 Minister van Buitenlandse Zaken A.38. Voorontwerp van wet houdende instemming met de volgende Internationale Akten :- Protocol houdende wijziging van de gecoördineerde Overeenkomst tot oprichting van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie ;- Protocol houdende intrekking van de Overeenkomst tussen België en het Groothertogdom Luxemburg tot instelling van een bijzondere gemeenschap van ontvangsten wat betreft de op alcohol geheven accijnsrechten, van 23 mei 1935 ;- Protocol houdende intrekking van het bijzonder Protocol tussen België en het Groothertogdom Luxemburg, betreffende de landbouw, van29 januari 1963 ;- Protocol houdende intrekking van het Protocol tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg met betrekking tot de Monetaire Associatie en het Protocol tot uitvoering, van 9 maart 1981,gedaan te Brussel, op 18 december 2002. 2004A30510.013