16 feb 2006 16:35

Agenda Ministerraad van vrijdag 17 februari 2006

Ministerraad van vrijdag 17 februari 2006 om 10 uur. Agenda.

Ministerraad van vrijdag 17 februari 2006 om 10 uur. Agenda.

DOSSIER MEDE-INGEDIEND DOOR EEN STAATSSECRETARIS Minister van BegrotingMinister van ConsumentenzakenMinister van PensioenenStaatssecretaris voor Overheidsbedrijven Ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van de overeenkomst houdende de regeling van de voorwaarden voor het verlof voorafgaand aan de pensionering bij DE POST.2001A64150.126 ++ + ALGEMEEN BELEID Eerste Minister Voorontwerp van wet betreffende de taalkaders bij het Nationaal Orkest van België en de Koninklijke Muntschouwburg.2006A01250.001 Minister van Binnenlandse Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 augustus 2001 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de ioniserende stralingen.1998A03760.045 Minister van Landsverdediging Dossier MRMP-M/S 6MS030 betreffende een outplacementdienst ten voordele van bepaalde militairen van Defensie in dienst in België - Meerjarige overheidsopdrachten 2006-2009.2006A05130.002 Minister van Binnenlandse Zaken 1.16. Richtlijn 2003/122/Euratom van de Raad van22 december 2003 inzake de controle op hoogactieve ingekapselde radioactieve bronnen en weesbronnen.Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen.2000A03760.0572003A33500.007 Minister van Energie Ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en de werkingsmodaliteiten van de Openbare Instelling voor het beheer van radioactief afval en splijtstoffen (NIRAS).2003A42450.006 Minister van Economie Ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van de samenstelling van de Raad van bestuur van het Bureau voor normalisatie.2005A40430.012 Minister van Ambtenarenzaken a) Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector.2005A04180.017b) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot uitvoering van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector.1995A04180.023 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van het verwerven van de hoedanigheid van rijksambtenaar door overplaatsing.2006A04161.001 Minister van Maatschappelijke Integratie Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers.2006A77700.002 Minister van Mobiliteit Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.2004A61460.008 Minister van JustitieMinister van AmbtenarenzakenMinister van Werk a) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de Rijksbesturen.2005A74164.001b) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen.1999A74164.008c) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan.2000A02600.117d) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 2002 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van de overheidsbedrijven die in toepassing van de wet van 21 maart 1991 houdende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven bestuursautonomie verkregen hebben.2001A74164.024e) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra.1991A74160.192 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Financiën Ontwerp van koninklijk besluit tot aanpassing van de lijst van ondernemingen onderworpen aan de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijkheid van de cel voor financiële informatieverwerking.1993A20510.139 Minister van Financiën Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de Hoge Raad van Financiën.2005A20420.008 ++ + BUITENLANDS BELEID Minister van FinanciënMinister van Ontwikkelingssamenwerking Deelname van België aan het Multilateraal Schuldverlichtingsinitiatief ("Multilateral Debt Relief Initiative - MDRI") van de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IOA).2006A20520.001 Minister van Landsverdediging Deelname van het fregat "WESTDIEP" aan de operaties "Commander Task Force 150" van 22 maart tot 14 april 2006.2005A05340.010 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk Spanje, de Republiek Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, en de Republiek Oostenrijk, inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van het terrorisme, de grensoverschrijdende criminaliteit en de illegale migratie, en met de Bijlagen, gedaan te Prüm, op 27 mei 2005.2006A30510.005