18 jul 2007 17:01

Agenda Ministerraad van donderdag 19 juli 2007

Ministerraad van donderdag 19/7/07 om 12 uur. Agenda.

Ministerraad van donderdag 19/7/07 om 12 uur. Agenda.

TOEPASSING VAN ARTIKEL 104, TWEEDE LID, VAN DE GRONDWET MINISTER VAN BEGROTING MINISTER VAN CONSUMENTENZAKEN STAATSSECRETARIS VOOR OVERHEIDSBEDRIJVEN Ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van statutenwijziging van Infrabel. ALGEMEEN BELEID MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID Beroep bij het Grondwettelijk Hof tot vernietiging van de ordonnantie van 1 maart 2007 betreffende de bescherming van het leefmilieu tegen de eventuele schadelijke effecten en hinder van niet-ioniserende stralingen. MINISTER VAN BEGROTING Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de aanvulling van bijlage 2 van het koninklijk besluit van 1 april 2003 tot vaststelling van het statuut van de leden van het Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 1998 tot organisatie van het Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën. MINISTER VAN FINANCIËN BRUSSEL - Realisatie van de Vierde Europese School, op de site van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie, te Laken - Stand van zaken en doelstellingen. MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING Dossier 7IP041 betreffende de inrichting van een nieuw brandwondencentrum op de 5de verdieping van het hoofdgebouw van het Militair Hospitaal, te Neder-Over-Heembeek, met inbegrip van de vaste medische uitrusting. ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID MINISTER VAN ECONOMIE Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 april 2004 houdende maatregelen betreffende het toezicht op de diamantsector. MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN MINISTER VAN MIDDENSTAND MINISTER VAN WERK Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 2007 tot uitvoering van Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006. MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID a) Ontwerp van overeenkomst tussen de Belgische Staat, enerzijds, en het Psychiatrisch Centrum Sleidinge, Weststraat 135, te 9940 Sleidinge, anderzijds, voor het pilootproject "Intensieve behandeling van patiënten met een dubbele diagnose". b) Ontwerp van overeenkomst tussen de Belgische Staat, enerzijds, en het "Centre hospitalier psychiatrique, rue professeur Mahaim 84, à 4000 Liège", anderzijds, voor het pilootproject "Intensieve behandeling van patiënten met een dubbele diagnose". MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID Implementatie van de pilootprojecten "Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve middelen gerelateerde stoornissen" en "Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen in een psychische crisissituatie en voor personen in een psychoactieve middelengebonden crisissituatie". MINISTER VAN LEEFMILIEU Initialisatie, aanpassing, ontwikkeling en onderhoud van de registers voor broeikasgassen van België en Luxemburg op basis van de Community Registry Software. BUITENLANDS BELEID MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING SOEDAN - Deelname van een Belgisch militair, behorende tot een NAVO-organisatie, aan de operatie AMIS "African Union Mission in Sudan". VARIA MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN STAATSSECRETARIS VOOR EUROPESE ZAKEN Omzetting van de Europese wetgeving in Belgisch recht - Voortgangsrapport.