17 feb 2005 16:44

Agenda Ministerraad van vrijdag 18 februari 2005

Ministerraad van vrijdag 18 februari 2005, 10.00 uur.
Agenda.
Persconferentie om 15.00 uur.

Ministerraad van vrijdag 18 februari 2005, 10.00 uur. Agenda. Persconferentie om 15.00 uur.

OMZETTING VAN EUROPESE RICHTLIJNEN Minister van Buitenlandse Zaken + Staatssecretaris voor Europese Zaken Omzetting van de Europese wetgeving in Belgisch recht - Stand van zaken.I. Exclusieve federale bevoegdheidCategorie 1 : richtlijnen waarvoor België gedagvaard werd voor het HJEG of een veroordeling gekregen heeft door het HJEGMinister van JustitieMinister van Economie1.1. Richtlijn 1998/44/EG betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen (steekkaart 1.1).Minister van Economie1.2. Richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (steekkaart 1.4).Minister van FinanciënMinister van Binnenlandse Zaken1.3. Richtlijn 2002/6/EG betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten van de Gemeenschap (steekkaart 1.24).Minister van EconomieMinister van Werk1.4. Richtlijn 2002/58/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie) (steekkaart 1.28).Minister van EconomieMinister van VolksgezondheidMinister van MiddenstandMinister van Leefmilieu1.5. Richtlijn 2003/17/EG tot wijziging van richtlijn 1998/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof (steekkaart 1.16).Categorie 2: richtlijnen met een omzettingsachterstand van 2 jaar of meerMinister van JustitieMinister van Economie1.6. Richtlijn 1998/44/EG betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen (steekkaart 1.1).Minister van Economie1.7. Richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (steekkaart 1.4).Categorie 3: richtlijnen met een omzettingsachterstand van bijna 2 jaarMinister van FinanciënMinister van Binnenlandse Zaken1.8. Richtlijn 2002/6/EG 18 februari 2002 betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten van de Gemeenschap (steekkaart 1.24). Minister van EconomieMinister van Werk1.9. Richtlijn 2002/58/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie) (steekkaart 1.28). Minister van EconomieMinister van Werk 1.10. Richtlijn 2002/77/EG 16 september 2002 betreffende de mededinging op de markten voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (steekkaart 1.21).Minister van Financiën1.11. Richtlijn 2001/107/EG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE's) met het oog op de reglementering van beheermaatschappijen en vereenvoudigde prospectussen (steekkaart 1.51).Minister van Financiën1.12. Richtlijn 2001/108/EG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE's), betreffende beleggingen van ICBE's (steekkaart 1.52).Minister van EconomieMinister van VolksgezondheidMinister van MiddenstandMinister van Leefmilieu1.13. Richtlijn 2003/17/EG tot wijziging van richtlijn 1998/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof (steekkaart 1.16).Categorie 4: sleutelrichtlijnen Interne MarktMinister van JustitieMinister van Economie1.14. Richtlijn 1998/44/EG betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen (steekkaart 1.1).Minister van Economie1.15. Richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (steekkaart 1.4).Categorie 5: andere internemarktrichtlijnen (relevant voor het Lentescorebord)Minister van Economie1.16. Richtlijn 2001/65/EG tot wijziging van de richtlijnen 1978/660/EEG, 1983/349/EEG en 1986/635/EEG met betrekking tot de waarderingsregels voor de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen evenals van banken en andere financiële instellingen (steekkaart 1.39).Minister van EconomieMinister van MiddenstandMinister van Werk1.17. Richtlijn 2002/65/EG betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten en tot wijziging van de Richtlijnen 1990/619/EEG, 1997/7/EG en 1998/27/EG van de Raad (steekkaart 1.80).Minister van Economie1.18. Richtlijn 2002/83/EG betreffende levensverzekering (steekkaart 1.119).Minister van Werk1.19. Richtlijn 2001/45/EG tot wijziging van richtlijn 1989/655/EEG van de Raad betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats (tweede bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 1989/391/EEG)(steekkaart 1.67f).Minister van Werk1.20. Richtlijn 2001/86/EG tot aanvulling van het statuut van de Europese vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers (steekkaart 1.79).Minister van FinanciënMinister van Economie1.21. Richtlijn 2002/87/EG betreffende het aanvullende toezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en beleggingsondernemingen in een financieel conglomeraat en tot wijziging van de richtlijnen 1973/239/EEG, 1979/267/EEG, 1992/49/EEG, 1992/96/EEG, 1993/6/EEG en 1993/22/EEG van de Raad en van de Richtlijnen 1998/78/EG en 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad (steekkaart 1.68).Minister van Financiën1.22. Richtlijn van de Commissie 2004/79/EG tot aanpassing van richtlijn 2002/94/EG, op het gebied van belastingen, in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije (steekkaart 1.63).Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 20 juli 1979 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit bepaalde bijdragen, rechten, belastingen en andere maatregelen, in uitvoering van de richtlijn 2004/79/EG van 4 maart 2004 van de Commissie van de Europese Unie.2005A20410.008Minister van Financiën1.23. Richtlijn 2002/47/EG betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten (steekkaart 1.32).Minister van Financiën1.24. Richtlijn 2003/6/EG betreffende handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (marktmisbruik) (steekkaart 1.84).Minister van Financiën1.25. Richtlijn 2003/124/EG tot uitvoering van richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de definitie en openbaarmaking van voorwetenschap en de definitie van marktmanipulatie betreft (steekkaart 1.81).Minister van Financiën1.26. Richtlijn 2003/125/EG tot uitvoering van richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de juiste voorstelling van beleggingsaanbevelingen en de bekendmaking van belangenconflicten betreft (steekkaart 1.83).Minister van Financiën1.27. Richtlijn 2004/72/EG tot uitvoering van richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad wat gebruikelijke marktpraktijken, de definitie van voorwetenschap met betrekking tot van grondstoffen afgeleide instrumenten, het opstellen van lijsten van personen met voorwetenschap, de melding van transacties van leidinggevende personen en de melding van verdachte transacties betreft (steekkaart 1.82). Minister van Begroting en OverheidsbedrijvenMinister van WerkMinister van MobiliteitMinister van Leefmilieu1.28. Richtlijn 2003/44/EG tot wijziging van richtlijn 1994/25/EG inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten met betrekking tot pleziervaartuigen (1.65).Minister van Volksgezondheid1.29. Richtlijn 2003/43/EG houdende wijziging van richtlijn 1988/407/EEG tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften van toepassing op het intracommunautaire handelsverkeer in diepgevroren sperma van runderen en de invoer daarvan (steekkaart 1.67a).Minister van Volksgezondheid1.30. Richtlijn 2003/50/EG tot wijziging van richtlijn 1991/68/EEG met betrekking tot de intensivering van de controles op verplaatsingen van schapen en geiten (steekkaart 1.67b).Minister van Volksgezondheid1.31. Richtlijn 2003/99/EG inzake de bewaking van zoönoses en zoönoseverwekkers en houdende wijziging van Beschikkingen 1990/424/EEG van de Raad en intrekking van richtlijn 1992/117/EEG van de Raad (steekkaart 1.61). Minister van Volksgezondheid1.32. Richtlijn 2003/85/EG tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van mond- en klauwzeer, tot intrekking van richtlijn 1985/511/EEG en van de Beschikkingen 1989/531/EEG en 1991/665/EEG, en tot wijziging van richtlijn 1992/46/EEG (steekkaart 1.66).Minister van Volksgezondheid1.33. Richtlijn 2003/15/EG tot wijziging van richtlijn 1976/768/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake cosmetische producten (steekkaart 1.70).Minister van Financiën1.34. Richtlijn 2001/34/EG betreffende de toelating van effecten tot de officiële notering aan een effectenbeurs en de informatie die over deze effecten moet worden gepubliceerd (steekkaart 1.116).Minister van Financiën1.35. Richtlijn 2003/123/EG tot wijziging van richtlijn 1990/435/EEG betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende Lidstaten (steekkaart 1.104).Minister van Financiën1.36. Richtlijn 2004/56/EG tot wijziging van Richtlijn 1977/799/EEG betreffende de wederzijdse bijstand van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten op het gebied van de directe belastingen, bepaalde accijnzen en heffingen op verzekeringspremies (steekkaart 1.105).Minister van JustitieMinister van FinanciënMinister van EconomieMinister van Middenstand1.37. Richtlijn 2003/51/EG tot wijziging van de richtlijnen 1978/660/EEG, 1983/349/EEG, 1986/635/EEG en 1991/674/EEG van de Raad betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen, banken en andere financiële instellingen, en verzekeringsondernemingen (steekkaart 1.121).Minister van Economie1.38. Richtlijn 2002/92/EG betreffende verzekeringsbemiddeling (steekkaart 1.106).Minister van VolksgezondheidMinister van Middenstand en LandbouwMinister van Werk1.39. Richtlijn 2003/89/EG tot wijziging van richtlijn 