01 okt 2003 15:00

Agenda Ministerraad 3-10-2003

MINISTERRAAD
VAN VRIJDAG 3 OKTOBER 2003, OM 10.00 UUR
AGENDA

MINISTERRAAD VAN VRIJDAG 3 OKTOBER 2003, OM 10.00 UUR AGENDA

DOSSIER WAARBIJ EEN STAATSSECRETARIS BETROKKEN IS Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid + Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap B.1. Organisatie van de Staten-generaal van het gezin - Stand van zaken.2003A72720.049 ++ + ALGEMEEN BELEID Eerste Minister B.2. a) Voorontwerp van wet houdende opheffing van de nietigheid van sommige wetsontwerpen (I) - (artikel 78) - Ontwerpen van amendement.2003A01040.005b) Voorontwerp van wet houdende opheffing van de nietigheid van sommige wetsontwerpen (II) - (artikel 77) - Ontwerpen van amendement.2003A01040.004 Minister van Ambtenarenzaken A.3. Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector.2003A04180.036 Minister van Energie B.4. Ontwerp van koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Raad van bestuur van de Nationale Instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (N.I.R.A.S.).1996A40450.034 Minister van Werk B.5. Begrotingsdiscipline - Begeleidingsdienst in regie - Indiensthouding van een informaticus, system engineer, bij IBM Belgium.2003A74130.079 Minister van Financiën B.6. Begrotingsdiscipline - Dringende vastleggingsdossiers ten laste van de Federale Overheidsdienst Financiën, voor het jaar 2003.2003A20130.013 Minister van Mobiliteit B.7. Begrotingsdiscipline - Ontwerp van overeenkomst betreffende een studie met betrekking tot de heffing voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur in België.2003A61130.076 Minister van Begroting B.8. Integratie van de Federale Overheidsdiensten en hun beleids- en beheersorganen in de structuur van de Programmabegroting - Ontwerp van circulaire.2003A22420.011 Minister van Binnenlandse Zaken B.9. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 1989 tot erkenning van de instellingen die gemachtigd zijn dotaties te ontvangen voor de financiering van de politieke partijen.2003A03040.003 Minister van JustitieMinister van Mobiliteit B.10. Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid.2003A02460.025 Eerste MinisterMinister van Justitie B.11. a) Ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van de personeelsformatie van de Diensten van de Hoge Raad voor de Justitie.2000A02180.110b) Ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van de taalkaders van de Diensten van de Hoge Raad voor de Justitie.2000A02250.014c) Ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van het statuut van het administratief personeel van de Hoge Raad voor de Justitie.2000A02161.069 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Binnenlandse Zaken B.12. Algemene rampen - Overstromingen eind december 2002 en begin januari 2003 - Stand van zaken.2003A03210.001 Minister van Duurzame Ontwikkeling B.13. a) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 september 2000 houdende vaststelling van het Federaal Plan inzake duurzame ontwikkeling 2000-2004.1999A43760.055b) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1998 tot vaststelling van de algemene regels betreffende de organisatie en de werking van de Interdepartementale Commissie voor duurzame ontwikkeling.1998A73760.049 Minister van WerkMinister van Sociale ZakenMinister van Middenstand B.14. Organisatie van de Rondetafel van de zelfstandigen.2003A44440.030 Minister van Volksgezondheid B.15. Financiering operationale kosten :a) Aviaire influenza - Stand van zaken.2003A71750.038b) Aardappelen besmet met bruinrot en ringrot - Stand van zaken.2003A71750.039 ++ + BUITENLANDS BELEID Minister van Landsverdediging A.16. IRAK - Deelname van een Belgische C-130 aan humanitaire zendingen voor de "United Nations World Food Program" (W.F.P.).2003A32520.004 Minister van Ontwikkelingssamenwerking B.17. BURUNDI - Verlenen van een financiële hulp voor de betaling van drie maanden van de huidige wedden van de Staatsambtenaren.2003A32520.013 Minister van FinanciënMinister van Buitenlandse Handel B.18. Leningen van Staat tot Staat - Programma 2003 - Tweede deel.2003A32520.003 Minister van Buitenlandse Zaken A.19. Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Canada tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Ottawa, op 23 mei 2002.2003A30510.047 Minister van Buitenlandse Zaken A.20. Voorontwerp van wet houdende instemming met het Akkoord tussen de Staten die partij zijn bij het Verdrag tot oprichting van een Europees Ruimte-agentschap en het Europees Ruimte-agentschap betreffende de bescherming en de uitwisseling van geclassificeerde informatie, gedaan te Parijs, op 19 augustus 2002.2003A30510.046 Minister van Buitenlandse Zaken A.21. Voorontwerp van wet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de arbitrage in verband met de reactivering en de modernisering van de Ijzeren Rijn, gesloten te Den Haag, bij wisseling van Nota's, gedagtekend op 22 juli 2003 en 23 juli 2003.2003A30510.045