19 feb 2004 12:15

Agenda Ministerraad

Ministerraad van vrijdag 20 februari 2004, om 10.00 uur. Agenda.
Persconferentie om 15.00.

Ministerraad van vrijdag 20 februari 2004, om 10.00 uur. Agenda. Persconferentie om 15.00.

DOSSIER WAARBIJ EEN STAATSSECRETARIS BETROKKEN IS Minister van Werk + Staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk B.1. Voorontwerp van wet houdende de bekrachtiging van de volgende koninklijke besluiten :a) Koninklijk besluit van 15 mei 2003 betreffende de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk.b) Koninklijk besluit van 15 mei 2003 tot vaststelling van de datum van de verkiezingen voor de aanwijzing van de afgevaardigen van het personeel bij de ondernemingsraden en bij de comités voor preventie en bescherming op het werk.c) Koninklijk besluit van 15 mei 2003 tot vaststelling van de berekeningswijze van het gemiddelde van de uitzendkrachten die door een gebruiker worden tewerkgesteld.2004A74770.009 ++ + ALGEMEEN BELEID Eerste Minister A.2. Ontwerp van koninklijk besluit tot verlening van de toestemming aan de h. Paul MARTENS, rechter bij het Arbitragehof, om het opleidingsonderdeel "Théorie générale du droit", in de "D.E.A." van privaatrecht, aan de Rechtsfaculteit van Saint-Maur (Paris XII) te geven.2004A01100.004 Eerste Minister A.3. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 1999 houdende benoeming van de werkende en plaatsvervangende leden van het Comité Overheidsbedrijven, bedoeld in artikel 31, § 6, tweede en vierde lid, van de wet van 21 maart 1991 tot hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.1993A01150.037 Eerste Minister A.4. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juli 1989 tot vaststelling van de wijze waarop personeelsleden van de federale ministeries overgaan naar de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en naar het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.2004A01030.001 Eerste MinisterMinister van Volksgezondheid A.5. Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 115 van de wet van 14 januari 2002 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg, en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van dit artikel.2004A01130.003 Minister van Landsverdediging A.6. Dossiers MRMP-M/S 4MS802 en 4MS803 betreffende luchttransporten in het kader van de opdracht "Avenir" - Voorafgaand akkoord van de Eerste Minister.2004A05130.015 Minister van JustitieMinister van Financiën B.7. Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, en zijn bijakten - Ontwerp van protocolakkoord tussen de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, de Regie der gebouwen en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de renovatie van de Janletvleugel van het Museum voor natuurwetenschappen, te Brussel.2004A20130.012 Minister van BegrotingMinister van Financiën B.8. Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 en zijn Bijakten, tussen de Federale Staat en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest - Renovatie- en uitbreidingsproject van het Congressenpaleis, te Brussel - Oprichting van een gespecialiseerde dochteronderneming, overeenkomstig artikel 2, § 2, van de organieke wet van 2 april 1962, door de Federale Investeringsmaatschappij.2003A61130.028 Minister van Financiën B.9. BRUSSEL - Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Verkoop "Egmont 1" en "Egmont 2" - Bijstand bij analyse, evaluatie en optimalisatie van de biedingen.1991D63460.004 Minister van Financiën B.10. Algemene offerteaanvraag voor het ophalen en het vernietigen met het oog op recycleren van oud papier en karton bij de Federale Overheidsdiensten - Speciaal lastenkohier.2004A20130.013 Minister van Ambtenarenzaken B.11. Uitvoering van de beslissing van de Raad van 30 januari 2004 (punt 7 van de notificatienr. 2001A04180.141 & 2002A04180.159) :a) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen.2001A71750.340b) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2003 met betrekking tot de aanduiding en de uitoefening van managementfuncties binnen het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.2003A74180.003c) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 2003 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de Wetenschappelijke Instellingen van de Staat, en dat diverse wijzigingen aanbrengt in de personeelsstatuten van de Wetenschappelijke Instellingen van de Staat.2002A04180.181d) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 2003 betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid.2002A04180.186e) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 februari 2003 houdende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties bij het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg.2002A71180.192 Minister van Binnenlandse Zaken B.12. Federale Politie - Werking en financiering van de Directie van de persoonlijke uitrusting.2004A03130.014 Minister van Binnenlandse Zaken B.13. Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 3 mei 1999 tot regeling van de bevoegdheids-verdeling ingevolge de integratie van de zee-vaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de Federale Politie.2004A03330.001 Minister van Binnenlandse Zaken B.14. Ontwerp van koninklijk besluit tot benoeming van een bijzitter van de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen.2004A03220.001 Minister van Energie B.15. Ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2001 tot benoeming van de leden van de Algemene Raad van de Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (C.R.E.G.).2001A42450.085 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Overheidsbedrijven B.16. Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (N.M.B.S.) - Algemene audit over het onroerend patrimonium - Overheidsopdracht bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.2004A64460.004 Minister van PensioenenMinister van Middenstand A.17. a) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers.2004A75730.005b) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen.2004A75730.006c) Ontwerp van koninkijk besluit waarbij de grensbedragen van de toegelaten beroepsinkomsten voor bepaalde gepensioneerden verhoogd worden.2004A75730.007 Minister van Sociale Zaken A.18. Ontwerp van koninkijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op14 juli 1994.2004A70720.005 Minister van Sociale Zaken A.19. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, achtste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.2003A70720.033 Minister van Sociale Zaken A.20. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 37sexies en 37septies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.2004A70720.006 Minister van Volksgezondheid B.21. Mededeling - Financiering van de B.S.E.-testen - Alternatief van de betrokken sector.2003A71470.002 Minister van Volksgezondheid B.22. Ontwerp van koninklijk besluit tot omzetting van de richtlijn 1999/74/EG van 19 juli 1999 tot vaststelling van minimumnormen voor de bescherming van legkippen.2004A71480.002 Minister van Financiën A.23. Voorontwerp van wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en de wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken.2004A20410.005 Minister van Financiën B.24. Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de praktische maatregelen die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van sommige bepalingen van de wet van 20 juli 1979 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit bepaalde bijdragen, rechten, belastingen en andere maatregelen.2004A20410.012 Minister van Economie B.25. Voorontwerp van wet houdende de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 2001/29/EG van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij.2002A02240.021 Minister van Economie B.26. Ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1996 betreffende het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik voor de auteurs, de uitvoerende kunstenaars en de producenten van fonogrammen en van audiovisuele werken.1996A02240.005 Minister van EconomieMinister van Consumentenzaken B.27. Ontwerp van akkoord tussen de Belgische Vereniging der banken en de Ministers van Economie en Consumentenzaken over de principes van het "gentlemen's agreement" omtrent het betalingsverkeer.2004A47400.004 Minister van JustitieMinister van EconomieMinister van Consumentenzaken B.28. Voorontwerp van wet houdende aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake verkoop teneinde de consumenten te beschermen.2002A02620.034 Minister van Maatschappelijke Integratie B.29. Ontwerp van koninklijk besluit houdende bepalingen ingevolge het arrest nr. 5/2004 van 14 januari 2004 van het Arbitragehof, waarbij sommige bepalingen van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie werden vernietigd.2004A77700.004 ++ + BUITENLANDS BELEID Minister van Landsverdediging A.30. Verlenging van de Belgische deelname aan de opdrachten "United Nations Truce Supervision Operation" (UNTSO), "United Nations Military Observers Group to India and Pakistan" (UNMOGIP).2001A05350.016 Minister van Buitenlandse Zaken A.31. Voorontwerp van wet houdende instemming met het Aanvullend Protocol nr. 7 bij de herziene Rijnvaartakte, ondertekend te Straatsburg, op 27 november 2002.2004A30510.007 ++ +