08 mrt 2004 12:30

Agenda Ministerraad

Ministerraad van vrijdag 5 maart 2004, om 10.00 uur. Agenda.
Persconferentie om 15.00

Ministerraad van vrijdag 5 maart 2004, om 10.00 uur. Agenda. Persconferentie om 15.00

OMZETTING VAN DE EUROPESE WETGEVING IN BELGISCH RECHT Uitvoering van de notificatie nr. 2003A33500.007 van 20 februari 2004 : de opgesomde richtlijnen (punten 1 tot en met 21) werden ne varietur overgenomen van de notificatie. Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid B.1. Richtlijn 1998/44/EG van 6 juli 1998 betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen (fiche I.1.).2004A50820.005 Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid B.2. Richtlijn 2001/17/EG van 19 maart 2001 betreffende de sanering en de liquidatie van verzekeringsondernemingen (fiche I.9.).2004A40430.007 Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid B.3. Richtlijn 2002/12/EG van 5 maart 2002 tot wijziging van richtlijn 79/267/EEG op het gebied van de solvabiliteitsmargevereisten voor levensverzekeringsondernemingen (fiche I.25.).2004A40430.008 Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid B.4. Richtlijn 2002/13/EG van 5 maart 2002 tot wijziging van richtlijn 73/239/EEG van de Raad op het gebied van de solvabiliteitsmargevereisten voor schadeverzekeringsondernemingen (fiche I.26.).2004A40430.009 Minister van Volksgezondheid B.5. Richtlijn 2002/60/EG van 27 juni 2002 houdende vaststelling van specifieke bepalingen voor de bestrijding van Afrikaanse varkenspest en houdende wijziging van richtlijn 92/119/EEG met betrekking tot besmettelijke varkensverlamming (fiche I.14.).2004A71470.002 Minister van Mobiliteit B.6. Richtlijn 2001/105/EG van 19 december 2001 houdende wijziging van richtlijn 94/57/EG inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties (fiche II.12.).2004A61460.005 Minister van Mobiliteit B.7. Richtlijn 2003/19/EG van 21 maart 2003 tot wijziging, ter aanpassing aan de technische vooruitgang, van richtlijn 97/27/EG betreffende de massas en afmetingen van bepaalde categorieën motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (fiche III.1.).2004A61460.006 Minister van Financiën B.8. Richtijn 2002/94/EG van 9 december 2002 tot vaststelling van de praktische maatregelen die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van sommige bepalingen van richtlijn 76/308/EEG van de Raad betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit bepaalde bijdragen, rechten en belastingen alsmede andere maatregelen (fiche I.11.).2004A20410.014 Minister van Financiën B.9. Richtlijn 2003/96/EG van de Raad van 27 oktober 2003 tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit (fiche I.38).2004A20410.015 Minister van Financiën B.10. Richtlijn 2003/49/EG van de Raad van 3 juni 2003 betreffende een gemeenschappelijke belastingregeling inzake uitkeringen van interest en royalty's tussen verbonden ondernemingen van verschillende lidstaten (fiche I.45.).2004A20410.016 Eerste MinisterMinister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid B.11. Richtlijn 2002/77/EG van 16 september 2002 betreffende de mededinging op de markten voor elektronische-communicatienetwerken en diensten (fiche I.21.).2004A01460.007 Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid B.12. Richtlijn 2001/101/EG van 26 november 2001 tot wijziging van richtlijn 2000/13/EG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgeving der lidstaten inzake de etikettering en presentatie van levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame (fiche I.6.).2004A40750.010 Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid B.13. Richtlijn 2002/67/EG van 18 juli 2002 betreffende de etikettering van levensmiddelen die kinine en levensmiddelen die cafeïne bevatten (fiche I.15.).2004A40750.011 Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid A.14. Richtlijn 2001/111/EG van 20 december 2001inzake bepaalde voor menselijke voedingbestemde suikers (fiche I.17.).2004A40750.012 Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid A.15. Richtlijn 2001/112/EG van 20 december 2001 inzake voor menselijke voeding bestemde vruchtensappen en bepaalde soortgelijke producten (fiche I.18.).2004A40750.013 Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid A.16. Richtlijn 2001/113/EG van 20 december 2001 inzake voor menselijke voeding bestemde vruchtenjam of -confituur, -gelei en -marmelade, alsmede kastanjepasta (fiche I.19.).2004A40750.014 Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid A.17. Richtlijn 2001/114/EG van 20 december 2001 inzake bepaalde voor menselijke voeding bestemde, geheel of gedeeltelijk gedehydrateerde verduurzaamde melk (fiche I.20.).2004A40750.015 Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid A.18. Richtlijn 2001/110/EG van 20 december 2001 inzake honing (fiche I.22.).2004A40750.016 Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid A.19. Richtlijn 2000/36/EG van 23 juni 2000 inzake cacao- en chocoladeproducten voor menselijke consumptie (fiche I.23.).2004A40750.017 Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en WetenschapsbeleidMinister van Mobiliteit B.20. Richtlijn 2001/19/EG van 14 mei 2001 tot wijziging van de richtlijnen 89/48/EEG en 92/51/EEG betreffende het algemeen stelsel van erkenning van beroepskwalificaties en de Richtlijnen 77/452/EEG, 77/453/EEG, 78/687/EEG, 78/1026/EEG, 78/1027/EEG, 80/154/EEG, 80/155/EEG, 85/384/EEG, 85/432/EEG, 85/433/EEG en 93/16/EEG van de Raad betreffende de beroepen van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger (verpleegkundige), beoefenaar der tandheelkunde, dierenarts, verloskundige, architect, apotheker en arts (fiche I.5.).2004A01440.007 Minister van Mobiliteit B.21. Richtlijn 2000/56/EG van 14 september 2000tot wijziging van richtlijn 91/439/EEG van de Raad betreffende het rijbewijs (fiche I.27.).2004A61460.008 °° ° Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid B.22. Mededeling - Richtlijn 2003/17/EG van 3 maart 2003 tot wijziging van richtlijn 98/70/EGbetreffende de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof (fiche I.16). 