12 feb 2004 18:20

Agenda Ministerraad

Ministerraad van vrijdag 13 februari 2004, om 10.00 uur. Agenda.

Ministerraad van vrijdag 13 februari 2004, om 10.00 uur. Agenda.

ALGEMEEN BELEID Minister van Justitie B.1. Europees Hof voor de rechten van de mens - Officiële lijst van de kandidaten voor de functie van Belgisch rechter.1997A02500.092 Minister van Justitie B.2. Kadernota betreffende de hervorming van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming.2004A02610.001 Minister van Justitie B.3. Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 56 van het Wetboek van strafvordering.2003A02610.001 Minister van Justitie B.4. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 betreffende de aanwijzingsprocedure en de evaluatie van de assessoren en hun plaatsvervangers in de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling.1998A02610.079 Minister van Binnenlandse Zaken A.5. Ontwerp van koninklijk besluit tot benoeming van een bijzitter van de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen.2004A03220.001 Minister van Landsverdediging A.6. Dossier MRMP 4MS700 betreffende de totaliteit van behoeften inzake maritiem transport voor het jaar 2004 - Voorafgaand akkoord van de Eerste Minister.2004A05130.011 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Financiën B.7. Voorontwerp van wet betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles.2004A20400.002 Minister van Financiën A.8. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingvrijstelling van prijzen en subsidies, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars.2004A20410.011 Minister van PensioenenMinister van Middenstand A.9. a) Ontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 29, § 4, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers.2004A75730.003b) Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 35 van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen.2004A75730.004 Minister van JustitieMinister van EconomieMinister van Consumentenzaken B.10. Voorontwerp van wet houdende aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake verkoop teneinde de consumenten te beschermen.2002A02620.034 Minister van MiddenstandMinister van Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling B.11. Ontwerp van koninklijk besluit houdende productnormen voor voertuigen.2003A73760.002 Minister van BegrotingMinister van Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling B.12. Federale maatregelen tot bevordering van eco-efficiëntie in (overheids)gebouwen - Toepassing van het derde-investeerderprincipe.2004A73760.005 Minister van Economie en WetenschapsbeleidMinister van Leefmilieu B.13. Voorontwerp van wet houdende uitvoering van het Protocol betreffende milieubescherming bij het Verdrag inzake Antartica.1998A30760.046 Minister van Binnenlandse Zaken B.14. Voorontwerp van wet betreffende de toepassing van het Aanvullend Protocol bij de Internationale Overeenkomst van 5 april 1973 tot uitvoering van §§ 1 en 4 van artikel III van het Verdrag van 1 juli 1968 inzake de niet-verspreiding van kernwapens en waardoor de Internationale Organisatie voor atoomenergie haar informatie aangaande de nucleaire activiteiten in België kan verrruimen en toegang kan verkrijgen tot plaatsen die niet worden vermeld in de wet van 20 juli 1978 houdende geëigende beschikkingen teneinde de Internationale Organisatie voor atoomenergie toe te laten inspectie- en verificatiewerkzaamheden door te voeren op Belgisch grondgebied.2004A73760.004 ++ + BUITENLANDS BELEID Minister van Landsverdediging A.15. Verlenging van de Belgische deelname aan de opdrachten "United Nations Truce Supervision Operation" (UNTSO), "United Nations Military Observers Group to India and Pakistan" (UNMOGIP).2001A05350.016 Minister van Buitenlandse Zaken B.16. Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 8 maart 1994 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten met betrekking tot de vertegenwoordiging van het Koninkrijk België in de Ministerraad van de Europese Unie.1993A30030.241