13 jul 2006 17:22

Agenda Ministerraad van vrijdag 14 juli 2006

Ministerraad van vrijdag 14 juli 2006 om 10 uur. Agenda.

Ministerraad van vrijdag 14 juli 2006 om 10 uur. Agenda.

DOSSIERS MEDE-INGEDIEND DOOR STAATSSECRETARISSEN Eerste MinisterStaatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Vermindering van de archiveringstermijn in de boekhoudwetgeving van 10 naar 7 jaar :a) Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen, betreffende de bewaartermijn van boekhoudstukken.2006A01430.006b) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen, betreffende de bewaartermijn van boekhoudstukken.2006A01430.016 Minister van BegrotingMinister van ConsumentenzakenStaatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling Project "EMAS" in de Federale Instellingen - Stand van zaken.2005A43760.014 Minister van BegrotingMinister van ConsumentenzakenMinister van AmbtenarenzakenMinister van LeefmilieuStaatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling Dossier betreffende duurzame overheidsopdrachten - Stand van zaken.2006A43130.035 Minister van BegrotingMinister van ConsumentenzakenMinister van AmbtenarenzakenStaatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling a) Project "Cellen duurzame ontwikkeling" - Stand van zaken.2005A43760.010b) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 september 2004 houdende oprichting van Cellen duurzame ontwikkeling in de Federale Overheidsdiensten, de Programmatorische Federale Overheidsdiensten en het Ministerie van Landsverdediging.2004A43760.014 Minister van BegrotingMinister van ConsumentenzakenStaatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2004 dat aan de Federale Investeringsmaatschappij een missie toevertrouwt overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Investeringsmaatschappij en de Gewestelijke Investeringsmaatschappijen.2004A43400.013 Minister van BegrotingMinister van ConsumentenzakenStaatssecretaris voor Overheidsbedrijven a) Ontwerp van koninklijk besluit houdende goedkeuring van het eerste bijvoegsel bij het beheerscontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht N.M.B.S. Holding.2005A64460.022b) Ontwerp van koninklijk besluit houdende goedkeuring van het eerste bijvoegsel bij het beheerscontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel.2005A64460.024c) Ontwerp van koninklijk besluit houdende goedkeuring van het eerste bijvoegsel bij het beheerscontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.2005A64460.023 Minister van Buitenlandse ZakenStaatssecretaris voor Europese Zaken Omzetting van de Europese wetgeving in Belgisch recht - Wekelijks voortgangsrapport.2003A33500.007 ++ + ALGEMEEN BELEID Minister van Justitie Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, de wet betreffende de aanmoediging van de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven, en het toezicht op de ondernemingen die wedstrijden van weddenschappen op sportuitslagen inrichten, en de wet tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij.2006A02430.017 Minister van Justitie Voorstel van dading met de balies betreffende de werkingskosten van de bureaus voor juridische bijstand.2005A02600.003 Minister van Binnenlandse Zaken a) Ontwerp van koninklijk besluit houdende aanstelling van een Franstalige bijzitter bij de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen.b) Ontwerp van koninklijk besluit houdende aanstelling van een Nederlandstalige bijzitter bij de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen.c) Ontwerp van koninklijk besluit houdende aanstelling van een Nederlandstalige bijzitter bij de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen.2004A03220.001 Minister van Binnenlandse Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot berekening en verdeling, voor het jaar 2005, van het bijzonder krediet ten voordele van de gemeenten op het grondgebied waarvan zich eigendommen bevinden vrijgesteld van onroerende voorheffing.2006A03070.002 Minister van Binnenlandse Zaken Ontwerp van koninklijk besluit houdende erkenning van de bedrijven Pricewaterhouse Coopers Enterprise Advisory cvba, Verdonck, Kloosters & Associates BV en SYSQA BV als adviesorganen zowel voor de geautomatiseerde stemsystemen en -software als voor de verkiezingssoftware voor de stemopneming en de verdeling van de zetels.2006A03080.002 Minister van Binnenlandse Zaken Dossier DMA 2007 R3 010 betreffende het ter beschikking stellen van personeel gespecialiseerd in informatica en telecommunicatie ten voordele van de Directie van de telematica van de Federale Politie.2006A03130.033 Minister van Binnenlandse Zaken Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de Vaste Commissie van de lokale politie.2004A02330.029 Minister van Binnenlandse Zaken Ontwerp van omzendbrief tot vaststelling van de erkenningscriteria van een algemene ramp.2006A03210.006 Minister van Mobiliteit Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 6 april 1995 betreffende de voorkoming van verontreiniging van de zee door schepen.2006A61760.011 Minister van Mobiliteit Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België.2006A61760.010 Minister van Mobiliteit Voorontwerp van wet betreffende de vondst en de bescherming van wrakken.2006A61460.038 Minister van Wetenschapsbeleid Nieuwe generatie van het BELNET-netwerk.2006A50820.006 Minister van Wetenschapsbeleid Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2002 houdende oprichting van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid.2006A50180.020 Minister van Sociale Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 2003 betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid.2002A04180.186 Minister van Maatschappelijke Integratie a) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 2001 betreffende de structuur, de organisatie en de werking van het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers.2001A77220.108b) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 oktober 2001 houdende diverse bepalingen betreffende het personeel van het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers.2001A77220.109 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Financiën Voorontwerp van wet tot vervanging van artikel 230, eerste lid, 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.2006A20410.024 Minister van Financiën Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 249 van Titel 1, Hoofdstuk XVIII, Afdeling II, van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten.2006A20410.026 Minister van Financiën a) Voorontwerp van wet betreffende de vrijstelling van de meerwaarden gerealiseerd op binnenschepen bestemd voor de commerciële vaart.2006A61410.016b) Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 44ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, en artikel 8 van de wet van … betreffende de vrijstelling van de meerwaarden gerealiseerd op binnenschepen bestemd voor de commerciële vaart.2006A20410.025 Minister van Consumentenzaken Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, betreffende de stilzwijgende verlenging van overeenkomsten van bepaalde duur.2006A47440.017 Minister van BegrotingMinister van ConsumentenzakenMinister van EconomieMinister van EnergieMinister van WetenschapsbeleidMinister van Buitenlandse Handel Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector, en van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.2006A40460.036 Minister van Energie Uitvoering van de beslissing van de Raad van 7 juli 2006 - Ombudsdienst Energie :Voorstel inzake de problematiek van het maximumbedrag van het ouderdomspensioen van de leden van de Ombudsdienst.2005A42450.010 Minister van Energie Studiecentrum voor kernenergie - Terugkeer naar België van verglaasd afval.2000A42450.062 Minister van EnergieMinister van Mobiliteit Ondertekening van een "Memorandum of Understanding" houdende oprichting van het "Belgian North Sea Wind Energy Platform" (BNSWEP).2006A42510.040 Minister van Volksgezondheid Aviaire influenza - Contracten tussen het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) en het Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie (CODA).2004A71480.001 Minister van Volksgezondheid Ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV)en het Wetenschappelijk Instituut volksgezondheid (WIV), als nationaal referentielaboratorium voor de opsporing van residuen en contaminanten van fysico-chemische aard (WIVG).2006A71130.037 Minister van Sociale Zaken Voorontwerp van wet houdende maatregelen tot bevordering van de werkgelegenheid in de sector van het fundamenteel onderzoek.2006A70820.007 Minister van Sociale Zaken Ontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling van het maximum aantal diensten waarin een magnetische resonantie tomograaf wordt opgesteld, dat uitgebaat mag worden.2006A70750.014 Minister van Sociale Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2002 tot uitvoering van artikel 29, § 4, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.2002A70750.379 Minister van Sociale ZakenMinister van Middenstand Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging, wat de hoogte van de forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden betreft, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten.2006A70720.057 Minister van ConsumentenzakenMinister van Middenstand a) Ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars.2006A44440.032b) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de voorwaarden van vastgoedmakelaars in contracten van bemiddeling.2006A47440.011 Minister van Mobiliteit Voorontwerp van wet betreffende de maritieme beveiliging.2006A61460.037 Minister van Mobiliteit Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2003 betreffende de opleiding van bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan radioactieve stoffen over de weg vervoeren.2002A61460.343 Minister van Grootstedenbeleid Ontwerpen van aanhangsel bij de meerjarenhuisvestingscontracten 2005-2007 die met de stad Brussel en de gemeenten Vorst en Sin-Jans-Molenbeek werden gesloten in het kader van het Grootstedenbeleid van de Federale Regering.2006A48330.011 Minister van Pensioenen Voorontwerp van wet betreffende de pensioenen van de openbare sector.2006A75168.003 Minister van Pensioenen Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 5 april 1994 houdende regeling van de cumulatie van pensioenen van de openbare sector met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen.2006A75168.004 Minister van Leefmilieu Operationalisering van het Federaal Plan tot bestrijding van verzuring en troposferische ozon (2004-2007).2000A73760.061 Minister van Leefmilieu Toestand van de hulp- en veiligheidsinstallaties bij de nucleaire centrales onder de Europese richtlijn (2003/87/EG) tot de vaststelling van de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap.2006A73760.013 ++ + BUITENLANDS BELEID Minister van Buitenlandse Zaken Financiering van initiatieven en optreden van België inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat.2003A30520.012 Minister van Buitenlandse Handel Ondertekening van een "Memorandum of Understanding" tussen België en Qatar tot oprichting van het Belgisch-Qatarees energie-instituut.2006A42510.039 ++ + VARIA Eerste Minister Mededelingen.