2004A42760.006 ++ + ALGEMEEN BELEID Minister van Landsverdediging A.23. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 1959 betreffende de leeftijd van oprustpensioenstelling van het Hoofd van 's Konings Militair Huis.2004A05060.001 Eerste MinisterMinister van JustitieMinister van Buitenlandse Zaken B.24. Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen, te Luxemburg - Gedeeltelijke vervanging van de rechters.2003A01500.004 Eerste MinisterMinister van Ambtenarenzaken A.25. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel (Werking van het Comité A).2004A04163.003 Eerste MinisterMinister van Ambtenarenzaken A.26. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel (Agentschap voor buitenlandse handel).2004A04163.001 Minister van Ambtenarenzaken B.27. Ontwerp van koninklijk besluit houdende bepaling van sommige afdelingen van de Centrale Diensten van de Federale Overheidsdiensten die de eenheid van rechtspraak verzekeren.2004A04180.005 Minister van Justitie B.28. Voorontwerp van wet tot omzetting van het besluit van de Raad van 28 februari 2002 betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken.2002A02600.175 Minister van Justitie B.29. a) Voorontwerp van wet houdende verschillende bepalingen betreffende de termijnen, het verzoekschrift op tegenspraak, de kennisgeving en de procedure van de collectieve schuldenregeling (artikel 78).2003A40440.015b) Voorontwerp van wet tot wijziging van de artikelen 81, 104, 569, 578, 580, 583 en 1395 van het Gerechtelijk Wetboek (artikel 77).2004A02600.001 Minister van JustitieMinister van Buitenlandse Zaken B.30. Follow-up van de Rondetafel van 14 maart 2003 over internationale kinderontvoeringen en het grensoverschrijdend bezoekrecht.2003A02610.008 Minister van Energie B.31. Ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2001 tot benoeming van de leden van de Algemene Raad van de Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (C.R.E.G.).2001A42450.085 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Energie B.32. Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen die bestemd zijn voor de financiering van de werkingskosten van de Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (C.R.E.G.), voor het jaar 2004.2000A42450.073 Minister van Economie B.33. Voorontwerp van wet houdende de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 2001/29/EG van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij.2002A02240.021 Minister van Werk B.34. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques.2001A74780.129 Minister van Sociale ZakenMinister van Middenstand B.35. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 mei 2003 tot uitvoering van artikel 4, vijfde lid, van het koninklijk besluit van 18 december 1996 houdende maatregelen met het oog op de invoering van een sociale identiteitskaart ten behoeve van alle sociaal verzekerden, met toepassing van de artikelen 38, 40, 41 en 49 van de wet van 26 juli 1996 houdende de modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de wettelijke pensioenstelsels.1996A70720.226 Minister van FinanciënMinister van Sociale Zaken A.36. Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 37septiesdecies, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.2004A70720.007 Minister van Volksgezondheid A.37. Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen taken door zelfstandige dierenartsen kan laten verrichten.2004A71480.003 Minister van Justitie Minister van Binnenlandse ZakenMinister van Financiën B.38. a) Voorontwerp van wet betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles (artikel 78).2004A20400.002b) Voorontwerp van wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de Commissie voor het bank- en financiewezen en de verzekeringen (C.B.F.A.), van de wet van & betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, en tot wijziging van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten (artikel 77).2004A20400.005 Minister van JustitieMinister van FinanciënMinister van Economie B.39. Voorontwerp van wet tot wijziging, betreffende insolventieprocedures, van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, en van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen.2004A20400.003 Minister van Financiën B.40. Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 53 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van de restaurantkosten.2004A20410.007 Minister van Financiën B.41. Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de praktische maatregelen die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van sommige bepalingen van de wet van 20 juli 1979 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit bepaalde bijdragen, rechten, belastingen en andere maatregelen.2004A20410.012 Minister van Maatschappelijke Integratie B.42. a) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een gerechtigde op maatschappelijke integratie die wordt aangeworven in het kader van het Activaplan.2002A77700.075b) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2002 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een rechthebbende op financiële maatschappelijke hulp die wordt aangeworven in het kader van het Activaplan.2002A77700.090c) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een gerechtigde op maatschappelijke integratie die wordt tewerkgesteld in een doorstromingsprogramma en tot vaststelling van de tijdelijke vermindering of vrijstelling van werkgeversbijdragen.2002A77700.080d) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2002 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een rechthebbende op financiële maatschappelijke hulp die wordt tewerkgesteld in een doorstromingsprogramma en tot vaststelling van de tijdelijke vermindering of vrijstelling van werkgeversbijdragen.2002A77700.089e) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een gerechtigde op maatschappelijke integratie die wordt tewerkgesteld in een sociaal inschakelingsinitiatief en tot vaststelling van de vrijstelling van werkgeversbijdragen.2002A77700.082f) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2002 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een rechthebbende op financiële maatschappelijke hulp die wordt tewerkgesteld in een sociaal inschakelingsinitiatief en tot vaststelling van de vrijstelling van werkgeversbijdragen.2002A77700.091g) Ontwerp van koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 tot uitvoering van artikel 2, § 5bis, van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum, en van artikel 57quater, § 3, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.2002A77700.073h) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2002 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor een rechthebbende op financiële maatschappelijke hulp in het kader van de invoeginterim.2002A77700.092i) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninkijk besluit van 14 november 2002 tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden, het bedrag en de duur van de toelage, verstrekt aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, voor een deeltijdse tewerkstelling, met toepassing van artikel 60, § 7, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van een rechthebbende op financiële maatschappelijke hulp.2002A77700.085j) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninkijk besluit van 14 november 2002 tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van de toelage, verstrekt aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, voor een tewerkstelling met toepassing van artikel 60, § 7, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van een rechthebbende op financiële maatschappelijke hulp die ter beschikking wordt gesteld van een privé-onderneming.2002A77700.086k) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2002 tot toekenning van een verhoogde staatstoelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor specifieke intiatieven, gericht op sociale inschakeling, binnen de sociale economie, voor rechthebbenden op financiële maatschappelijke hulp.2002A77700.087l) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2002 tot vaststelling van de toelage, verstrekt aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, voor de omkadering en opleiding van rechthebbenden op financiële maatschappelijke hulp die bij overeenkomst worden tewerkgesteld bij een privé-onderneming.2002A77700.088 ++ + BUITENLANDS BELEID Eerste MinisterMinister van Buitenlandse Zaken B.43. Voorbereiding van de Europese Raad, te Brussel, op 25 en 26 maart 2004 :a) Belgisch standpunt ;b) Belgisch voortgangsverslag.2004A01500.001 Minister van OntwikkelingssamenwerkingMinister van FinanciënMinister van Buitenlandse Handel A.44. Leningen van Staat tot Staat - Programma 2004 - Eerste deel.2004A20520.002 Minister van Landsverdeding A.45. Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie betreffende de concessie aan de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie van een terrein voor de uitbreiding en de inplanting van de nieuwe infrastructuur van de Permanente Zetel van deze Organisatie, ondertekend te Praag, op21 november 2002.2004A05510.012 Minister van Buitenlandse Zaken A.46. Voorontwerp van wet houdende instemming met de Beschikking van de Raad in de samenstelling van de Staatshoofden en Regeringsleiders van 21 maart 2003 inzake een wijziging van artikel 10.2 van de statuten van het Europees stelsel van Centrale Banken en de Europese Centrale Bank. 2004A30510.011 Minister van Buitenlandse Zaken A.47. Voorontwerp van wet houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Estland betreffende de politiesamenwerking, ondertekend te Talinn, op 11 juni 2001.2004A30510.009 Minister van Buitenlandse Zaken A.48. Voorontwerp van wet houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Letland betreffende de politiesamenwerking, ondertekend te Brussel, op 16 oktober 2001.2004A30510.010 Minister van Buitenlandse Zaken A.49. Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Franse Republiek betreffende de grensoverschrijdende samenwerking in politie- en douanezaken, ondertekend te Doornik, op 5 maart 2001, en met de uitwisseling van Brieven ter aanvulling van de Overeenkomst, gedaan te Parijs en Brussel, op 10 juni 2002.2004A30510.008