12 mei 2005 17:50

Agenda Ministerraad van vrijdag 13 mei 2005

Ministerraad van vrijdag 13 mei 2005 om 10.00 uur. Agenda.
OPGELET: Persconferentie om 13.30 uur !!!

Ministerraad van vrijdag 13 mei 2005 om 10.00 uur. Agenda. OPGELET: Persconferentie om 13.30 uur !!!

DOSSIER MEDE-INGEDIEND DOOR EEN STAATSSECRETARIS Eerste MinisterMinister van MobiliteitStaatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Uitvoering van de beslissing van de Raad van 29 april 2005 :Federaal actieplan voor administratieve vereenvoudiging - Werk IV : Afschaffing fiscale zegels voor de rijbewijzen - Stand van zaken.2004A01430.001 ++ + ALGEMEEN BELEID Eerste MinisterMinister van Overheidsbedrijven Ontwerp van koninklijk besluit tot verlenging van de benoeming van de voorzitter van het Comité Overheidsbedrijven.1992A01150.027 Minister van Justitie Voorontwerp van wet tot invoeging van een artikel 410bis in Titel VIII, van Boek II, van het Strafwetboek.2005A02610.001 Minister van Justitie Voorontwerp van wet inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken tussen de Lid-Staten van de Europese Unie.2005A02610.003 Minister van Landsverdediging Dossier 1T304T met betrekking tot de upgrade van het Radio Maritieme Station "RABSTABE" (Radio Station Belgium).1992A05130.053 Minister van Landsverdediging Dossier 5VS 007 betreffende het onderhoud van en de steun aan de onbemande vliegtuigen "Unmanned Aerial Vehicles (U.A.V.)" van de luchtcomponent en de verwerving van wisselstukken en gereedschap.2005A05130.018 Minister van Landsverdediging Dossier 5 VA 201 betreffende de levering, aan de 15e Wing luchttransport, van wisselstukken en bijhorende diensten teneinde het eerste- en tweedelijn-onderhoud van de C-130H vliegtuigen te verzekeren.2005A05130.017 Minister van Financiën Bewaking van het Gebouw North Galaxy - Federale Overheidsdienst Financiën - Verlenging.2005A20130.001 Minister van Financiën LUIK - Federale Overheidsdienst Justitie - Gerechtelijke Diensten - Inhuurneming van de vierde verdieping van het Ilot St.-Michel, rue Joffre 12.2001A64140.217 Minister van Mobiliteit Ontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering van de verordening (EEG) nr. 3821/85 van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer.2005A61460.013 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Eerste Minister Voorontwerp van programmawet (lente 2005).2005A01053.001 Minister van Binnenlandse ZakenMinister van Mobiliteit Voorontwerp van wet tot wijziging van de gecoördineerde wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer - Ontwerpen van amendement.2005A61460.005 Minister van Financiën Voorontwerp van wet tot invoeging van een artikel 314bis in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.2005A20410.020 Minister van EnergieMinister van Maatschappelijke Integratie Sociaal mazoutfonds - Aanpassingsvoorstellen.2004A42450.015 Minister van Gelijke Kansen Wet van 3 mei 2003 tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid - Afwijking voor de Adviesraad voor bioveiligheid.1999A74220.080 Minister van Sociale Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 2002 tot uitvoering van artikel 59 van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft.2001A70780.113 Minister van Sociale Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 37, § 16bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.1997A70720.277 Minister van Sociale Zaken a) Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de globale begroting van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake medische beeldvorming in 2004 in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.2005A70750.009b) Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de globale begroting van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake klinische biologie in 2004 in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.2005A70750.010 Minister van Volksgezondheid Organisatie van de werkzaamheden inzake gezondheidsstatistiek in België.2005A71750.008 Minister van Middenstand Voorontwerp van kaderwet betreffende het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep.2005A44440.004 Minister van Leefmilieu Verwerven van emissierechten via JI/CDM-projecten.2005A73130.019 ++ + BUITENLANDS BELEID Minister van Landsverdediging BALTISCHE ZEE - Operatie "MCOPLIT 2005" - Belgische deelname.2005A05340.006 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met het Verdrag inzake de grensoverschrijdende gevolgen van industriële ongevallen, gedaan te Helsinki, op 17 maart 1992.2005A30510.020 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groot-Hertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en de Zwitserse Bondsstaat betreffende de overname van onregelmatig binnengekomen en verblijvende personen, met het Uitvoeringsprotocol, en met de Bijlagen 1 en 2, gedaan te Bern, op 12 december 2003.2005A30510.021 ++ +