11 jan 2007 16:04

Agenda Ministerraad van vrijdag 12 januari 2007

Ministerraad van vrijdag 12 januari 2007 om 10 uur. Agenda.

Ministerraad van vrijdag 12 januari 2007 om 10 uur. Agenda.

ALGEMEEN BELEID MINISTER VAN ECONOMIE Ontwerp van koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een effectief lid van de Commissie voor de mededinging. MINISTER VAN BEGROTING Project FEDCOM - IT-ondersteuning van een aangepaste overheidscomptabiliteit. MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING Dossier MRMP-N/A 7ZS718 betreffende het onderhoud van de reddingsvlotten (RFD) geplaatst aan boord van de schepen van de Belgische Marinecomponent. MINISTER VAN AMBTENARENZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het Federaal Administratief Openbaar Ambt. MINISTER VAN WERK Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de overdracht van personeelsleden van de cel "Europees Sociaal Fonds" van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg naar de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie. ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID MINISTER VAN JUSTITIE Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 1993 betreffende het opeisingsrecht van verlaten gebouwen, bedoeld in artikel 134bis van de nieuwe gemeentewet. MINISTER VAN JUSTITIEMINISTER VAN FINANCIËN Voorontwerp van wet op de continuiteit van de ondernemingen. MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN Geïntegreerde politie - Loonmotor (lokale politie).(2006C80330.003) MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID Protocol tussen het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) en de erkende verenigingen "Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw (DGZ)" en "Association régionale de santé et d'identification animales asbl (ARSIA)" betreffende de tussenkomst in de financiering van de aan hen toegewezen taken. MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID Ontwerp van koninklijk besluit in uitvoering van artikel 46 van de wet houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid. MINISTER VAN WERK Ontwerp van koninklijk besluit houdende toepassing van artikel 2bis, laatste lid, van de wet van 12 april 1960 tot oprichting van een intern Compensatiefonds voor de diamantsector. BUITENLANDS BELEID MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING Operationele inzet in 2007 - Oriëntatienota. MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING AFGHANISTAN - Belgische steun aan de Nederlandse EEAW F-16 operaties ten voordele van ISAF. MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING AFRIKA - Inzet van het Belgisch steun- en commandoschip GODETIA in het kader van de defensiediplomatie en de levering van humanitaire goederen. MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING SOEDAN - Deelname van een Belgisch militair, behorende tot een NAVO-organisatie, aan de operatie AMIS "African Union Mission in Sudan". DIVERSE BEPALINGEN MINISTER VAN WERK Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen (IV) - Ontwerp van amendement (Arbeidsovereenkomstenwet). MINISTER VAN FINANCIËN Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen (IV) - (Voorontwerp van wet betreffende de vrijstelling van de meerwaarden gerealiseerd op binnenschepen bestemd voor de commerciële vaart). MINISTER VAN ENERGIE Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen (IV) - Ontwerp van amendement (Wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze centrales).