16 feb 2007 10:14

Agenda Ministerraad van vrijdag 16 februari 2007

Ministerraad van vrijdag 16 februari 2007 om 10 uur. Agenda.

Ministerraad van vrijdag 16 februari 2007 om 10 uur. Agenda.

DOSSIERS INGEDIEND EN/OF MEDEINGEDIEND DOOR MINISTER VERWILGHEN MINISTER VAN BEGROTINGMINISTER VAN CONSUMENTENZAKENMINISTER VAN ECONOMIEMINISTER VAN ENERGIEMINISTER VAN WETENSCHAPSBELEIDMINISTER VAN BUITENLANDSE HANDEL Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de periode van verrichting van het vaste geografische element van de universele dienst inzake elektronische communicatie. MINISTER VAN BEGROTINGMINISTER VAN CONSUMENTENZAKENMINISTER VAN ECONOMIEMINISTER VAN ENERGIEMINISTER VAN WETENSCHAPSBELEIDMINISTER VAN BUITENLANDSE HANDEL Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de periode van verrichting van het element van de universele dienst inzake elektronische communicatie dat bestaat in de beschikbaarstelling van openbare telefoons. MINISTER VAN BEGROTINGMINISTER VAN CONSUMENTENZAKENMINISTER VAN ECONOMIEMINISTER VAN ENERGIEMINISTER VAN WETENSCHAPSBELEIDMINISTER VAN BUITENLANDSE HANDEL Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de periode van verrichting van de universele telefooninlichtingendienst. MINISTER VAN BEGROTINGMINISTER VAN CONSUMENTENZAKENMINISTER VAN ECONOMIEMINISTER VAN ENERGIEMINISTER VAN WETENSCHAPSBELEIDMINISTER VAN BUITENLANDSE HANDEL Ontwerp van koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Dienst Ombudsman voor telecommunicatie. MINISTER VAN ECONOMIE Ontwerp van koninklijk besluit tot oprichting van een Algemene Directie Telecommunicatie en Informatiemaatschappij bij de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie. MINISTER VAN ENERGIE Ontwerp van koninklijk besluit houdende instemming met het beheerscontract tussen de Belgische Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk APETRA. MINISTER VAN FINANCIËNMINISTER VAN WETENSCHAPSBELEID Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de erkenning van de wetenschappelijke instellingen bedoeld in artikel 275³, § 1, tweede lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. MINISTER VAN JUSTITIEMINISTER VAN BEGROTINGMINISTER VAN CONSUMENTENZAKENMINISTER VAN ECONOMIESTAATSSECRETARIS VOOR DUURZAME ONTWIKKELING EN SOCIALE ECONOMIE Voorontwerp van wet tot wijziging van Boek X van het Wetboek van vennootschappen betreffende de vennootschappen met een sociaal oogmerk. TOEPASSING VAN ARTIKEL 104, TWEEDE LID, VAN DE GRONDWET MINISTER VAN BEGROTINGMINISTER VAN CONSUMENTENZAKENSTAATSSECRETARIS VOOR DUURZAME ONTWIKKELING EN SOCIALE ECONOMIE Ontwerp van koninklijk besluit tot aanwijzing van de organisaties bedoeld in artikel 4, 2° en 3°, van het koninklijk besluit van … houdende oprichting van de Federale Raad voor de meerwaardeneconomie. MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENSTAATSSECRETARIS VOOR EUROPESE ZAKEN Omzetting van de Europese wetgeving in Belgisch recht - Voortgangsrapport. ALGEMEEN BELEID MINISTER VAN FINANCIËN BRUSSEL - Residence Palace - Stand van zaken. MINISTER VAN FINANCIËN HASSELT - Federale Overheidsdienst Justitie - Huur van het gebouw van de NV Stationsomgeving. MINISTER VAN FINANCIËN KORTRIJK - Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Huisvesting van de Federale Politie - Afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst. MINISTER VAN FINANCIËN LUIK - Federale Overheidsdienst Financiën - Hergroepering van de Diensten op één enkele site - Promotieovereenkomst. MINISTER VAN FINANCIËN BRUGGE - Rijksarchief - Herhuisvesting op de site Predikheren - Promotieovereenkomst. MINISTER VAN FINANCIËN GENT - Rijksarchief - Herhuisvesting - Keuze te maken uit 3 voorgestelde projecten. MINISTER VAN FINANCIËN NAMEN - Rijksarchief - Nieuw vestigingsproject - Promotieovereenkomst. MINISTER VAN FINANCIËN DOORNIK - Rijksarchief - Huur van een nieuwe depot, oude site