24 mei 2004 15:00

Agenda Ministerraad 26-05-04

Agenda Ministerraad.
Woensdag 26 mei 2004.
Persconferentie om 15.00u.

Agenda Ministerraad. Woensdag 26 mei 2004. Persconferentie om 15.00u.

DOSSIER WAARBIJ EEN STAATSSECRETARIS BETROKKEN IS Eerste Minister + Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging a) "Kafka-test" - Vermijden van nieuwe administratieve lasten en streven naar een betere kwaliteit van wetgeving.2000A04430.206b) Werking van de Ministerraad - Aanpassing van de circulaire van 12 juli 2003.2004A01056.001 ++ + ALGEMEEN BELEID Eerste Minister Ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht, van de Staat naar de Franse Gemeenschap, van het terrein waarop het "Centre A.D.E.P.S. La Fraineuse" gevestigd is, te Spa.2004A01030.010 Eerste Minister Ontwerp van Intersectorale Sociale Programmatie 2003-2004 (Deel II).2004A01167.001 Minister van Binnenlandse Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm waarin en de voorwaarden waaronder de documentatie van het coördinatiebureau van de Raad van State betreffende de stand van de wetgeving ter beschikking wordt gesteld van het publiek.2004A03110.003 Minister van Binnenlandse Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels inzake de indiening van de aangiften van de verkiezingsuitgaven en van de herkomst van de geldmiddelen en de wijze van hun inventarisatie en beveiligde bewaring voor de verkiezingen van het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsraden.2004A03080.001 Minister van Binnenlandse Zaken Algemene rampen - Overstromingen eind december 2002 en begin januari 2003 - Stand van zaken op 31 maart 2004.2003A03210.001 Minister van Landsverdediging Dossier MRMP-C/P 4CP401 betreffende de aankoop, in twee afzonderlijke toekenbare percelen van telkens drie schijven, van negen en dertig hertzbundel dubbelstations "Line of Sight New Generation", met toebehoren, aanverwant materieel en dienstprestaties, inclusief een open meerjarige overeenkomst van onbepaalde duur voor de levering van wisselstukken, gereedschap en testapparatuur, de herstelling van defect materieel en prestaties van aanverwante diensten.2004A05130.029 Minister van Financiën BRUSSEL - Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Definitieve huisvesting van de Diensten van de Algemene Directie veiligheids- en preventiebeleid (A.D.V.P.B.).2003A20140.032 Minister van Financiën BRUSSEL - Federale Overheidsdienst Justitie - Huisvestingsproblematiek van de gerechtelijke Diensten - Huur van het "Palladium", gelegen Poelaertplein.2004A20140.017 Minister van Financiën BRUSSEL Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Huur van het gebouw, gelegen Victor Hortaplein.2003A20140.033 Minister van Financiën BRUSSEL Federale Overheidsdienst Financiën Huur van het overblijvende deel van de 4.000 m2 in het North Galaxygebouw - Lichten van de optie.2002A64140.237 Minister van Ambtenarenzaken a) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de Federale Overheidsdiensten.2001A04180.141b) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de Federale Overheidsdiensten.2002A04180.159 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van WerkMinister van Sociale Zaken Ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van artikel 8bis, tweede lid, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.2004A70720.019 Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering bestemd voor de financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2004.2004A71750.032 Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de modaliteiten van de openbaarmaking van de studies, rapporten en analyses van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg.2004A71750.033 Minister van Volksgezondheid Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 december 1930 houdende regeling van de slaapmiddelen en de verdovende middelen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies.2004A71750.031 Minister van FinanciënMinister van Volksgezondheid Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 1998 houdende regeling van sommige psychotrope stoffen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies.2004A71750.030 ++ + BUITENLANDS BELEID Minister van Buitenlandse Zaken a) Financiering van initiatieven en optreden van België inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat.2003A30520.012b) Begroting van het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (G.B.V.B.) - Gemeenschappelijke acties.2003A30520.014 Minister van Wetenschapsbeleid Belgische deelname aan het Franse Aardobservatieprogramma "Pleiades".1991A51820.041 ++ + VARIA Eerste Minister Ministerraden, te Gembloux, op 16 en 17 januari 2004, Oostende, op 20 en 21 maart 2004, en in de Lambermont, op 30 en 31 maart 2004 - Uitvoering - Stand van zaken.2004A01050.004