12 jan 2006 16:31

Agenda Ministerraad van vrijdag 13 januari 2006

Ministerraad van vrijdag 13 januari 2006 om 10 uur. Agenda.
!!! Persconferentie: 14 uur !!!

Ministerraad van vrijdag 13 januari 2006 om 10 uur. Agenda. !!! Persconferentie: 14 uur !!!

DOSSIERS MEDE-INGEDIEND DOOR STAATSSECRETARISSEN Minister van FinanciënStaatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude Evolutie van de energieprijzen - Uitvoering van de beslissingen van de Raden van 9 en 23 september 2005 - Toelage voor het aanschaffen van gas, elektriciteit en lamppetroleum voor de verwarming van een privé-woning - Voorstel van de technische werkgroep.2005A20450.012 Minister van BegrotingMinister van ConsumentenzakenMinister van EconomieStaatssecretaris voor Overheidsbedrijven Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen met het oog op de oprichting van de Ombudsdienst voor de postsector.2006A64150.001 ++ + ALGEMEEN BELEID Eerste MinisterMinister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 2003 tot uitvoering van artikel 19, tweede lid, van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.2003A04163.003 Minister van Energie Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de ontbinding van het Nationaal Comité voor de energie.2005A42450.007 Minister van Energie Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige en andere producten door middel van leidingen, en van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.2005A42450.010 Minister van Financiën GENT - Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Scheepvaartpolitie - Promotieovereenkomst voor de terbeschikkingstelling via een huurcontract met een duur van 18 jaar, van een gebouw, gelegen Farmanstraat 2.2006A20140.001 Minister van Binnenlandse Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 2005 houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentenpolitiezone.2001A03330.313 Minister van Binnenlandse Zaken a) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de afbakening van de plaatsen die deel uitmaken van de infrastructuur, uitgebaat door de openbare vervoersmaatschappijen en waar de veiligheidsdiensten bevoegd zijn.2006A03320.001b) Ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van het model, de inhoud, de wijze van dragen en het gebruik van spuitbussen en handboeien door de leden van de veiligheidsdiensten van de openbare vervoersmaatschappijen.2006A03320.002 Minister van Binnenlandse ZakenMinister van Leefmilieu Voorontwerp van wet betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie.2005A73760.019 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Volksgezondheid "Interministerieel Commissariaat Influenza" - Stand van zaken.2003A71750.038 Minister van Sociale Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, achtste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.2006A70720.001 Minister van Sociale ZakenMinister van Werk a) Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2005, van het bedrag ter financiering van de administratieve omkadering van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen.2006A74780.001b) Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2004, van het bedrag ter financiering van de wachtuitkeringen toegekend aan de werknemers van de steenkool- en staalnijverheid, die hun tewerkstelling verloren hebben.2006A74780.002c) Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2005, van het bedrag ter financiering van de wachtuitkeringen toegekend aan de werknemers van de steenkool- en staalnijverheid, die hun tewerkstelling verloren hebben.2006A74780.003 Minister van Maatschappelijke Integratie Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting - Tweejaarlijks verslag - "Armoede uitbannen - Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie".2006A77700.001 ++ + BUITENLANDS BELEID Minister van Financiën Voorontwerp van wet betreffende de bijdrage van België aan de veertiende wedersamenstelling van de werkmiddelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie.2004A20510.044 Minister van Landsverdediging Mededeling - Overzicht van de inzet van de Belgische Landsverdediging in 2006, in Kosovo, in Afghanistan en in de rest van de wereld.2005A05340.014 Minister van Landsverdediging AFGHANISTAN - Verlenging in 2006 van de Belgische technische steun aan de F-16 operaties van de EEAW.2001A01340.052 Minister van Landsverdediging Dossier SDV 2005 1010 betreffende de verkoop van materieel en uitrusting voor de oprichting van geïntegreerde brigades van de strijdkrachten van de Democratische Republiek Kongo.2006A05530.001 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko betreffende het internationaal vervoer over de weg van personen en goederen, en met het Protocol opgemaakt krachtens artikel 22 van dit Akkoord, ondertekend te Rabat, op 14 juli 1997.2006A30510.001 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de Consulaire Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Russische Federatie, ondertekend te Moskou, op 22 december 2004.2006A30510.002