24 jun 2004 12:25

Agenda Ministerraad 20040625

Agenda Ministerraad 25 juni 2004 om 10.00u.
Persconferentie om 15.00u.

Agenda Ministerraad 25 juni 2004 om 10.00u. Persconferentie om 15.00u.

DOSSIERS WAARBIJ STAATSSECRETARISSEN BETROKKEN ZIJN Minister van Begroting en Overheidsbedrijven + Staatssecretaris voor Informatisering van de Staat Richtlijnen en aanbevelingen aan de Federale Overheidsdiensten voor het gebruik van standaarden, op maat gemaakte toepassings-software en vrije software.2004A07230.003 ++ + ALGEMEEN BELEID Eerste Minister Gunningprocedure I.C.T.-Shared-Services.2004A01130.033 Minister van Landsverdediging EVERE - Contract voor de uitbating en totale waarborg van de technische en thermische installaties van het Kwartier Koningin Elisabeth.2004A05130.034 Minister van Landsverdediging NEDER-OVER-HEEMBEEK - Contract voor de uitbating en totale waarborg van de technische en thermische installaties van het Kwartier Koningin Astrid.2004A05130.035 Minister van Justitie Federale Overheidsdienst Justitie - Modernisering en centralisatie van de Vredegerechten - e-clips project.2004A02130.032 Minister van Justitie Federale Overheidsdienst Justitie - Terbeschikkingstelling van externe technische bijstand inzake I.C.T.2004A02130.031 Minister van Justitie Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg, en van het artikel 211 van het Gerechtelijk Wetboek.2004A02600.019 Minister van Justitie Voorontwerp van wet tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen met betrekking tot het strafrecht en de strafrechtspleging, teneinde de gerechtelijke achterstand weg te werken.2004A02600.016 Minister van Justitie Voorontwerp van wet betreffende de internationale rechtshulp in strafzaken.2004A02600.003 Minister van JustitieMinister van Binnenlandse Zaken Voorontwerp van wet tot wijziging van bepaalde aspecten van het statuut van de personeelsleden van de Politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de Politiediensten.2004A03330.047 Minister van Landsverdediging Voorontwerp van wet tot wijziging van de wetten van 1 maart 1958 betreffende het statuut van de beroepsofficieren van de Krijgsmacht, 27 december 1961 betreffende het statuut van de onderofficieren van het actief kader van de Krijgsmacht, en 12 juli 1973 betreffende het statuut van de vrijwilligers van het actief kader van de Krijgsmacht.2004A05330.048 Minister van Ambtenarenzaken Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector.2002A04180.174 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit houdende diverse bepalingen inzake selectie van statutair personeel.2004A04165.001 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten.2004A04166.002 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 mei 2000 tot uitvoering van artikel 14 van de wet van10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector.2000A04180.099 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Maatschappelijke Integratie Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 tot vaststelling van de criteria voor een harmonieuze verdeling over de gemeenten van de vreemdelingen, bedoeld in artikel 54, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.1994A03220.040 Minister van Grootstedenbeleid Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 2000 tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van de wet tot bepaling van de voorwaarden waaronder de plaatselijke overheden een financiële bijstand van de Staat kunnen genieten in het kader van het stedelijk beleid.2000A74330.251 Minister van Gelijke Kansen Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 6 maart 1996 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie, die van 4 tot 14 september 1995 in Peking heeft plaatsgehad.2004A77220.007 Minister van Leefmilieu Ontwerp van koninklijk besluit tot omzetting van de richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van de richtlijn 96/91/EG van de Raad.2004A73760.018 Minister van Overheidsbedrijven Ontwerp van koninklijk besluit houdende goedkeuring van de eerste wijziging van het beheerscontract dat op 27 maart 2003 werd gesloten tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht, en dat werd goedgekeurd bij het koninklijk besluit van 4 april 2003.2003A64400.005 Minister van Begroting en OverheidsbedrijvenMinister van Binnenlandse ZakenMinister van Mobiliteit Goedkeuring van de lijst met havenfaciliteiten die voldoen aan Verordening 725/2004/EG (I.S.P.S.-Code).2004A03330.013 Minister van Mobiliteit Ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van de tweede wijziging van het beheerscontract afgesloten op 14 augustus 1998 tussen de Staat en Belgocontrol.2001A62460.291 Minister van WerkMinister van Sociale Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot aanvulling van artikel 11, § 1, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.2004A70720.020 Minister van Werk a) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1987 tot uitvoering van artikel 42, tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, betreffende de uitbetaling van de jaarlijkse vergoedingen, van de renten en van de bijslagen.2004A70720.021b) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1987 tot uitvoering van artikel 42, tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, betreffende de uitbetaling van de jaarlijkse vergoedingen, van de renten en van de bijslagen.2004A70720.022 Minister van Pensioenen Ontwerp van koninklijk besluit met toepassing van artikel 12, § 3, van de wet van 9 juli 1969 tot wijziging en aanvulling van de wetgeving betreffende de rust- en overlevingspensioenen van het personeel van de openbare sector.2004A75168.001 Minister van WerkMinister van FinanciënMinister van Middenstand Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1992 tot regeling van de organisatie en de werking van het Participatiefonds.2004A44400.010 ++ + BUITENLANDS BELEID Eerste MinisterMinister van Buitenlandse Zaken a) Europese Raad van 17 en 18 juni 2004, te Brussel - Conclusies van het Voorzitterschap.2004A01500.001b) Intergouvernementele Conferentie en goedkeuring van de Europese Grondwet - Eerste bilan.2003A01500.005 Minister van Buitenlandse Zaken Uitgifte van paspoorten die een "chip" bevatten - Budgettaire implicatie.2004A30070.009