16 jul 2004 13:00

Agenda Ministerraad

Agenda Ministerraad van dinsdag 20 juli 2004.
Om 10.00 uur.
Persconferentie: om 15.00u.

Agenda Ministerraad van dinsdag 20 juli 2004. Om 10.00 uur. Persconferentie: om 15.00u.

DOSSIER WAARBIJ EEN STAATSSECRETARISBETROKKEN IS Minister van Begroting en van Overheidsbedrijven + Staatssecretaris voor Informatisering van de StaatMinister van Volksgezondheid Project Portaal "BeHealth".2004A70750.036 ALGEMEEN BELEID Eerste Minister Ontwerp van koninklijk besluit houdende de verlenging van het mandaat van de Commissie voor de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945.2004A01220.008 Eerste Minister a) Ontwerp van koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie naar de Vlaamse Regering.2004A01030.012b) Ontwerp van koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie naar de Waalse Regering.2004A01030.013c) Ontwerp van koninklijk besluit tot overdracht van een personeelslid van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie naar de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.2004A01030.014 Eerste MinisterMinister van Buitenlandse Handel Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 mei 2003 betreffende de overdracht van de goederen, rechten en verplichtingen van de Belgische Dienst voor de buitenlandse handel aan het Agentschap voor buitenlandse handel, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.2002A30030.487 Minister van Binnenlandse ZakenMinister van Werk en PensioenenMinister van Sociale ZakenMinister van Middenstand a) Ontwerp van koninklijk besluit houdende toekenning van de managementfunctie van administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie.2004A70180.013b) Ontwerp van koninklijk besluit houdende toekenning van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten.2004A70180.014c) Ontwerp van koninklijk besluit houdende toekenning van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal bij het Rijksinstituut voor de sociale verzekering der zelfstandigen. 2004A70180.015 Minister van Justitie Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, en zijn bijakten nrs 1. tot 8 - TIW/II.14.6. - Ruimte Brussel-Europa - Micro-investeringen in de Europese Wijk. 2004A02130.055 Minister van Justitie Princiepsnota betreffende de sociale en fiscale behandeling van de voogden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.2004A02620.002 Minister van Justitie Ontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling van het presentiegeld van de leden van de Commissie belast met de organisatie van de hernieuwing van de organen van de Islamitische eredienst.2004A02200.002 Minister van Justitie Ontwerp van koninklijk besluit houdende tenuitvoerlegging van verordening (EG) nr. 2157/2001 van de Raad van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap.2004A02430.014 Minister van Justitie Voorontwerp van wet tot invoering van bepalingen inzake bemiddeling in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering en in het Wetboek van strafvordering.2004A02610.027 Minister van Justitie Voorontwerp van wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, wat betreft de wedden van de referendarissen en de parketjuristen bij de Hoven van beroep en bij de Rechtbanken van eerste aanleg, van de griffiers en de secretarissen van het parket.2004A02600.021 Minister van Justitie a) Voorontwerp van wet houdende wijzigingvan de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen (artikel 78).2004A02330.051b) Voorontwerp van wet houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 tot oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheids-machtigingen (artikel 77).2004A02330.052 Minister van JustitieMinister van Binnenlandse Zaken Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.2004A03330.053 Minister van JustitieMinister van Buitenlandse ZakenMinister van Binnenlandse ZakenMinister van Economie en Wetenschapsbeleid Voorontwerp van wet betreffende de toepassing van het Aanvullend Protocol van 22 september 1998 bij de Internationale Overeenkomst van 5 april 1973 tot uitvoering van artikel III, §§ 1 en 4, van het Verdrag van 1 juli 1968 inzake de niet-verspreiding van kernwapens.2004A73760.004 Minister van Binnenlandse Zaken Dossier DMA 2004 R3 113 betreffende de aankoop, het onderhoud en de herstelling van de "Ademanalysetoestellen" voor de bepaling van de ademalcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire lucht op basis van de ethanolconcentratie, ten voordele van de Federale en de Lokale Politie.2004A03130.045 Minister van Landsverdediging Dossier MRMP-M/S betreffende het afsluiten van een contract tot collectieve hospitalisatieverzekering ten behoeve van de militaire en burgerpersoneelsleden van Defensie.2004A05130.050 Minister van Landsverdediging Dossier MRMP-C/P 4CP805 betreffende de aankoop van SIGINT-middelen voor de Algemene Dienst inlichtingen en veiligheid (A.D.I.V.).2004A05130.049 Minister van Landsverdediging Dossier MRMP-C/S/N 4CSN02 betreffende het onderhoud van het geïntegreerd telecommunicatiesysteem BEMILCOM.2004A05130.047 Minister van Landsverdediging Dossier MRMP-M/AM2 4MM450 betreffende de aankoop van originele wisselstukken voor de wapens verworven bij FN HERSTAL.2004A05130.048 Minister van Landsverdediging Dossier MRMP-C/A 4CA313 betreffende het onderhoud van het "Belgian Military Operational Communication and Information System (BEMILOPSCIS)".2000A05130.451 Minister van Landsverdediging Dossier 5VW101 betreffende de initiële en recurrente