13 okt 2005 19:00

Agenda Ministerraad van vrijdag 14 oktober 2005

Ministerraad van vrijdag 14 oktober 2005 om 10.00 uur. Agenda.

Ministerraad van vrijdag 14 oktober 2005 om 10.00 uur. Agenda.

DOSSIERS MEDE-INGEDIEND DOOR STAATSSECRETARISSEN EN/OF DOSSIERS WAARBIJ STAATSSECRETARISSEN BETROKKEN ZIJN Eerste MinisterStaatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Ontwerp van wet houdende administratieve vereenvoudiging (II) (Doc. Kamer (2004-2005), nr. 51/1967/001) - Ontwerp van amendement.2005A01430.024 Minister van FinanciënMinister van BegrotingMinister van OverheidsbedrijvenStaatssecretaris voor Informatisering van de Staat "Internet voor allen" :2005A20410.039a) Voorontwerp van wet houdende fiscale bepalingen om het gebruik van de computer en het internet aan te moedigen.2005A20410.041b) Voorontwerp van wet om het gebruik van de computer en het internet aan te moedigen.2005A07230.001c) Ontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling van de procedure tot erkenning van een pakket "Internet voor iedereen" en houdende controle- en strafbepalingen.2005A07230.002 Minister van FinanciënMinister van BegrotingMinister van OverheidsbedrijvenMinister van EnergieMinister van Maatschappelijke IntegratieMinister van LeefmilieuStaatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie Uitvoering van de beslissing van de Raad van 9 september 2005 - Federale structurele maatregelen om energiebesparing in woningen te bevorderen :a) Oprichting van het Energiebesparingsfonds.b) Verlaging van intresten op leningen voor energiebesparende maatregelen.2005A43760.016 Minister van Sociale Zaken en VolksgezondheidStaatssecretaris voor het Gezin en personen met een handicap Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 16 februari 1954 betreffende de bescherming van de blindenstok, en tot opheffing van de wet van 4 juli 1991 tot bescherming van de slechtzienden en erkenning van de "gele stok".2005A70710.003 Minister van Sociale Zaken en VolksgezondheidStaatssecretaris voor het Gezin en personen met een handicap Ontwerp van koninklijk besluit tot toekenning van vergoedingen aan de controleurs der belastingen en aan de ontvangers van de registratie en domeinen van de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoet-komingen aan personen met een handicap.2005A70710.004 ++ + ALGEMEEN BELEID Minister van Justitie Voorontwerp van wet tot invoeging in de wet van 29 maart 2004 betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de Internationale Straftribunalen van een nieuwe Titel VI betreffende de Bijzondere Kamers belast met de vervolging van de misdaden, gepleegd onder het regime van het regime van Democratisch Kampuchea.2005A02600.013 Minister van Justitie a) Voorontwerp van wet tot herziening van de loopbanen en de bezoldiging van het personeel van de griffies en de parketsecretariaten.2005A02600.012b) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van het personeel van griffies en parketsecretariaten.2005A02600.011 Minister van Justitie Nieuwe overeenkomst voor uitzendarbeid (verpleegkundigen voor de Medische Diensten van de gevangenissen).2005A02130.035 Minister van Justitie Mededeling - Phenixproject - Stand van zaken.2001A02130.510 Minister van Mobiliteit Strijd tegen de autozwendel - Traceerbaarheid van voertuigen.2004A61330.011 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de loopbaan van het Rijkspersoneel.2005A04161.005 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector.2005A04180.014 Minister van Gelijke Kansen Wet van 3 mei 2003 tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid - Afwijking voor de Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen, de Technische Raad voor implantaten, de Technische Raad voor rolstoelen en de Hoge Raad voor zelfstandigen en KMO.1999A74220.080 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Financiën a) Ontwerp van koninklijk besluit houdende diverse bepalingen betreffende de controle van energieproducten en elektriciteit inzake accijnzen.b) Ontwerp van ministerieel besluit houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen.c) Ontwerp van ministerieel besluit betreffende de belasting van energieproducten en elektriciteit.2005A20410.043 Minister van Begroting Minister van Overheidsbedrijven Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van het definitieve verdelingsplan van de subsidies van het dienstjaar 2004, van de Nationale Loterij.2005A64400.015 Minister van Overheidsbedrijven Ontwerp van koninklijk besluit houdende goedkeuring van het eerste bijvoegsel bij het eerste beheerscontract afgesloten tussen de Federale Staat en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen.2005A64460.023 Minister van Overheidsbedrijven Ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van Infrabel.2004A64460.041 Minister van Overheidsbedrijven Ontwerp van koninklijk besluit houdende goedkeuring van het vierde beheerscontract afgesloten tussen de Federale Staat en DE POST.2005A64150.004 Minister van Economie a) Ontwerp van koninklijk besluit tot toepassing van Titel IV (Hervorming van de Regie der Posterijen) van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.2003A64150.010b) Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels inzake aangifte en overdracht van postdiensten die geen deel uitmaken van de universele dienst, en tot toepassing van de artikelen 144quater, § 3, 148sexies, § 1, 1°, en 148septies van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.2003A64150.011 Minister van Wetenschapsbeleid Belgische industriële deelname aan de ontwikkeling van de AIRBUS 350.1994A40460.097 Minister van Wetenschapsbeleid Programma ter bevordering van de kennisoverdracht op strategisch belangrijke gebieden.2005A50820.008 Minister van Economie Kruispuntbank Ondernemingen - Commercialisering van de gegevens - Stand van zaken.2003A40430.024 Minister van Economie Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 20 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen.2004A40440.019 Minister van Middenstand a) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 tot vaststelling van het bedrag van het inschrijvingsrecht voor de Kruispuntbank van ondernemingen als handels- of ambachtsonderneming, en de vergoeding van de erkende ondernemingsloketten.b) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 2004 betreffende de inzage, het afschrift en de uittreksels van de gegevens in de Kruispuntbank van ondernemingen, alsmede de toegang tot die gegevens, anders dan via het Internet.2004A44440.014 Minister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van bijzondere maatregelen voor het welzijn van de huisarbeiders bij de uitvoering van hun werk.2005A74770.016 Minister van Sociale Zaken Voorontwerp van wet houdende wijziging van de heffingen op de omzet van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten.2005A70720.052 Minister van Volksgezondheid Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten.2005A71750.025 Minister van LandsverdedigingMinister van Volksgezondheid Aviaire influenza - Uitvoering van de beslissing van de Raad van 23 september 2005 (punt 2 van de notificatie) - Stand van zaken..2003A71750.038 Minister van Sociale Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.2005A70720.053 Minister van Pensioenen Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen van de responsabiliseringsbijdragen, voor het jaar 2005.(2004C75730.001)2005A75730.006 ++ + BUITENLANDS BELEID Minister van Buitenlandse Zaken PAKISTAN - B-FAST-operatie "Belgian First Aid & Support Team" - Interventie naar aanleiding van de aardbeving van 8 oktober 2005.2005A30340.012 Minister van Buitenlandse Zaken Financiering van initiatieven en optreden van België inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat.2003A30520.012 Minister van Buitenlandse Zaken IRAK - Vredesopbouw en nationale verzoening.2003A32520.004 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), gedaan te Den Haag, op 25 februari 2005.2005A30510.058