21 sep 2006 11:31

Agenda Ministerraad van donderdag 21 september 2006

Ministerraad van donderdag 21 september 2006 om 10.00 uur. Agenda.

Ministerraad van donderdag 21 september 2006 om 10.00 uur. Agenda.

DOSSIERS MEDE-INGEDIEND DOOR STAATSSECRETARISSEN Eerste MinisterMinister van Buitenlandse ZakenStaatssecretarissen voor Europese Zaken Viering van de 50ste verjaardag van de ondertekening van de Verdragen van Rome, op 24 maart 2007.2006A30500.008 Minister van Buitenlandse ZakenStaatssecretaris voor Europese Zaken Omzetting van de Europese wetgeving in Belgisch recht - Wekelijks voortgangsrapport.2003A33500.007 Minister van BegrotingMinister van ConsumentenzakenStaatssecretaris voor Overheidsbedrijven Ontwerp van koninklijk besluit tot benoeming van leden van de Raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst.2005A64400.011 Minister van BegrotingMinister van ConsumentenzakenStaatssecretaris voor Overheidsbedrijven Ontwerp van koninklijk besluit houdende goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen.2004A64460.066 Minister van BegrotingMinister van ConsumentenzakenMinister van Binnenlandse ZakenMinister van Sociale ZakenMinister van VolksgezondheidStaatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicapStaatssecretaris voor Overheidsbedrijven Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juli 2004 betreffende modaliteiten van het inzetten van personeelsleden van het autonoom overheidsbedrijf Belgacom in het kader van coördinatie van de uitreiking van de elektronische identiteitskaart, het koninklijk besluit van 22 juli 2004 betreffende modaliteiten van het inzetten van personeelsleden van het autonoom overheidsbedrijf Belgacom in de gemeenten in het kader van de uitreiking van de elektronische identiteitskaart, het koninklijk besluit van 13 september 2004 betreffende de bepaling van het project, het vereist aantal in te zetten personeelsleden en de modaliteiten van het inzetten van personeelsleden van Belgacom voor de organisatie en invulling van de neutrale calltaking van de alarmcentrales 112, 101 en 100 en, van het koninklijk besluit van 13 mei 2005 betreffende de modaliteiten voor het inzetten van personeelsleden van het autonoom overheidsbedrijf Belgacom in het kader van de uitvoering van de vijfjaarlijkse herzieningen inzake het recht op de inkomensvervangende tegemoetkoming en op de integratietegemoetkoming.2006A64460.044 Minister van Sociale ZakenMinister van VolksgezondheidMinister van AmbtenarenzakenStaatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap Ontwerp van koninklijk besluit tot organisatie van de werving van personen met een handicap in het federaal administratief openbaar ambt.2006A70710.004 ++ + ALGEMEEN BELEID Minister van Justitie Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit van 27 december 2004 tot uitvoering van artikel 1409, § 1, vierde lid, en 1409, § 1bis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek inzake de beperking van de inbeslagneming wanneer er kinderen ten laste zijn, alsmede van artikel 16, § 1, van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.2004A02600.024 Minister van JustitieMinister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de toegang van bepaalde openbare overheden tot het Centraal Strafregister.2006A02610.013 Minister van Binnenlandse Zaken Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de aanwijzing van personen die tewerkgesteld zijn binnen de Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Directie private veiligheid, en die rechtstreeks toegang hebben tot de gegevens die opgenomen zijn in het Centraal Strafregister.2006A03330.028 Minister van Binnenlandse ZakenMinister van Landsverdediging Ter beschikkingstellen van militairen aan de politie.2006A03330.029 Eerste MinisterMinister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.2006A04163.004 Minister van VolksgezondheidMinister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit houdende wijzigingen van diverse reglementaire bepalingen betreffende de controle van afwezigheden wegens ziekte van de personeelsleden van de Rijksbesturen en betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de Rijksbesturen.2006A04164.003 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de Rijksbesturen (moederschapsverlof bij een problematische zwangerschap).1997A04164.007 Eerste MinisterMinister van AmbtenarenzakenMinister van Pensioenen Mededeling - Intersectorale Sociale Programmatie 2005-2006 - Protocol van 19 september 2006.2006A01167.001 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Sociale ZakenMinister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2006, van het bedrag ter financiering van de administratieve omkadering van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen.2006A70780.005 Minister van Sociale Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2006, van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers.2006A70770.023 Minister van Volksgezondheid Federaal Agentschap voor de geneesmiddelen en de gezondheidsproducten - Stand van zaken.2006A71750.010 Minister van Gelijke Kansen a) Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden.2006A79220.005b) Voorontwerp van wet tot bestrijding van de discriminatie tussen vrouwen en mannen.2006A79220.004c) Voorontwerp van wet tot bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie.2006A79220.006 Minister van Gelijke Kansen a) Ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende het administratieve en financiële beheer van de provinciale coördinaties voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen.2006A04030.007b) Voorontwerp van wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende het administratieve en financiële beheer van de provinciale coördinaties voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.2006A04030.015 ++ + BUITENLANDS BELEID Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met het Bilateraal Akkoord over wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de douane tussen de Regering van het Koninkrijk België en het Kabinet van Ministers van Oekraïne, ondertekend te Brussel, op 1 juli 2002.2006A30510.050 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de bilaterale Overeenkomst inzake wederzijdse administratieve bijstand tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko met het oog op het voorkomen, opsporen en bestraffen van inbreuken op de douanewetten, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel, op 4 oktober 2002.2006A30510.048 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van houdende instemming met het Akkoord betreffende wederzijdse administratieve bijstand inzake douane tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Turkije, ondertekend te Ankara, op 3 november 2003.2006A30510.047 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met het Bilateraal Akkoord over wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de douane tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Azerbeidzjan, ondertekend te Brussel, op 18 mei 2004.2006A30510.049 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de Algemene Ontwikkelingssamenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Rwanda, ondertekend te Kigali, op 18 mei 2004.2006A30510.051 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de Algemene Overeenkomst inzake directe Bilaterale Samenwerking tussen het Koninkrijk België en de Republiek Oeganda, ondertekend te Kampala, op 1 februari 2005.2006A30510.052