08 jun 2004 16:05

Agenda Ministerraad 20040609

MINISTERRAAD VAN WOENSDAG 9 JUNI 2004, OM 10.00 UUR. AGENDA

MINISTERRAAD VAN WOENSDAG 9 JUNI 2004, OM 10.00 UUR. AGENDA

DOSSIERS WAARBIJ STAATSSECRETARISSEN BETROKKEN ZIJN Minister van Begroting en Overheidsbedrijven + Staatssecretaris voor Informatisering van de Staat B.1. Richtlijnen en aanbevelingen voor het gebruik van open standaarden en/of open specificaties bij de federale overheidsbesturen.2004A07230.003 Minister van Begroting en Overheidsbedrijven + Staatssecretaris voor Informatisering van de Staat B.2. Transfer raamovereenkomst RRN 006/2001.2004A07460.034 Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid + Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap B.3. a) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.2004A70710.002b) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming.2004A70710.003c) Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 4, § 2, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap.2004A70710.004 ++ + ALGEMEEN BELEID Minister van Binnenlandse Zaken A.4. Ontwerp van koninklijk besluit houdende de verlenging van de duur van de overgangsregeling voorzien in artikel 52bis van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire controle.2002A03760.077 Minister van JustitieMinister van Binnenlandse Zaken A.5. Ontwerp van koninklijk besluit houdende samenstelling van de evaluatiecommissie voor de mandaten van directeur bij de Federale Politie.2004A03330.045 Minister van JustitieMinister van Werk en PensioenenMinister van Sociale Zaken en Volksgezondheid A.6. a) Ontwerp van koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van de Federale Raad voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude.2004A74770.015b) Ontwerp van koninklijk besluit tot benoeming van de coördinator-generaal bij de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude.2004A74770.016c) Ontwerp van koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Federaal Coördinatiecomité.2004A74770.017d) Ontwerp van koninklijk besluit tot benoeming van de secretarissen van het Federaal Coördinatiecomité.2004A74770.018 Minister van Overheidsbedrijven B.7. Risico's van terreurdaden bij het spoor.2004A64330.046 Minister van Volksgezondheid B.8. Uitvoering van ICT-projecten in het kader van het "Business Process Re-engineering (B.P.R.) project" van het Directoraat generaal geneesmiddelen (D.G.G.) van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu.2004A71130.030 Minister van Financiën B.9. BRUSSEL - Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Federale Politie - Algemene Directie Personeel (D.G.P.) en de Algemene Directie Materiële Middelen (D.G.M.) - Huur van de gebouwen A, B en C van het project "Les jardins de la Couronne".2004A20140.020 Minister van Financiën B.10. OTTIGNIES - LOUVAIN-LA-NEUVE - Federale Overheidsdienst Financiën - Functionele groepering van de Diensten van de oostpool van Waals-Brabant - Fase 2 - Huur van het gebouw, gelegen Avenue Paul Delvaux 12, en voortzetting van de huur van het gedeelte van de 2de verdieping van het gebouw, gelegen Place de l'Université.2003A64140.021 Minister van Financiën A.11. ANTWERPEN - Federale Overheidsdienst Justitie - Vredegerecht 6e kanton - Verlenging van de huurtermijn met een verhoging van de jaarlijkse huurprijs voor het gebouw, gelegen Justitie-straat 41.2004A20140.019 Minister van Financiën B.12. LUIK - Federale Overheidsdienst Justitie - Jeugdrechtbank - Huur van de 2de verdieping van het gebouw, gelegen Boulevard de la Sauvenière 34/36.2004A20140.021 Minister van Financiën B.13. GENT - Federale Overheidsdienst Financiën - Centralisatie in het Administratief Centrum "Ter Plaeten" - Huur van een gebouw, gelegen Zuiderpoort.2004A20140.023 Minister van Financiën B.14. GENT ? Federale Overheidsdienst Justitie - Nieuw Gerechtsgebouw ? Verhoging van het investeringsbudget.2001A64130.527 Minister van Financiën B.15. HASSELT - Centralisatie van de Federale Overheidsdiensten.2004A20140.022 Minister van EconomieMinister van Consumentenzaken B.16. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 oktober 1999 tot vaststelling van het bestek van toepassing op de semafoondienst en van de procedure inzake de toekenning van individuele vergunningen.1999A62460.242 Minister van Wetenschapsbeleid B.17. Verlaging van de leerplicht van 6 naar 5 jaar.2004A50800.001 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Justitie B.18. Ontwerp van Nationaal Actieplan inzake kinderen.2004A02610.021 Minister van Justitie B.19. Voorontwerp van wet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van ? houdende oprichting van de Nationale Commissie voor de rechten van het kind.2004A02030.011 Minister van Justitie B.20. Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet van8 augustus 1997.2004A02610.023 Minister van Justitie B.21 Globaal plan - Overeenkomsten af te sluiten tussen de Federale Overheidsdienst Justitie en de steden/gemeenten inzake de aanwerving van bijkomend personeel ter omkadering van alternatieve gerechtelijke maatregelen - Nieuwe reeks van projecten.2004A02610.022 Minister van Werk en PensioenenMinister van Sociale Zaken en Volksgezondheid B.22. a) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 2003 inzake de vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd voor de kunstenaar.2003A70720.003b) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, en houdende uitvoering van artikel 12ter van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels.2004A74720.018 Minister van Financiën B.23. Voorontwerp van wet betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten.2004A20400.011 Minister van Werk Minister van FinanciënMinister van EconomieMinister van Middenstand B.24. Maatregelen in de sector van de "horeca" - Stand van zaken.2004A74440.002 Minister van Economie B.25. a) Voorontwerp van wet betreffende het verbod op de fabricage en het in de handel brengen van goederen die van zeehonden zijn afgeleid.2004A40480.008b) Voorontwerp van wet betreffende het verbod op de commerciële productie van en de handel in honden-, kattenbont en hiervan afgeleide producten.2004A40480.009 Minister van Economie B.26. a) Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.2004A42450.006b) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt.2003A42450.001c) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2003 tot bepaling van de nadere regels voor de financiering van de reële nettokost die voortvloeit uit de toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan residentële beschermde klanten.2003A42450.015d) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 2001 betreffende de algemene tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven en de boekhouding van de beheerder van het nationaal transmissienet voor elektriciteit.2004A42450.010e) Ontwerp van koninklijk besluit tot het bepalen van het bedrag van de federale bijdrage dat per verbruiksschijf in rekening moet worden gebracht.2004A42450.009f) Ontwerp van koninkijk besluit tot vaststelling van het geïnstalleerd vermogen van installaties voor de productie van elektriciteit uit wind in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig internationaal zeerecht die in aanmerking komen voor de verrekening van een deel van de kostprijs van de hoogspanningskabel.2004A42450.011 Minister van Maatschappelijke Integratie B.27. Ontwerp van koninklijk besluit tot verhoging van de toelage verleend aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn als tegemoetkoming in de personeelskosten zoals bedoeld in artikel 40 van de wet betreffende het recht op de maatschappelijke integratie.2004A77700.013 Minister van Maatschappelijke Integratie B.28. Ontwerp van koninklijk besluit tot verhoging van de bedragen van het leefloon.2004A77700.014 Minister van Maatschappelijke Integratie B.29. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 mei 1984 tot uitvoering van artikel 13, tweede lid, 1°, van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum, en artikel 100bis, § 1, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.2004A77700.015 Minister van Maatschappelijke Integratie B.30. Ontwerp van koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de kosten voor het samenstellen van huurwaarborgen ten gunste van personen die ze niet kunnen betalen.2004A77700.012 Minister van Landbouw B.31. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003, waarbij de schade veroorzaakt aan de teelten van vlas, aardappelen en granen door de overvloedige regenval van september 2001 als een landbouwramp wordt beschouwd, waarbij de geografische omvang van deze ramp afgebakend wordt en waarbij de schadeloosstelling van de schade wordt vastgesteld.2002A46210.050 BUITENLANDS BELEID Minister van Buitenlandse Zaken A.32 Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de tarieven gevoegd bij de wet van 30 juni 1999 houdende het tarief der consulaire rechten en der kanselarijrechten.2001A30510.540 ++ + VARIA Eerste Minister B.33. Ontwerpen en voorontwerpen van wet - Ministerraad en Raad van State - Stand van zaken.2004A01050.003