30 sep 2004 18:30

Agenda Ministerraad - 20041001

Ministerraad van vrijdag 1 oktober 2004, om 10.00 uur. Agenda.
Geen persconferentie.

Ministerraad van vrijdag 1 oktober 2004, om 10.00 uur. Agenda. Geen persconferentie.

DOSSIERS WAARBIJ STAATSSECRETARISSEN BETROKKEN ZIJN Eerste Minister + Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging B.1. a) "Kafka-test" - Vermijden van nieuwe administratieve lasten en streven naar een betere kwaliteit van wetgeving - Uitvoering van de beslissing van de Raad van 26 mei 2004.2000A04430.206b) Werking van de Ministerraad - Aanpassing van de circulaire van 12 juli 2003.2004A01056.001 Minister van Buitenlandse Zaken + Staatssecretaris voor Europese Zaken B.2. Omzetting van de Europese wetgeving in Belgisch recht - Stand van zaken.1999A30500.111 ++ + ALGEMEEN BELEID Minister van Binnenlandse Zaken A.3. Ontwerp van koninklijk besluit houdende erkenning van de N.V. "Computer Services Solutions" als adviesorgaan, zowel voor de geautomatiseerde stemsystemen en -software als voor de verkiezingssoftware voor de stemopneming en de verdeling van de zetels.2004A03080.002 Minister van Landsverdediging A.4. Dossier MRMP-M/AT 4MV065 betreffende het onderhoud van meerpersoons-reddingsvlotten van het type van RFD-BEAUFORT aan boord van transportvliegtuigen.2004A05130.060 Minister van Landsverdediging A.5. Dossier MRMP-N/S 5ZS738 betreffende het preventief, correctief en evolutief onderhoud van de Franse wapensystemen aan boord van de fregatten.2004A05130.059 Minister van Ambtenarenzaken A.6. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2004 houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen betreffende de competentiemetingen.2004A04180.002 Minister van Ambtenarenzaken A.7. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2000 tot regeling van de tegemoetkoming van de Staat en van sommige openbare instellingen in de vervoerskosten van de federale personeelsleden, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende toekenning van een vergoeding voor het gebruik van de fiets aan de personeelsleden van sommige federale overheidsdiensten.2000A04162.032 Minister van Ambtenarenzaken A.8. Ontwerp van koninkljk besluit houdende bepaling van sommige afdelingen van de Centrale Diensten van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie die de eenheid van rechtspraak verzekeren.2004A04180.017 Minister van Economie A.9. Ontwerp van koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter en een voltijds lid van de Raad voor de mededinging. 1993A40440.050 Minister van Energie B.10. Ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van elektriciteit.2003A42450.020 Minister van Financiën B.11. LEUVEN - Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Federale Politie - Huren van 45 autostaanplaatsen voor privé-voertuigen in de ondergrondse parking van de Philipssite.2004A04140.028 Minister van Financiën B.12. BRUSSEL - Voormalig "Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid" - Problematiek van de renovatie- en restauratiewerken van het gebouw, gelegen Luchtscheepvaartsquare 31.2004A20140.029 Minister van Financiën B.13. Ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht van administratieve en logistieke gebouwen (ex-rijkswachtbrigades) van de Federale Staat naar de politiezones.2004A20140.030 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Financiën B.14. Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 22-4 van de algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977, en intrekking van bepaalde wettelijke bepalingen inzake de te stellen zekerheid in het kader van douane-entrepots, actieve veredeling (schorsingssysteem) en behandeling onder douanetoezicht.2004A20410.008 Minister van Middenstand B.15. Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten.2003A44440.021 Minister van Werk B.16. Nationaal Actieplan Werkgelegenheid.2004A74780.007