20 okt 2004 16:50

Agenda Ministerraad

Ministerraad van vrijdag 22 oktober 2004, om 10.00 uur. Agenda.

Ministerraad van vrijdag 22 oktober 2004, om 10.00 uur. Agenda.

DOSSIERS WAARBIJ STAATSSECRETARISSEN BETROKKEN ZIJN Eerste Minister + Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging B.1. Federaal actieplan voor administratieve Vereenvoudiging - "Kafkaplan" - Eerste stand van zaken.2004A01430.001 Minister van Begroting en Overheidsbedrijven + Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling A.2. Ontwerp van koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Interdepartementale Commissie voor duurzame ontwikkeling en tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2004 tot ontslag en benoeming van de leden (en experten) van de Interdepartementale Commissie voor duurzame ontwikkeling.1997A73760.040 ++ + ALGEMEEN BELEID Eerste Minister A.3. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 september 2002 tot overdracht van personeelsleden van het Ministerie van Middenstand en Landbouw naar de Waalse Regering.2002A01030.467 Minister van Justitie B.4. Voorontwerp van wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd.2004A02610.018 Minister van Ambtenarenzaken B.5. Problematiek van het restaurantpersoneel, naar aanleiding van de verhuis van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid en de Administratie der pensioenen naar de site "Eurostation" (Brussel-Zuid).2004A04180.020 Minister van Ambtenarenzaken B.6. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de Federale Overheidsdiensten.2001A04180.141 Minister van Ambtenarenzaken B.7. Ontwerp van koninklijk besluit tot intrekking van artikel 3 van het koninklijk besluit van 7 mei 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2002 tot toekenning van een Copernicuspremie aan sommige personeelsleden van de rijksbesturen.2002A04162.044 Minister van Ambtenarenzaken A.8. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 4 van het koninklijk besluit van 18 oktober 2001 betreffende de mobiliteit van het personeel van sommige overheidsdiensten.2001A04161.072 Minister van Financiën A.9. Ontwerp van koninklijk besluit houdende organisatie van de beschikbaarstelling van een goed, eigendom van de Federale Staat en beheerd door de Regie der gebouwen, aan de v.z.w. Muziekkapel Koningin Elisabeth.2004A20140.031 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Werk B.10. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques.2001A74780.129 ++ + BUITENLANDS BELEID Minister van Buitenlandse Zaken B.11. a) Financiering van initiatieven en optreden van België inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat.2003A30520.012b) Begroting van het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (G.B.V.B.) - Gemeenschappelijke acties.2003A30520.014 Minister van Buitenlandse Zaken A.12. Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Groot Libisch-Arabische Socialistische Volks-Jamahiriya, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Sirte, op 15 februari 2004.2004A30510.031