16 nov 2006 17:59

Agenda Ministerraad van vrijdag 17 november 2006

Ministerraad van vrijdag 17 november 2006 om 10 uur. Agenda.

Ministerraad van vrijdag 17 november 2006 om 10 uur. Agenda.

"DIVERSE BEPALINGEN" (I) EN (II) EERSTE MINISTER Voorontwerp van wet houdende (dringende) diverse bepalingen (I). Voorontwerp van wet houdende (dringende) diverse bepalingen (II). MINISTER VAN BEGROTINGMINISTER VAN CONSUMENTENZAKENMINISTER VAN ECONOMIEMINISTER VAN ENERGIEMINISTER VAN WETENSCHAPSBELEIDMINISTER VAN BUITENLANDSE HANDEL Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het wederzijds consulteren bij het opstellen van regelgeving inzake elektronische communicatienetwerken, het uitwisselen van informatie en de uitoefening van de bevoegdheden met betrekking tot elektronische communicatienetwerken door de regulerende instanties bevoegd voor telecommunicatie of radio- en televisieomroep. Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen (II) - Ontwerp van amendement (Instemming met het samenwerkingsakkoord). PROGRAMMAWET (I) EN (II) TOEPASSING VAN ARTIKEL 104, TWEEDE LID, VAN DE GRONDWET MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENSTAATSSECRETARIS VOOR EUROPESE ZAKEN Omzetting van de Europese wetgeving in Belgisch recht - Wekelijks voortgangsrapport. MINISTER VAN FINANCIËNSTAATSSECRETARIS VOOR MODERNISERING VAN DE FINANCIËN EN DE STRIJD TEGEN DE FISCALE FRAUDE Moderniseringsplan COPERFIN 2006 - Fase C. MINISTER VAN BEGROTINGMINISTER VAN CONSUMENTENZAKENSTAATSSECRETARIS VOOR OVERHEIDSBEDRIJVEN Ontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 6, 7 en 8 van het koninklijk besluit van 28 december 2005 betreffende de overname van de pensioenverplichtingen van de NMBS Holding door de Belgische Staat. Ontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 8 van het koninklijk besluit van 28 december 2005 betreffende de overname van de pensioenverplichtingen van de NMBS Holding door de Belgische Staat. ALGEMEEN BELEID EERSTE MINISTER Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector. MINISTER VAN JUSTITIEMINISTER VAN AMBTENARENZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de examens waarbij de kandidaten voor het ambt van hoofdgriffier, griffier, adjunct-griffier en van deskundige, administratief deskundige en assistent bij een griffie in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de bepalingen na te komen van de wet op het gebruik der talen in gerechtzaken. MINISTER VAN JUSTITIE Voorontwerp van wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van de griffiers van de rechterlijke organisatie, referendarissen bij het Hof van Cassatie, en de referendarissen en de parketjuristen bij de hoven en rechtbanken. MINISTER VAN JUSTITIE Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse gemeenschap, de Duitstalige gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de organisatie en financiering van de ouderstage, zoals vastgelegd in de wet betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade. Voorontwerp van wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van …. tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse gemeenschap, de Duitstalige gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de organisatie en financiering van de ouderstage, bedoeld in de wet betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade. Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de inwerkingtreding van artikel 7, 7° van de wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd. Voorontwerp van wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van … tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de organisatie en financiering van de ouderstage, bedoeld in de wet betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade. MINISTER VAN JUSTITIE Ontwerp van samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zijn Bijakten nr. 1 tot 9 - Restauratie van het Jubelpark - Opdracht van civieltechnische studies voor de realisatie van bouwwerken onder het Jubelpark die de duurzame mobiliteit in het Jubelpark en in de Europese Wijk te Brussel bevorderen. MINISTER VAN FINANCIËN Voorontwerp van domaniale wet. MINISTER VAN FINANCIËN ANTWERPEN - Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Provinciaal administratief centrum - Wederinhuring van het Provinciaal Bestuursgebouw, gelegen Koningin Elisabethlei 22-24. MINISTER VAN FINANCIËN EUPEN - Algemeen Rijksarchief - Huur van lokalen, gelegen Kaperberg 2-4 - Regularisatie van de toestand. MINISTER VAN FINANCIËN GEMBLOERS - Federale Overheidsdienst Financiën - Huur van kantoorruimte, archieflokalen en technische lokalen in het administratief gebouw, gelegen rue Albert 7. MINISTER VAN FINANCIËN SAINT SERVAIS - Federale Overheidsdienst Financiën - Douane en accijnzen en Domeinen - Huur van kantooroppervlakte en opslagruimte in het gebouw, alsook 10 parkeerplaatsen buiten, gelegen route de Glemboux 500. MINISTER VAN FINANCIËN BRUSSEL - Residence Palace - Regie der gebouwen versus het architectenbureau Polak - Aanvraag tot vergoeding -Risico van vernietiging van de opdracht die werd gesloten in het kader van het dossier inzake de renovatie van dit complex. MINISTER VAN FINANCIËN REGIE DER GEBOUWEN - Afsluiten van een onderhandse overeenkomst voor het informaticabeheer van de boekhouding. MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de maatregelen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gesloten parkeergebouwen moeten voldoen om LPG-voertuigen te parkeren. MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN Aankoop van autodraailadders in het kader van het aankoopprogramma brandweermaterieel 2002-2007 - Schijf 2006. MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 2003 de houdende toekenning van een bijkomende federale toelage ter financiering van de lokale politie. MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit van tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State, in geval van beroep voorzien door de artikelen 18quater en 21ter van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de