13 okt 2006 11:17

Agenda Ministerraad van vrijdag 13 oktober 2006

Ministerraad van vrijdag 13 oktober 2006 om 11uur. Agenda.

Ministerraad van vrijdag 13 oktober 2006 om 11uur. Agenda.

DOSSIERS MEDE-INGEDIEND DOOR EEN STAATSSECRETARIS Minister van Buitenlandse ZakenStaatssecretaris voor Europese Zaken a) Uitvoering van de beslissing van de Raad van 6 oktober 2006 :- richtlijn 2002/74 inzake de bescherming van de werknemers bij insolventie van de werkgever ; - richtlijn 2003/59 betreffende vakbekwaamheid en opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen ; - richtlijn 2004/38 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de Lid-Staten voor de burgers van de Unie en hun familieleden ; - richtlijn 2005/33 tot wijziging van richtlijn 1999/32 wat het zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen betreft. b) Omzetting van de Europese wetgeving in Belgisch recht - Wekelijks voortgangsrapport.2003A33500.007 Minister van Sociale ZakenMinister van VolksgezondheidStaatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap Staten-Generaal van het gezin - Samenvatting van de tweede cyclus.2003A72720.049 ++ + ALGEMEEN BELEID Minister van Binnenlandse Zaken Ontwerp van koninklijk besluit houdende samenstelling van de Selectiecommissie voor de mandaten van directeur bij de Federale Politie.2006A03330.031 Minister van Volksgezondheid Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 oktober 2004 houdende benoeming van de leden van het Raadgevend Comité voor bio-ethiek.1995A02750.102 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 2003 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de Wetenschappelijke Instellingen van de Staat, en dat diverse wijzigingen aanbrengt in de personeelsstatuten van de Wetenschappelijke Instellingen van de Staat. 2002A04180.181 Minister van Gelijke Kansen Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 houdende benoeming van de leden van de Raad van bestuur van het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen.2003A74220.004 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Justitie Werkstraffen - Overeenkomsten af te sluiten tussen de Federale Overheidsdienst Justitie en de steden/gemeenten inzake de aanwerving van bijkomend burgerpersoneel voor de omkadering van alternatieve gerechtelijke maatregelen.2004A02610.022 Minister van Justitie Ontwerp van koninklijk besluit houdende tenuitvoerlegging van verordening (EG nr. 1435/2003) van de Raad van 22 juli 2003 betreffende het statuut van de Europese coöperatieve vennootschap.2006A02430.023 Minister van Consumentenzaken Voorontwerp van wet met betrekking tot de kosteloze borgtocht.2006A47440.025 Minister van Energie Voorontwerp van wet tot invoering van een eenmalige bijdrage ten laste van de petroleumsector.2006A42450.035 Minister van Energie Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 betreffende de algemene tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven voor de aansluiting op de distributienetten en het gebruik ervan, de ondersteunende diensten geleverd door de beheerders van deze netten en inzake de boekhouding van de beheerders van de distributienetten voor elektriciteit.2006A42450.036 Minister van Financiën Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van bepaalde tarieven inzake accijnzen betreffende de biobrandstoffen.2006A20410.046 Minister van Financiën Voorstellen van de Commissie tot erkenning van biobrandstoffen - Toepassing van artikel 4, § 2, 3de streepje, van de wet van 10 juni 2006 betreffende de biobrandstroffen.2006A20410.047 Minister van Sociale Zaken a) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.2006A70720.075b) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen.2006A70720.074 Minister van Volksgezondheid Voorontwerp van wet betreffende de vergoeding van schade als gevolg van medische verzorging.2006A71750.023 Minister van Leefmilieu a) "Koolstoffondsen" - Onderhandelingen met het oog op de aankoop van emissierechten. b) Oprichting van een Opvolgingscomité.2006A73760.016c) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2004 tot vaststelling van de beheersmodaliteiten van het fonds voor de financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen.2004A73760.019d) "Overheidsopdrachten" - Verhoging van het budget voor de eerste overheidsopdracht - Rol van het Technisch Comité ten aanzien van de tweede overheidsopdracht.2005A73130.019 Minister van Werk Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.2006A74770.025 ++ + BUITENLANDS BELEID Eerste MinisterMinister van Buitenlandse Zaken Zetelbeleid.2006A01340.009 Minister van EconomieMinister van Buitenlandse Handel Expo 2008, te Zaragoza, van 14 juni tot 14 september 2008 - Stand van zaken.2006A40510.018 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Albanië inzake politiesamenwerking, ondertekend, te Brussel, op 22 maart 2005.2006A30510.054