13 mei 2004 17:35

Agenda Ministerraad 20040514

Agenda Ministerraad 14/05/04. 10 uur.
Persconferentie om 15 uur.

Agenda Ministerraad 14/05/04. 10 uur. Persconferentie om 15 uur.

OMZETTING VAN DE EUROPESE WETGEVING IN BELGISCH RECHT Minister van Buitenlandse Zaken + Staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken Omzetting van de Europese wetgeving in Belgisch recht - Stand van zaken.2003A33500.007 Minister van Justitie Ontwerp van koninklijk besluit houdende tenuitvoerlegging van verordening (EG) nr. 2157/2001 van de Raad van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap.2004A02430.014 ++ + ALGEMEEN BELEID Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector.2004A04180.009 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 februari 2003 houdende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties bij het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg.2002A71180.192 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen.2001A71750.340 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen betreffende de niveaus B, C en D.2004A04180.007 Minister van WetenschapsbeleidMinister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 2003 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de Wetenschappelijke Instellingen van de Staat en dat diverse wijzigingen aanbrengt in de personeelsstatuten van de Wetenschappelijke Instellingen van de Staat. 2002A04180.181 Eerste MinisterMinister van JustitieMinister van Buitenlandse Zaken Voorstel tot herziening van de Grondwet houdende de invoeging van een nieuw artikel 169bis inzake het Internationaal Strafhof en de Internationale Strafgerechten in Titel IV van de Grondwet.2004A02010.001 Minister van Justitie Toepassing van het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind :a) Deel I : Algemeen verslag.b) Deel II : Federaal actieplan betreffende de kinderen.2004A02610.021 Minister van Landsverdediging Dossier 4VP.001 met betrekking tot de uitvoering van de prestaties van engineering en prototypering, van de levering van de noodzakelijke uitrustingen en van de installatie op vliegtuig van een geïntegreerde zelfbeschermings-suite aan boord van de C-130H vliegtuigen.1992A05130.054 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Eerste MinisterMinister van Begroting Voorafbeelding van de Begroting 2005 - Ontwerp van circulaire.2004A22420.004 Minister van FinanciënMinister van Middenstand Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 1998 tot uitvoering van artikel 29 van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap.1998A45430.167 Minister van Volksgezondheid a) Ontwerp van koninkijk besluit betreffende de uitvoering van de verplichte keuringen op spuittoestellen en de betaling ervan.2004A71470.004b) Ontwerp van ministerieel besluit betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen.2004A71470.005 Eerste Minister a) Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen (artikel 77).2004A01053.001b) Voorontwerp van programmawet (artikel 78).2004A01053.002 Minister van Overheidsbedrijven Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de omzetting van de N.V. B.I.A.C. in naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties.2003A64460.029 Minister van Overheidsbedrijven Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de toekenning van de exploitatielicentie van de Luchthaven Brussel-Nationaal aan de N.V. B.I.A.C..2003A64460.031 ++ + VARIA Eerste Minister Voorontwerpen van wet - Ministerraad en Raad van State - Stand van zaken.2004A01050.003 Eerste Minister Ministerraden, te Gembloux, op 16 en 17 januari 2004, Oostende, op 20 en 21 maart 2004, en in de Lambermont, op 30 en 31 maart 2004 - Uitvoering - Stand van zaken.2004A01050.004