10 jan 2008 13:08

Agenda Ministerraad van vrijdag 11 januari 2008

Ministerraad van vrijdag 11 januari 2008 om 10.00u.

Ministerraad van vrijdag 11 januari 2008 om 10.00u.

INSTALLATIE VAN DE REGERING

EERSTE MINISTER
Ontwerp van koninklijk besluit houdende aanwijzing van de vijf Regeringsleden in het Overlegcomité opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.

EERSTE MINISTER
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1989 tot vaststelling van het aantal leden en houdende aanwijzing van vier Ministers in de Samenwerkingscommissie opgericht bij de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen.

EERSTE MINISTER
Vertegenwoordiging van de Federale Regering in de Algemene Comités A, B en C en in het Subcomité.

EERSTE MINISTER
Ontwerp van koninklijk besluit houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid.

EERSTE MINISTER
MINISTER VAN BEGROTING
Ontwerp van beraadslaging - Installatie van de nieuwe Regering - Herschikking van de kredieten.

ALGEMEEN BELEID

MINISTER VAN AMBTENARENZAKEN
Ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 betreffende de aanwijzing van tweetalige adjuncten bij wijze van overgangsmaatregel in de Centrale Diensten van de Federale Overheidsdiensten.

ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID

EERSTE MINISTER
MINISTER VAN BEGROTING
Voorafbeelding van de Begroting 2008 - Richtlijnen.

MINISTER VAN MOBILITEIT
Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de verlening van opleidingsdiensten aan treinbestuurders en treinpersoneel.

MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID
Voorontwerp van wet strekkende tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 19 maart 2007 in uitvoering van artikel 46 van de wet van 13 december 2006 houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid.

MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN
Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 50quinquies, tweede lid, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders.

MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN
Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de globale begroting van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake klinische biologie in 2007 in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.

MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN
Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de globale begroting van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake medische beeldvorming in 2007 in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.

MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen.

MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (integratie van de kleine risico's).

MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN
MINISTER VAN ZELFSTANDIGEN
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, §§ 1 en 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en tot invoering van het OMNIO-statuut.

MINISTER VAN ZELFSTANDIGEN
Ontwerp van koninklijk besluit houdende verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering toegewezen aan het Fonds voor het financieel evenwicht in het sociaal statuut der zelfstandigen, bedoeld in artikel 21bis van het koninklijk besluit nr 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen.

MINISTER VAN MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE
Ontwerp van koninklijk besluit strekkende tot een verruiming van de doelgroep die een toelage van het Sociaal Stookoliefonds kan genieten en tot verhoging van de hoeveelheid stookolie die recht geeft op die toelage.

BUITENLANDS BELEID

EERSTE MINISTER
MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN
Sloveense Voorzitterschap van de Europese Unie - Eerste semester 2008 - Kalender van de vergaderingen.