07 jul 2004 16:45

Agenda Ministerraad

Agenda Ministerraad.
Vrijdag 9 juli 2004 om 10.00u.
Persconferentie om 15.00u.

Agenda Ministerraad. Vrijdag 9 juli 2004 om 10.00u. Persconferentie om 15.00u.

DOSSIERS WAARBIJ STAATSSECRETARISSEN BETROKKEN ZIJN Minister van Begroting en Overheidsbedrijven + Staatssecretaris voor Informatisering van de Staat Project FEDCOM - IT-ondersteuning van een aangepaste overheidscomptabiliteit - Resultaten van de studie over een oplossing met basisfunctionaliteit - Voortzetting van het project. 2002A04130.567 Minister van Financiën + Staatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1 en 2 met betrekking tot de belasting over de toegevoerde waarde.2004A20410.048 Minister van Financiën + Staatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude Moderniseringsplan Coperfin - Begroting 2004.2003A20130.101 Minister van Financiën + Staatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude Regeerakkoord - Antifraudemaatregelen - Uitvoering en stand van zaken.2003A20410.031 Minister van JustitieMinister van OverheidsbedrijvenMinister van Binnenlandse ZakenMinister van Werk en PensioenenMinister van EconomieMinister van MiddenstandMinister van ConsumentenzakenMinister van Sociale Zaken en Volksgezondheid + Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap DE POST - Uitbetaling aan huis van de rust- en overlevingspensioenen en de tegemoetkomingen aan personen met een handicap.2003A75150.001 ++ + ALGEMEEN BELEID Eerste Minister Gunningprocedure I.C.T.-Shared-Services.2004A01130.033 Minister van Justitie Princiepsnota betreffende de sociale en fiscale behandeling van de voogden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.2004A02620.002 Minister van Justitie Voorontwerp van wet tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de versterking van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel.2004A02610.026 Minister van Justitie Voorontwerp van wet houdende overeenstemming van het Belgische recht met het Verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad.2004A02610.025 Minister van Justitie Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 45bis, § 2, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, en van de wet van 15 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van koophandel, en tot wijziging van de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek.2004A02600.020 Minister van Justitie Voorontwerp van wet betreffende de aanvaarding van het beginsel van herhaling inzake valsemunterij.2004A02610.024 Minister van Binnenlandse Zaken Dossier DMA 2004 R3 180 betreffende de aankoop van minimum 80 voertuigen voor organieke pelotons openbare orde ten voordele van de geïntegreerde politie.2004A03130.044 Minister van Binnenlandse Zaken Dossier DMA 2004 R3 113 betreffende de aankoop, het onderhoud en de herstelling van de "Ademanalysetoestellen" voor de bepaling van de ademalcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire lucht op basis van de ethanolconcentratie, ten voordele van de Federale en de Lokale Politie.2004A03130.045 Minister van Landsverdediging Programma wetenschappelijk en technologisch onderzoek voor Defensie, betreffende het boek-jaar 2004.2004A05330.049 Minister van Landsverdediging Dossier 4RS102 betreffende de integrale logistieke steun voor het bruglegsysteem "Armored Vehicle Launched Bridge (A.V.L.B.)".2004A05130.043 Minister van Landsverdediging Dossier MRMP-M/AM2 nr. 4MM260 betreffende de aankoop van wisselstukken, omruiling en technische steun voor optisch materieel van origine O.I.P.2004A05130.040 Minister van Landsverdediging Dossier MRMP-V/A3-4VA301 betreffende de toetreding tot het "Weapon System Program (W.S.P.)" en het afsluiten van een meerjarige open overeenkomst van onbeperkte duur met het "N.A.T.O. Maintenance and Supply Agency (N.A.M.S.A.)" voor de logistieke ondersteuning van de missile "TOW" van de helikopter A-109BA van de Land Component.2004A05130.037 Minister van Landsverdediging Dossier 4MC770 betreffende het onderhoud van vijf decompressiekamers van de Marinecomponent.2004A05130.039 Minister van Landsverdediging Dossier 134.002 betreffende de huur van een elektronisch evaluatiesysteem voor vliegoefeningen van de F-16-vliegtuigen boven de Noordzee.2004A05130.038 Minister van Landsverdediging Dossier 4RP100 betreffende de aankoop van 446 "Multi Purpose Protected Vehicles (M.P.P.V.)" in 3 verschillende schijven, met de aanverwante leveringen en dienstprestaties.2004A05130.042 Minister van Landsverdediging Dossier 4RP501 