23 sep 2004 17:20

Agenda Ministerraad - 20040924

Ministerraad van vrijdag 24 septemner 2004, om 10.00 uur.
Agenda.

Ministerraad van vrijdag 24 septemner 2004, om 10.00 uur. Agenda.

DOSSIER WAARBIJ EEN STAATSSECRETARIS BETROKKEN IS Minister van Begroting en Overheidsbedrijven + Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling B.1. a) Federaal Plan inzake duurzame ontwikkeling 2004-2008.2004A43760.021b) Ontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling van het Federaal Plan inzake duurzame ontwikkeling 2004-2008.2004A43760.022 ++ + ALGEMEEN BELEID Minister van Binnenlandse Zaken B.2. Omzetting van richtlijn 2001/51 tot aanvulling van het bepaalde in artikel 26 van de Schengen-uitvoeringsovereenkomst :Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.2004A03220.009 Minister van Landsverdediging B.3. Dossier 4RA308 betreffende de levering van 12.000 explosieve standaard munitie 120mm voor mortieren in één vaste schijf van 6.000 stuks (2004) en twee voorwaardelijke schijven van elk 3.000 stuks (2006-2008).2004A05130.058 Minister van Landsverdediging A.4. Dossier MRMP-C/S/N 4CSNO3 voor het evolutieve en technische onderhoud van de "Defense Messaging System - BELGIUM" (DMS-BE). 2004A05130.057 Minister van Landsverdediging B.5. BRUSSEL - Koninklijke Militaire School - Constructie van het gebouw K, renovatie van de gebouwen F en Agora, en de benodigde omgevingswerken in de zone van de gebouwen K en E.1993A05130.085 Minister van Financiën B.6. LEUVEN - Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Federale Politie - Huren van 45 autostaanplaatsen voor privé-voertuigen in de ondergrondse parking van de Philipssite.2004A04140.028 Minister van Financiën B.7. Ontwerp van koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van de Raad van bestuur van de Federale Participatiemaatschappij.1998A20400.177 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Financiën B.8. Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 24-4 van de algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977, en tot intrekking van bepaalde wettelijke bepalingen inzake de te stellen zekerheid in het kader van douane-entrepots, actieve veredeling (schorsingssysteem) en behandeling onder douanetoezicht.2004A20410.008 Minister van Economie A.9. Ontwerp van koninklijk besluit houdende de wijziging van het koninklijk besluit van30 oktober 1997 betreffende de vergoeding verschuldigd aan auteurs en uitgevers voor het kopiëren voor privé-gebruik of didactisch gebruik van werken die op grafische of op soortgelijke wijze zijn vastgelegd.1996A02240.006 Minister van Begroting A.10. Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de toewijzing aan het Zilverfonds van een gedeelte van de niet-fiscale ontvangst gerealiseerd bij de ALESH-operatie.2004A22420.011 Minister van Sociale Zaken A.11. Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 37terdecies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.2004A70720.027 Minister van Sociale Zaken A.12. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninkljk besluit van 1 oktober 2002 tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema's en de baremaverhoging in bepaalde gezondheidsinrichtingen betreft.2002A70720.581 Minister van Maatschappelijke Integratie B.13. a) Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 14, § 1, zesde lid, en 16, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie.2004A77700.018b) Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 68quinquies, § 4, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.2004A77700.017 Minister van Overheidsbedrijven B.14. a) Ontwerp van koninklijk besluit houdende sommige maatregelen voor de reorganisatie van de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen.2004A64460.037b) Ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de werking van het Fonds voor spoorweginfrastructuur.2004A64460.038c) Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van onderhoud en beheer door Infrabel van de spoorweginfrastructuur in het bezit van het Fonds voor spoorweginfrastructuur.2004A64460.040d) Voorontwerp van wet tot bekrachtiging van sommige koninklijke besluiten genomen met toepassing van de programmawetten van 22 december 2003 en 9 juli 2004, en houdende andere bepalingen betreffende de reorganisatie van de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen.2004A64460.043e) Ontwerp van koninklijk besluit houdende de vaststelling van de statuten van Infrabel.2004A64460.041f) Ontwerp van koninklijk besluit houdende de vaststelling van de statuten van de Nieuwe Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen.2004A64460.042g) Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de voorlopige regels die gelden als eerste beheerscontract tussen de Federale Staat en Infrabel.2004A64460.044h) Ontwerp van koninlijk besluit tot vaststelling van de voorlopige regels die gelden als eerste beheerscontract tussen de Federale Staat en de Nieuwe Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen.2004A64460.045i) Financiële aspecten van de hervorming van de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen.2004A64460.052 ++ +