28 jun 2007 11:42

Agenda Ministerraad donderdag 28 juni

Agenda Ministerraad donderdag 28 juni

11.30 uur

Wetstraat 16, 1000 Brussel

Agenda Ministerraad donderdag 28 juni 11.30 uur Wetstraat 16, 1000 Brussel

VERTEGENWOORDIGING VAN DE REGERING EERSTE MINISTER Vertegenwoordiging van de Regering - Officieel bezoek, op donderdag 12 juli 2007, van H.M. Koningin Elisabeth II van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en Z.K.H. de Hertog van Edingburg :a) Bezoek aan de provincie Waals-Brabant, in de voormiddag ;b) Bezoek aan de provincie West-Vlaanderen, in de namiddag. EERSTE MINISTER Plechtige dankzegging georganiseerd door de Protestantse Kerk van Brussel ter gelegenheid van de Nationale Feestdag - Brussel, Koninklijke Kapel - Donderdag 19 juli 2007, om 10.30 uur - Vertegenwoordiging van de Regering. EERSTE MINISTER Nationale Feestdag – Zaterdag 21 juli 2007 – Te Deum, om 10.00 uur - Troepenschouwing, om 16.00 uur - Vertegenwoordiging van de Regering. EERSTE MINISTER Plechtigheid aan het Monument van Koning Albert I – Nieuwpoort – Zondag 5 augustus 2007, om 10.00 uur – Vertegenwoordiging van de Regering. EERSTE MINISTER Huldeplechtigheid ter nagedachtenis van de 384 gefusilleerden van 22 augustus 1914 – Tamines – Woensdag 22 augustus 2007, om 17.00 uur – Vertegenwoordiging van de Regering. TOEPASSING VAN ARTIKEL 104, TWEEDE LID, VAN DE GRONDWET MINISTER VAN BEGROTINGMINISTER VAN CONSUMENTENZAKENSTAATSSECRETARIS VOOR OVERHEIDSBEDRIJVEN Ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de N.M.B.S.-Holding. MINISTER VAN BEGROTINGMINISTER VAN CONSUMENTENZAKENSTAATSSECRETARIS VOOR OVERHEIDSBEDRIJVEN Ontwerp van koninklijk besluit houdende goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen. MINISTER VAN BEGROTINGMINISTER VAN CONSUMENTENZAKENSTAATSSECRETARIS VOOR OVERHEIDSBEDRIJVEN Ontwerp van koninklijk besluit waarbij Infrabel wordt gemachtigd om nieuwe aandelen uit te geven. ALGEMEEN BELEID EERSTE MINISTER a) Ontslag of benoeming van een Regeringslid of van de Regering - Secretariaten en beleidsorganen - Huisvesting - Inventaris van de roerende goederen - Archieven - "A-platen" - Ontwerp van circulaire.b) Ontslag van een Regeringslid of van de Regering - Gevolgen voor de leden, de experten en de uitvoerende personeelsleden van de secretariaten, de beleidscellen, de cellen algemeen beleid en de cel algemene beleidscoördinatie, alsook van de beleidsraad - Circulaire van 9 juli 2004. EERSTE MINISTERMINISTER VAN AMBTENARENZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering, voor de Overheidsdiensten die ressorteren onder Sectorcomité XV, Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, van artikel 18, derde lid, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. MINISTER VAN AMBTENARENZAKEN Invoering van een systeem voor het geïntegreerd beheer van de human resources in de FOD's en in de POD's - Stand van zaken. ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID MINISTER VAN GROOTSTEDENBELEID Aanhangsels bij de meerjaren huisvestingscontracten 2005-2007 met de stad Gent en de gemeente Schaarbeek in het kader van het Grootstedenbeleid van de Federale Regering. MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (artikel 19, § 2, 1° - sluiting onderneming). MINISTER VAN SOCIALE ZAKENMINISTER VAN WERK Ontwerp van koninklijk besluit tot de inwerkingtreding van artikel 15bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. BUITENLANDS BELEID EERSTE MINISTERMINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENSTAATSSECRETARIS VOOR EUROPESE ZAKEN Duitse Voorzitterschap van de Europese Unie - Conclusies van het Voorzitterschap. EERSTE MINISTERMINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENSTAATSSECRETARIS VOOR EUROPESE ZAKEN Portugese Voorzitterschap van de Europese Unie - Tweede semester 2007 - Kalender van de vergaderingen. MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING AFGHANISTAN :a) Belgische deelname aan het mentoringprogramma "AFGHAN NATIONAL ARMY AIR CORPS" (ANAAC) op "KABUL AFGHANISTAN INTERNATIONAL AIRPORT" (KAIA). b) Deelname van Belgische militairen behorende tot de "Component Command LAND" ( CC LAND) HEIDELBERG aan de opdracht ISAF.