08 jun 2005 12:05

Agenda Ministerraad van donderdag 9 juni 2005

Ministerraad van donderdag 9 juni 2005 om 8.00 uur. Agenda.
!!! Persbriefing volgend op de Ministerraad om 09.00 uur !!!

Ministerraad van donderdag 9 juni 2005 om 8.00 uur. Agenda. !!! Persbriefing volgend op de Ministerraad om 09.00 uur !!!

DOSSIERS MEDE-INGEDIEND DOOR EEN STAATSSECRETARIS Eerste MinisterStaatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging a) Voorontwerp van wet houdende diverse administratieve vereenvoudigingen.2005A01430.017b) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 houdende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen tot invoering van een specifieke overdracht van het postinterventiedossier in appartementsgebouwen.2000A74770.130 Minister van BegrotingMinister van OverheidsbedrijvenStaatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling Nationale strategie duurzame ontwikkeling - Stand van zaken.2004A43760.016 Minister van BegrotingMinister van OverheidsbedrijvenStaatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling Opvolging van de uitvoering van het Eerste Federaal Plan duurzame ontwikkeling 2000-2004.1999A43760.055 Minister van BegrotingMinister van OverheidsbedrijvenStaatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling Lijst van verantwoordelijken voor de uitvoering van de maatregelen voorzien in het Federaal Plan duurzame ontwikkeling 2004-2008.2004A43760.021 Minister van BegrotingMinister van OverheidsbedrijvenStaatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling Dertiende sessie van de V.N.-Commissie voor duurzame ontwikkeling (CSD 13), van 11 tot en met 22 april 2005, in New-York - Verslag en opvolging.1993A20760.025 ++ + ALGEMEEN BELEID Eerste Minister Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 september 2002 tot overdracht van personeelsleden van het Ministerie van Middenstand en Landbouw naar de Vlaamse Regering.2002A01030.466 Minister van Justitie Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 tot vaststelling van de lijst van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse I.2001A02430.217 Minister van Binnenlandse Zaken Dossier DMA 1995 R3 630 betreffende een wijzigingsclausule nr. 5 voor de verlenging van het onderhoudscontract tot en met 2009 ten voordele van de Federale Politie.2005A03130.023 Minister van Binnenlandse Zaken Federale opdrachten van de provinciegouverneurs.2005A03070.003 Minister van Financiën LUIK - Federale Overheidsdienst Justitie - Staatsveiligheid - Verlenging van de huur voor zes jaar van het gebouw, gelegen rue Louvrex 40.2005A20140.009 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit houdende diverse wijzigingen aan de regelgeving betreffende het administratief en technisch personeel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat en de integratie van de bijzondere graden van niveau 1 van het administratief en technisch personeel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat naar de nieuwe loopbaan van niveau A van het Rijkspersoneel.2005A04820.004 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Eerste Minister Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen (Luik III).2005A01053.005 Minister van Justitie Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake Justitie.2005A02053.006 Minister van Mobiliteit Voorontwerp van wet inzake het vastleggen van vliegprocedures.2005A61460.026 Minister van Energie Voorontwerp van wet betreffende de aanhouding van verplichte voorraden aardolie en aardolieproducten en de oprichting van een agentschap voor het beheer van een deel van deze voorraad, en tot wijziging van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de controles daarop.2005A42450.009 Minister van Grootstedenbeleid Overeenkomsten af te sluiten met de steden Antwerpen, Charleroi, La Louvière, Luik, en de gemeenten Schaarbeek en Sint-Gillis, voor het begrotingsjaar 2005.2005A48330.011 Minister van Sociale Zaken a) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.2005A70720.016b) Ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 mei 2005 tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, met toepassing van artikel 35ter, vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.2005A70720.017c) Bijkomende besparingsmaatregelen 2005 - Budget farmaceutische specialiteiten.2005A70750.016 Minister van Sociale Zaken a) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 1989 tot uitvoering van artikel 70 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met betrekking tot de verstrekkingen inzake klinische biologie en nucleaire geneeskunde in vitro, die in onderaanneming worden verricht voor in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden.2000A70720.400b) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 september 1992 tot vaststelling van nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, alsmede de onderaanneming van deze verstrekkingen.2002A70720.595 Minister van Sociale Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd.2005A70720.015 Minister van Volksgezondheid Ontwerp van overeenkomst tussen het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (F.A.V.V.) en het Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en de agrochemie (C.O.D.A.).2004A71480.001 Minister van Volksgezondheid Ontwerp van beraadslaging - Vorderingen van de slachthuizen.2005A71420.005 Minister van Werk Einde loopbaan - Canada-dry en herstructureringen. 2005A74770.009 ++ + BUITENLANDS BELEID Eerste MinisterMinister van Buitenlandse Zaken Voorbereiding van de Europese Top, te Brussel, op 16 en 17 juni 2005.2005A01500.003