Casterman, gelegen rue des Augustins. MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKENMINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de vestigingsplaats, de werking en de organisatie van het Agentschap 112 voor de oproepen tot de hulpdiensten. MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING Dossier 7SM300 betreffende het onderhoud van de thermische camera's SOPHIE. MINISTER VAN AMBTENARENZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 29bis van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het Rijkspersoneel, en tot wijziging van de reglementering betreffende de overgang naar het hogere niveau. MINISTER VAN AMBTENARENZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit houdende de classificatie van de functies van niveau A in een vakklasse. MINISTER VAN AMBTENARENZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot organisatie van de vergelijkende selectie en de indiensttreding in het federaal administratief openbaar ambt van sommige statutaire ambtenaren van de autonome overheidsbedrijven. ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID EERSTE MINISTERMINISTER VAN BEGROTING Monitoring van de begrotingsdoelstelling inzake de primaire uitgaven van 2007 en budgettaire discipline 2007 - Ontwerp van circulaire. MINISTER VAN CONSUMENTENZAKEN Voorontwerp van wet betreffende de bescherming van de consumenten inzake diensten die geheel of hoofdzakelijk bestaan in het overbrengen van signalen van radio- of televisieomroepprogramma's via elektronische communicatienetwerken. MINISTER VAN JUSTITIEMINISTER VAN FINANCIËNMINISTER VAN ECONOMIE Voorontwerp van wet op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen. Voorontwerp van wet tot opheffing van artikel 8 van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen, en tot wijziging van artikel 121 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. MINISTER VAN FINANCIËN Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, en van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. MINISTER VAN FINANCIËN Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten. MINISTER VAN FINANCIËN Voorontwerp van wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde ze in overeenstemming te brengen met bepaalde principes van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. MINISTER VAN FINANCIËN Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing en houdende diverse bepalingen. MINISTER VAN FINANCIËN Ontwerp van koninklijk besluit houdende terugbetaling van de taks op de beursverrichtingen overeenkomstig artikel 132 van de programmawet van 27 december 2005. MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN Voorontwerp van wet houdende wijzigingen aan de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, §§ 1 en 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en tot invoering van het OMNIO-statuut. MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde. MINISTER VAN MIDDENSTAND Voorontwerp van wet tot wijziging van de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen. MINISTER VAN LEEFMILIEU Verwerven van emissierechten via JI/CDM-projecten - Lancering van een tweede tender, met een budget van 22 miljoen euro. MINISTER VAN LEEFMILIEU Voorstel om te investeren in één of twee koolstoffondsen. MINISTER VAN LEEFMILIEU Ontwerp van koninklijk besluit met betrekking tot de jaarlijkse retributie op de emissierechten die gratis toegewezen worden aan de houders van een exploitanttegoedrekening in het register voor broeiskasgassen. BUITENLANDS BELEID MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Voorontwerp van wet houdende instemming met het Protocol, opengesteld voor ondertekening te Berlijn, van 1 juni 2006 tot 1 november 2006, tot wijziging van de Overeenkomst inzake de oprichting van de Internationale Commissie voor de Internationale Opsporingsdienst, gesloten te Bonn, op 6 juni 1955.