30 jun 2005 17:15

Agenda Ministerraad van vrijdag 1 juli 2005

Ministerraad van vrijdag 1 juli 2005 om 8.30 uur.
Agenda.

Ministerraad van vrijdag 1 juli 2005 om 8.30 uur. Agenda.

DOSSIER MEDE-INGEDIEND DOOR EEN STAATSSECRETARIS Eerste MinisterStaatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 houdende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen tot invoering van een specifieke overdracht van het postinterventiedossier in appartementsgebouwen.2000A74770.130 ++ + ALGEMEEN BELEID Eerste MinisterMinister van Overheidsbedrijven Ontwerp van koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van het Comité Overheidsbedrijven.1992A01150.027 Eerste Minister Voorontwerp van wet betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.2005A01130.026 Minister van Justitie Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen (Luik III) - Ontwerp van amendement (wijziging van artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering).2005A02053.011 Minister van Justitie Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen (Luik III) - Ontwerp van amendement (wijziging van de artikelen 574 en 627 van het Gerechtelijk Wetboek).2005A02053.012 Minister van JustitieMinister van BegrotingMinister van OverheidsbedrijvenMinister van EconomieMinister van Werk Voorontwerp van wet betreffende G.S.M.-R.2005A64460.029 Minister van Financiën BRUSSEL - Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie - Diensten SELOR en OFO - Inhuurneming van 4de en 5de verdieping van het gebouw "Etoile".2005A20140.011 Minister van Binnenlandse Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen en houdende specifieke maatregelen voor de verwijdering van bliksemafleiders die radioactieve stoffen bevatten.2000A03760.057 Minister van Mobiliteit Voorontwerp van wet houdende wijziging van de wet van 5 juni 1972 op de veiligheid der schepen, en van de wet van 30 juli 1926 tot instelling van eenen onderzoeksraad voor de scheepvaart.2005A61460.028 Minister van Ambtenarenzaken Modernisering van het Federaal Openbaar Ambt - Stand van zaken van de verbeterprojecten.2005A04180.010 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de Rijksbesturen.1997A04164.007 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.2005A04163.002 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector.2005A04180.009 ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Financiën Ontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 12 mei 2004 betreffende de bescherming tegen valsemunterij.2005A20610.005 Minister van Volksgezondheid Hangende dossiers na de dioxinecrisis.1999A46470.113 Minister van Sociale Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging, met betrekking tot de bepalingen van artikel 8, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.2005A70720.027 Minister van Sociale Zaken Verslag betreffende de evaluatie van maatregelen die de selectieve bescherming versterken.2005A70720.029 Minister van Sociale Zaken Verslag betreffende de verbetering van de opvolging van de uitgaven inzake geneeskundige verzorging.2005A70720.030 Minister van Landbouw Interdepartementale Preventiecel (I.P.C.) - Verslag aan de Regering - Werkjaar 2004.1998A46470.085 Minister van Middenstand Voorontwerp van kaderwet betreffende het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep.2005A44440.004 Minister van Middenstand Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 17, 19 en 20, § 1, van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen.2005A44720.026 Minister van Middenstand Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen.2005A44720.028 ++ + BUITENLANDS BELEID Minister van Buitenlandse Zaken Wederopbouw van de Ambassade van België in Tokyo.2005A30130.027 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de Algemene Samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Mozambique, ondertekend te Brussel, op 11 mei 2001.2005A30510.027 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de Algemene Samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Cambodja, ondertekend te Brussel, op 29 mei 2001.2005A30510.032 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de Algemene Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Federale Democratische Republiek Ethiopië over bilaterale ontwikkelingssamenwerking, ondertekend te Addis Ababa, op 9 april 2001.2005A30510.031 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de Algemene Overeenkomst inzake internationale samenwerking tussen het Koninkrijk België en de Republiek Senegal, ondertekend te Dakar, op 19 oktober 2001.2005A30510.038 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de Algemene Overeenkomst inzake ontwikkelingssamenwerking tussen het Koninkrijk België en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie, ten voordele van de Palestijnse Autoriteit, ondertekend te Ramallah, op 12 november 2001.2005A30510.025 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de Algemene Samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Benin, ondertekend te Cotonou, op 25 april 2002.2005A30510.034 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de Algemene Samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk België en de Democratische Volksrepubliek Laos, ondertekend te Brussel, op 29 mei 2002.2005A30510.030 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de Algemene Samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko, ondertekend te Brussel, op 26 juni 2002.2005A30510.028 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de Algemene Samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Peru, ondertekend te Lima, op 15 oktober 2002.2005A30510.039 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de Algemene Overeenkomst inzake ontwikkelingssamenwerking tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Republiek Tanzania, ondertekend te Dar Es Salaam, op 16 oktober 2002.2005A30510.037 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de Algemene Ontwikkelingssamenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk België en de Algerijnse Democratische Volksrepubliek, ondertekend te Brussel, op 10 december 2002.2005A30510.035 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de Algemene Samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk België en Burkina Faso, ondertekend te Brussel, op 14 januari 2003.2005A30510.033 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de Algemene Overeenkomst inzake ontwikkelingssamenwerking tussen het Koninkrijk België en de Republiek Mali, ondertekend te Bamako, op 28 februari 2003.2005A30510.029 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de Algemene Overeenkomst inzake ontwikkelingssamenwerking tussen het Koninkrijk België en de Republiek Niger, ondertekend te Brussel op 26 maart 2003.2005A30510.026 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de volgende Internationale Akten :1° Algemene Samenwerkingsovereenkomst tussen deRegering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Zuid-Afrika, ondertekend te Durban, op 8 juli 2002.2° Overeenkomst tot regeling van de technische bijstand tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Zuid-Afrika, ondertekend te Pretoria, op 18 oktober 2002.2005A30510.036