27 okt 2004 13:35

Agenda Ministerraad

Ministerraad van donderdag 28 oktober 2004, om 8.00 uur. Agenda.

Ministerraad van donderdag 28 oktober 2004, om 8.00 uur. Agenda.

DOSSIERS WAARBIJ STAATSSECRETARISSEN BETROKKEN ZIJN Minister van JustitieMinister van Begroting en Overheidsbedrijven + Staatssecretaris voor Informatisering van de StaatMinister van LandsverdedigingMinister van Ambtenarenzaken B.1. Federaal Actieplan e-procurement.2004A07230.004 Minister van Buitenlandse Zaken + Staatssecretaris voor Europese Zaken B.2. Omzetting van de Europese wetgeving in Belgisch recht - Stand van zaken.2003A33500.007 Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid + Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap B.3. Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 6, § 6, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, en tot wijziging van artikel 9ter, §§ 6 en 7, van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming.2004A70710.006 ++ + PROGRAMMAWET Eerste Minister B.4. Voorontwerp van programmawet.2004A01053.010 ++ + ALGEMEEN BELEID Eerste Minister B.5. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 26 september 1980 houdende uitvoering van de artikelen 1, b), en 4, 2°, van de wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector, en van 30 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector. 2002A01163.024 Eerste Minister B.6. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 18, § 1, van het koninklijk besluit van 30 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector.2004A01163.004 Minister van Ambtenarenzaken B.7. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de Federale Overheidsdiensten.2001A04180.141 Minister van Ambtenarenzaken B.8. Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 27, § 3, van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector.2000A04180.115 Minister van Financiën B.9. Ontwerp van koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën en de Administratie der pensioenen van het Ministerie van Financiën en houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het koninklijk besluit van 5 september 2002 houdende hervorming van de loopbaan van sommige ambtenaren in de Rijksbesturen.2004A20180.021 Minister van Financiën B.10. HASSELT - Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (F.A.V.V.) - Controle-eenheid voor de provincie Limburg - Huur van een oppervlakte van 1.501 m² in het gebouw, gelegen aan de Kempische Steenweg 297, en 27 parkeergelegenheden, gelegen voor het gebouw.2004A20140.032 Minister van Landsverdediging A.11. Dossier 4CA523 betreffende de aankoop van "Microsoft Server" producten.2004A05130.066 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Sociale Zaken A.12. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.2004A70720.030 Minister van Sociale ZakenMinister van Werk B.13. Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake beroepsziekten en arbeidsongevallen - (Doc. Kamer 51-1334) - Ontwerp van amendement van de Regering.2004A74770.019 Minister van Economie A.14. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 1998 betreffende de voor de bouw bestemde producten.1998A80460.163 ++ + BUITENLANDS BELEID Eerste MinisterMinister van Economie B.15. Cardiffrapport 2004 en Belgisch antwoord op de "Broad Economic Policy Guidelines 2003-2005" inzake producten en de arbeidsmarkt.1999A01500.114 Minister van Buitenlandse Zaken A.16. Voorontwerp van wet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg inzake grensoverschrijdend politieel optreden, en met de Bijlagen, gedaan te Luxemburg, op 8 juni 2004.2004A30510.032 ++ +