betreffende de aankoop, in drie schijven, van maximum 830 lichte voertuigen 4x4 en 270 ballistische beschermingskits, met de aanverwante leveringen en dienstprestaties en een open overeenkomst voor technische ondersteuning.2004A05130.041 Minister van Financiën Ontwerp van koninklijk besluit tot machtiging van de Regie der gebouwen om in naam en voor rekening van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (B.I.R.B.) renovatiewerken uit te voeren.2004A20140.026 Minister van Financiën Regie der gebouwen - Veiligheidswerken in overheidsgebouwen (asbestsaneringswerken).1997A04130.320 Minister van Financiën BRUSSEL - Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Federale Politie - Algemene Directie Personeel (D.G.P.) en de Algemene Directie Materiële Middelen (D.G.M.) - Huur van de gebouwen A, B en C van het project "Les jardins de la Couronne".2004A20140.020 Minister van Financiën GENT - Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid - Medische dienst - Uitbreiding van de huur met 91m² kantooroppervlakte en 7 parkeerplaatsen, en voortzetting van het huurcontract in het gebouw, gelegen Koningin Fabiolalaan 116.1994A71140.012 Minister van Financiën LIBRAMONT - Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu - Provinciale controle-eenheid van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (F.A.V.V.) - Huur van de 2de en een deel van de 3de verdieping, en de kelderverdieping van het gebouw, gelegen rue du Vicinal 1.2004A20140.025 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Financiën Ontwerp van koninklijk besluit houdende oprichting van de Dienst "Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken" bij de Federale Overheidsdienst Financiën.2004A20410.043 Minister van FinanciënMinister van Maatschappelijke Integratie Meerjarenplan 2005-2007 voor de aanpassings- en dringende inrichtingswerken van de open opvangcentra voor asielzoekers.2004A20140.024 Minister van Maatschappelijke Integratie Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor de begeleiding en de toeleiding van een gerechtigde op maatschappelijke integratie of een financiële maatschappelijke hulp naar een tewerkstelling in een onderneming. 2004A77700.016 Minister van Overheidsbedrijven Ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen.2004A64460.035 Minister van Overheidsbedrijven Risico's van terreurdaden bij het spoor - Opvolging en uitvoering van de beslissing van de Raad van 9 juni 2004.2004A64330.046 Minister van Werk en PensioenenMinister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Ontwerp van Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, en houdende uitvoering van artikel 12ter van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling,met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels.2004A74720.018 Minister van Sociale Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd.2004A70720.024 Minister van Volksgezondheid Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het gebruik door behandelaars en producenten van verpakkingshout van het merkteken dat de naleving van I.S.P.M.-norm 15 bevestigt.2004A71440.015 Minister van Leefmilieu Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de beheersmodaliteiten van het Fonds voor de financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen.2004A73760.019 Minister van Economie Ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit E6/99/CP16/ van 18 januari 2000 houdende verlening aan de N.V. BELMAGRI, Alverbergstraat 5, te 3500 Hasselt, van een concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen van het Continentaal Plat van België.1999A40430.189 ++ + BUITENLANDS BELEID Minister van OntwikkelingssamenwerkingMinister van FinanciënMinister van Buitenlandse Handel Leningen van Staat tot Staat - Programma 2004 - Tweede deel.2004A20520.002 Minister van Landsverdediging AFGHANISTAN - Deelname van België aan een internationale veiligheidsmacht (I.S.A.F.) - Uitbreiding van de effectieven (I.S.A.F. VI).2001a01340.052 Minister van Landsverdediging DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO - Programma voor militair partnerschap (P.M.P.) - Uitzending van een vormingsdetachement voor het "Centre supérieur militaire (C.S.M.)", te Kinshasa.2004A05530.001 Minister van Buitenlandse Zaken a) Financiering van initiatieven en optreden van België inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat.2003A30520.012b) Begroting van het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (G.B.V.B.) - Gemeenschappelijke acties.2003A30520.014 ++ +