strategische veiligheids- en preventieplannen. MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING Voorontwerp van wet tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2007. MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING Voorontwerp van wet betreffende het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht. MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING Dossier MRMP-N/A 7ZS713 betreffende het onderhoud, het verlenen van technische assistentie en de bevoorrading van onderdelen ten behoeve van de gasturbines ASTAZOU IV M1 van de tripartite mijnenjagers van de Belgische Marinecomponent. MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING Dossier MRMP-N/A 7ZS701 betreffende het onderhoud, het verlenen van technische assistentie en de bevoorrading van onderdelen ten behoeve van de dompelmotoren ACEC ASM-120-8 van de tripartite mijnenjaders van de Belgische Marinecomponent. MINISTER VAN AMBTENARENZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het telewerk in het federaal administratief openbaar ambt. MINISTER VAN AMBTENARENZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage VII van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het Rijkspersoneel. MINISTER VAN WERK Verlenging van de overeenkomst voor de exploitatie van het informaticasysteem dat door de Dienst budget en beheerscontrole wordt gebruikt voor het dagelijks beheer van de begroting en de betalingen. ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID MINISTER VAN BEGROTING Federaal programma van de openbare investeringen 2006 - Vrijgave van de derde schijf - 25 % voor de Departementen. MINISTER VAN JUSTITIEMINISTER VAN FINANCIËN Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijkheid van de cel voor financiële informatieverwerking. MINISTER VAN FINANCIËN Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 tot uitvoering van de wet van 23 december 2005 betreffende het Generatiepact en houdende diverse bepalingen. MINISTER VAN FINANCIËN Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het vlak van de bedrijfsvoorheffing, de roerende voorheffing en het minimum van de belastbare winst of baten van ondernemingen of beoefenaars van een vrij beroep. MINISTER VAN FINANCIËN Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van ... houdende wijziging van artikel 51 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. MINISTER VAN FINANCIËN Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het akkoord tussen België en het Vlaamse Gewest betreffende de deelneming van België aan het Multilateraal Fonds voor de handel in emissierechten van de Europese Bank voor wederopbouw en ontwikkeling. MINISTER VAN FINANCIËN Voorontwerp van wet tot vaststelling van de totale kostprijs van de Dienst van de gewestelijke belastingen, in uitvoering van artikel 68ter van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. MINISTER VAN ECONOMIE Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de vastlegging op de kredieten van het begrotingsjaar 2006 van de toelagen aan de Collectieve Centra voor hun acties voor de sensibilisering van de kleine en middelgrote ondernemingen voor de bescherming van hun innovaties en voor de technologiewacht. MINISTER VAN BEGROTINGMINISTER VAN CONSUMENTENZAKENMINISTER VAN ECONOMIEMINISTER VAN ENERGIEMINISTER VAN WETENSCHAPSBELEIDMINISTER VAN BUITENLANDSE HANDEL Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de etherpolitie met betrekking tot frequentiemodulatie in de band 87,5 Mhz - 108 Mhz.(2005C80460.001) MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de globale begroting van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake klinische biologie in 2006 in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging. MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de globale begroting van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake medische beeldvorming in 2006 in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging. MINISTER VAN SOCIALE ZAKENMINISTER VAN MIDDENSTAND Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen. MINISTER VAN PENSIOENEN Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen van de responsabiliseringsbijdragen voor het jaar 2006.(2006C80730.001) MINISTER VAN PENSIOENEN Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van bepaalde wettelijke en reglementaire bepalingen als gevolg van de overname door de Belgische Staat van de pensioenverplichtingen van de NMBS Holding. MINISTER VAN WERK Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques. MINISTER VAN WERK Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 maart 2006 tot invoering van een speciale patronale sociale zekerheidsbijdrage op sommige aanvullende vergoedingen, in het kader van het Generatiepact, en tot vaststelling van de uitvoeringsregelen van artikel 50 van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen. MINISTER VAN WERK Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17 van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. MINISTER VAN WERK Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, naar aanleiding van de toetreding tot de Europese Unie van Bulgarije en Roemenië. BUITENLANDS BELEID MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING BALTISCHE STATEN (Estland - Letland - Litouwen) - Inzet van een Belgisch F-16 detachement en luchtcommandopersoneel in het kader van de "Interim Air Policing Solution". MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING BURUNDI - Harmonisatie van de vorming van de Burundese kaders. MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Voorontwerp van wet houdende instemming met het Akkoord over het wegvervoer tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering, ondertekend te Skopje, op 10 september 1998. MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Voorontwerp van wet houdende instemming met de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Albanië, anderzijds, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg, op 12 juni 2006.