training op vluchtsimulator voor varend personeel C-130H.2004A05130.051 Minister van Landsverdediging Dossier MRMP-C/S/C 4CS01 betreffende het onderhoud en de obsolescentiebehandeling van de TACAN bakens in gebruik voor de luchtnavigatie.2004A05130.054 Minister van Landsverdediging Dossier 4V/S 005 betreffende de ondersteuning op "Depot Level" van de "Autonomous Air Combat Maneuvering Instrumentation system (AACMI) Flight Profile Recorder" op de F-16.2004A05130.053 Minister van Landsverdediging Dossier 4RP502 betreffende de aankoop en integratie op PANDUR van 45 waarnemingsplatformen met "Battlefield Management System (B.M.S.)", aanverwante materiëlen en dienstprestaties alsook een open overeenkomst voor technische ondersteuning.2004A05130.052 Minister van Financiën HEIST-OP-DEN-BERG - Federale Overheidsdienst Financiën - Vervangingshuur voor de Controle der directe belastingen en de Controle B.T.W. en huur van een opslagplaats en magazijn ten behoeve van de Administratie van de douane en accijnzen, gelegen Cederstraat 20. 2004A20140.027 Minister van Financiën LANAKEN - Federale Overheidsdienst Financiën - Controle der directe belastingen - Huur van een gebouw, gelegen Stationsstraat 66.2003A64140.001 Minister van Financiën BRUSSEL - Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Definitieve huisvesting van de Diensten van de Algemene Directie veiligheids- en preventiebeleid (A.D.V.P.B.).2003A20140.032 Minister van Begroting en OverheidsbedrijvenMinister van Financiën BRUSSEL - Congressenpaleis : Ontwerp van koninklijk besluit tot oprichting van de dochtermaatschappij - Statuten en aanduiding van de leden van de Raad van beheer en van de Regeringscommissarissen.2004A20150.002 Minister van Financiën BRUSSEL - Programmatie van de Europese Scholen.2002A64500.207 Minister van Financiën Verlenging van de diensten inzake onderhoud en bijstand in de hypotheekbewaringen.1996A20130.258 Minister van VolksgezondheidMinister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 februari 2003 houdende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties bij het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg.2002A71180.192 Minister van Ambtenarenzaken en Gelijke Kansen Ontwerp van koninkijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2003 met betrekking tot de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties binnen het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen.2003A74180.003 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 2003 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de Wetenschappelijke Instellingen van de Staat, en dat diverse wijzigingen aanbrengt in de personeelsstatuten van de Wetenschappelijke Instellingen van de Staat. 2002A04180.181 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2004 houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen betreffende de competentiemetingen.2004A04180.002 Minister van Ambtenarenzaken Ondersteuning bij de implementatie van de nieuwe loopbaan voor niveau A (MOD65bis).2003A04130.004 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Mobiliteit Ontwerp van koninklijk besluit tot oprichting van de Dienst regulering van het spoorwegvervoer, en tot vaststelling van zijn samenstelling en het statuut dat van toepassing is op zijn leden. 2004A61460.036 Minister van Overheidsbedrijven a) Ontwerp van koninklijk besluit houdende sommige maatregelen voor de reorganisatie van de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen.2004A64460.037b) Ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de werking van het Fonds voor Spoorweginfrastructuur.2004A64460.038 Minister van Overheidsbedrijven Ontwerp van koninklijk besluit houdende tussenkomst van de Federale Overheid in het geval van schade of aansprakelijkheid ten gevolge van terreurdaden in de spoorwegsector.2004A64330.046 Minister van OverheidsbedrijvenMinister van Binnenlandse ZakenMinister van Volksgezondheid Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bepaling van het project, het vereist aantal in te zetten personeelsleden en de modaliteiten van het inzetten van personeelsleden van Belgacom voor de organisatie en invulling van de neutrale calltaking van de alarmcentrales 112, 101 en 100.2004A64330.043 Minister van OverheidsbedrijvenMinister van Binnenlandse Zaken a) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bepaling van het project en het vereist aantal in te zetten personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven in het kader van de veralgemening van de uitreiking van de elektronische identiteitskaart.2004A64070.004b) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de modaliteiten van het inzetten van personeels-leden van het autonoom overheidsbedrijf Belgacom in het kader van de coördinatie van de uitreiking van de elektronische identiteitskaart.2004A64070.007c) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de modaliteiten van het inzetten van personeelsleden van het autonome overheidsbedrijf Belgacom in de gemeenten in het kader van de uitreiking van de elektronische identiteitskaart.2004A64070.005d) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de modaliteiten van het inzetten van personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven De Post en de N.M.B.S. in de gemeenten in het kader van de uitreiking van de elektronische identiteitskaart.2004A64070.006e) Ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van . betreffende de modaliteiten van het inzetten van personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven De Post en de N.M.B.S. in de gemeenten in het kader van de uitreiking van de elektronische identiteitskaart.2004A64070.010 Minister van OverheidsbedrijvenMinister van Binnenlandse Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 27 juli 1998 tot vaststelling van de statuten van A.S.T.R.I.D.1992A03130.029 Minister van OverheidsbedrijvenMinister van Binnenlandse Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3, § 3, van de wet van 8 juni 1998 betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten.2004A03330.050 Minister van Overheidsbedrijven Nationale Loterij :a) Tekort van het globale winstsaldo voor het dienstjaar 2001 en voorgaande om de recurrente subsidie-aanvragen te dekken van verenigingen die actief zijn in de sociale sector in de Vlaamse Gemeenschap.2003A64400.010b) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 oktober 2001 tot bepaling van het definitief winstverdelingsplan van het dienstjaar 2000 van de Nationale Loterij.2000A20400.202c) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 2002 tot bepaling van het definitief winstverdelingsplan van het dienstjaar 2001 van de Nationale Loterij.2002A64400.445 Minister van OverheidsbedrijvenMinister van Maatschappelijke Integratie Verdeling van de winst van het dienstjaar 2004 van de Nationale Loterij - Goedkeuring van de projecten armoedebestrijding - Eerste schijf 2004.2004A77400.012 Minister van Maatschappelijke Integratie Uitvoering van de wet van 6 maart 1996 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie in Peking, van 4 tot 14 september 1995 - Verslag van de Regering over de jaren 2002 en 2003.1997A74220.059 Minister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers ontslagen in het kader van herstructureringen.2004A74780.004 Minister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2004, van het bedrag ter financiering van de administratieve omkadering van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen.2004A74780.005 Minister van Pensioenen Ontwerp van koninklijk besluit tot verhoging van de toekenningsgrenzen van een vakantiegeld aan de gepensioneerden van de Openbare Diensten.2004A75162.001 Minister van WerkMinister van Sociale Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector.2002A74780.136 Minister van Volksgezondheid Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het gebruik door behandelaars en producenten van verpakkingshout van het merkteken dat de naleving van I.S.P.M.-norm 15 bevestigt.2004A71440.015 Minister van Volksgezondheid Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (F.A.V.V.) - Antigeenbank "Mond- en Klauwzeer" - Verlenging en aanpassing van het contract.2004A71750.037 Minister van Sociale Economie Ontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling van de regels voor de verdeling en de toewijzing van de financiële middelen en voor de controle daarop voor het jaar 2004 in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de sociale economie.2004A41430.020 Minister van Economie "Horeca"-plan - Voorstel voor een nieuwe werkmethode met het oog op het sluiten van een globaal akkoord tussen de Regering en de sector.2004A74440.002 Minister van Energie Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.2004A42450.006 Minister van Energie Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen.2004A42450.012 Minister van Energie Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 oktober 2000 tot in aanmerking komen van andere categorieën eindafnemers. 2000A42450.067 Minister van Energie Ontwerp van koninklijk besluit tot in aanmerking komen van eindafnemers die zijn aangesloten op een aardgasvervoersnet.2004A42450.013 Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en WetenschapsbeleidMinister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling Voorontwerp van wet betreffende de elektronische communicatie.2004A01460.007 Minister van Leefmilieu Ontwerp van koninklijk besluit houdende normen inzake verontreinigende gasvormige en deeltjes-emissies van inwendige verbrandingsmotoren voor mobiele niet voor de weg bestemde machines, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 2002 betreffende het geluidsvermogen voor materieel voor gebruik buitenshuis.2004A73760.020 Minister van Landbouw Interdepartementale Preventiecel (I.P.C.) - Verslag aan de Regering - Werkjaar 2003.1998A46470.085 ++ + BUITENLANDS BELEID Minister van Buitenlandse Zaken Financiering van initiatieven en optreden van België inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat.2003A30520.012 Minister van Buitenlandse Zaken Budgettaire effecten van het Belgische Voorzitterschap van de Organisatie voor veiligheid en samenwerking in Europa (O.V.S.E.) in 2006.2002A30340.061 Minister van Landsverdediging DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO - Programma voor militair partnerschap (P.M.P.) -Uitzending van een vormingsdetachement voor het "Centre supérieur militaire (C.S.M.)", te Kinshasa.2004A05530.001 Minister van Landsverdediging MIDDELLANDSE ZEE - Operatie "Active Endeavour" - Deelname van het Belgische schip "BNS WIELINGEN", van 22 september tot 11 december 2004.2001A05340.050 Minister van OntwikkelingssamenwerkingMinister van FinanciënMinister van Buitenlandse Handel Leningen van Staat tot Staat - Programma 2004 - Derde deel.2004A20520.002 Minister van Financiën Voorontwerp van wet betreffende de wijziging van de Overeenkomst tot oprichting van de Europese Bank voor wederopbouw en ontwikkeling (E.B.W.O.).2004A20500.006