2000/13/EG met betrekking tot de vermelding van de ingrediënten van levensmiddelen (steekkaart 1.92).Minister van FinanciënMinister van EconomieMinister van VolksgezondheidMinister van Middenstand en LandbouwMiniser van WerkMinister van Leefmilieu1.40. Richtlijn 2003/30/EG ter bevordering van het gebruik van biobrandstoffen of andere hernieuwbare brandstoffen in het vervoer (steekkaart 1.96).Minister van Leefmilieu1.41. Richtlijn 2004/98/EG tot wijziging van richtlijn 1976/769/EEG van de Raad wat betreft de beperking van het op de markt brengen en het gebruik van pentabroomdifenylether in noodevacuatiesystemen van vliegtuigen met het oog op de aanpassing van bijlage I daarbij aan de technische vooruitgang (steekkaart 1.117).Eerste MinisterMinister van FinanciënMinister van Mobiliteit1.42. Richtlijn 2003/127/EG tot wijziging van richtlijn 1999/37/EG van de Raad inzake de kentekenbewijzen van motorvoertuigen (steekkaart 1.108).Minister van Mobiliteit1.43. Richtlijn 2003/24/EG houdende wijziging van richtlijn 1998/18/EG van de Raad inzake veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen (steekkaart 1.89).Minister van Mobiliteit1.44. Richtlijn 2003/25/EG betreffende specifieke stabiliteitsvereisten voor ro-ro-passagiersschepen (steekkaart 1.90).Minister van EconomieMinister van Mobiliteit1.45. Richtlijn 2004/66/EG tot aanpassing van de richtlijnen 1999/45/EG, 2002/83/EG, 2003/37/EG en 2003/59/EG van het Europees Parlement en de Raad en de richtlijnen 77/388/EEG, 1991/414/EEG, 1996/26/EG, 2003/48/EG en 2003/49/EG, op het gebied van vrij verkeer van goederen, vrijheid van dienstverlening, landbouw, vervoer en belastingen, in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije (steekkaart 1.63b).Minister van Leefmilieu1.46. Richtlijn 2002/89/EG tot wijziging van richtlijn 2000/29/EG betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen (steekkaart 1.100).Minister van Volksgezondheid1.47. Richtlijn 2004/16/EG tot vaststelling van bemonsteringswijzen en analysemethoden voor de officiële controle op het tingehalte in levensmiddelen in blik (steekkaart 1.97).Minister van Volksgezondheid1.48. Richtlijn 2002/99/EG houdende vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (steekkaart 1.101).Minister van Volksgezondheid1.49. Richtlijn 2004/105/EG tot vaststelling van de modellen van officiële fytosanitaire certificaten of fytosanitaire certificaten voor wederuitvoer waarvan in Richtlijn 2000/29/EG van de Raad vermelde planten, plantaardige producten of andere materialen uit derde landen vergezeld moeten gaan (steekkaart 1.118).Minister van Volksgezondheid1.50. Richtlijn 2002/98/EG tot vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het inzamelen, testen, bewerken, opslaan en distribueren van bloed en bloedbestanddelen van menselijke oorsprong en tot wijziging van richtlijn 2001/83/EG (steekkaart 1.113).Minister van Binnenlandse ZakenMinister van VolksgezondheidMinister van Leefmilieu1.51. Richtlijn 2004/33/EG tot uitvoering van richtlijn 2002/98/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot bepaalde technische voorschriften voor bloed en bloedbestanddelen (steekkaart 1.114).II. Gedeelde bevoegdheidCategorie 1: richtlijnen waarvoor België gedagvaard werd voor het HJEG of een veroordeling gekregen heeft door het HJEGMinister van Volksgezondheid1.52. Richtlijn 1999/74/EG tot vaststelling van minimumnormen voor de bescherming van legkippen (steekkaart 2.3).Minister van Binnenlandse ZakenMiniste van VolksgezondheidMinister van LeefmilieuVlaamse Gewest1.53. Richtlijn 2001/18/EG inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu (steekkaart 1.86).Minister van JustitieMinister van Binnenlandse ZakenMinister van WetenschapsbeleidMinister van VolksgezondheidMinister van MiddenstandVlaamse GemeenschapFranse GemeenschapDuitstalige Gemeenschap1.54. Richtlijn 2001/19/EG tot wijziging van de Richtlijnen 1989/48/EEG en 1992/51/EEG van de Raad betreffende het algemeen stelsel van erkenning van beroepskwalificaties (steekkaart 2.3a).Minister van WetenschapsbeleidMinister van WerkDuitstalige Gemeenschap1.55. Richtlijn 2002/19/EG inzake de toegang tot en interconnectie van elektronische-communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten ("toegangs"-richtlijn) (steekkaart 2.6).Minister van WetenschapsbeleidMinister van WerkDuitstalige Gemeenschap1.56. Richtlijn 2002/20/EG betreffende de machtiging voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten ("machtigings"-richtlijn) (steekkaart 2.7).Minister van WetenschapsbeleidMinister van WerkDuitstalige Gemeenschap1.57. Richtlijn 2002/21/EG inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten ("kader"-richtlijn) (steekkaart 2.8).Minister van WetenschapsbeleidMinister van WerkDuitstalige Gemeenschap1.58. Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten ("universele dienst"-richtlijn) (steekkaart 2.9).Minister van MobiliteitVlaamse GewestWaalse GewestBrusselse Hoofdstedelijk Gewest1.59. Richtlijn 2002/84/EG houdende wijziging van de richtlijnen op het gebied van maritieme veiligheid en voorkoming van verontreiniging door schepen (steekkaart 2.4).Minister van EnergieMinister van LeefmilieuVlaamse Gewest1.60. Richtlijn 2003/87/EG tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van richtlijn 1996/61/EG van de Raad (steekkaart 2.15).Categorie 2: richtlijnen met een omzettingsachterstand van 2 jaar of meer(Cfr. Categorie 1)1.61. Richtlijn 1999/74/EG tot vaststelling van minimumnormen voor de bescherming van legkippen (steekkaart 2.3).1.62. Richtlijn 2001/18/EG inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu (steekkaart 1.86).1.63. Richtlijn 2001/19/EG tot wijziging van de richtlijnen 1989/48/EEG en 1992/51/EEG van de Raad betreffende het algemeen stelsel van erkenning van beroepskwalificaties (steekkaart 2.3a).Categorie 3: richtlijnen met een omzettingsachterstand van bijna 2 jaar(Cfr. Categorie 1)1.64. Richtlijn 2002/19/EG inzake de toegang tot en interconnectie van elektronische-communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten ("toegangs"-richtlijn) (steekkaart 2.6).1.65. Richtlijn 2002/20/EG betreffende de machtiging voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten ("machtigings"-richtlijn) (steekkaart 2.7).1.66. Richtlijn 2002/21/EG inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten ("kader"-richtlijn) (steekkaart 2.8).1.67. Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten ("universele dienst"-richtlijn) (steekkaart 2.9).Categorie 4: sleutelrichtlijnen Interne Markt(Cfr. Categorie 1)1.68. Richtlijn 2001/18/EG inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu (steekkaart 1.86).1.69. Richtlijn 2001/19/EG tot wijziging van de richtlijnen 1989/48/EEG en 1992/51/EEG van de Raad betreffende het algemeen stelsel van erkenning van beroepskwalificaties (steekkaart 2.3a).1.70. Richtlijn 2002/19/EG nzake de toegang tot en interconnectie van elektronische-communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten ("toegangs"-richtlijn) (steekkaart 2.6).1.71. Richtlijn 2002/20/EG betreffende de machtiging voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten ("machtigings"-richtlijn) (steekkaart 2.7).1.72. Richtlijn 2002/21/EG inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten ("kader"-richtlijn) (steekkaart 2.8).1.73. Richtlijn 2002/22/EG 7 maart 2002 inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten ("universele dienst" -richtlijn) (steekkaart 2.9).Categorie 5: andere internemarktrichtlijnen (relevant voor het Lentescorebord)Minister van EconomieVlaamse GewestWaalse GewestBrusselse Hoofdstedelijk Gewest1.74. Richtlijn 2003/54/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en houdende intrekking van richtlijn 1996/92/EG - Verklaringen met betrekking tot ontmantelings- en afvalbeheeractiviteiten (steekkaart 2.15a).Minister van EconomieVlaamse GewestWaalse GewestBrusselse Hoofdstedelijk Gewest1.75. Richtlijn 2003/55/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en houdende intrekking van richtlijn 1998/30/EG (steekkaart 2.15b). Minister van LeefmilieuVlaamse GewestWaalse GewestBrusselse Hoofdstedelijk Gewest1.76. Richtlijn 2001/42/EG betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's (steekkaart 2.18).Minister van MobiliteitVlaamse GewestWaalse GewestBrusselse Hoofdstedelijk Gewest1.77. Richtlijn 2000/59/EG betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen - Verklaring van de Commissie (steekkaart 2.4).Minister van Binnenlandse ZakenMinister van LeefmilieuVlaamse GewestWaalse GewestBrusselse Hoofdstedelijk Gewest1.78. Richtlijn 2003/4/EG inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie en tot intrekking van richtlijn 1990/313/EEG van de Raad (steekkaart 2.20).Minister van MobiliteitVlaamse GewestWaalse Gewest1.79. Richtlijn 2002/59/EG betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart en tot intrekking van richtlijn 1993/75/EEG van de Raad (steekkaart 1.50).Minister van MobiliteitBrusselse Hoofdstedelijk Gewest1.80. Richtlijn 2004/78/EG tot wijziging, ter aanpassing aan de technische vooruitgang, van richtlijn 2001/56/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de verwarming van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, en van Richtlijn 1970/156/EEG van de Raad (steekkaart 1.75).Minister van MobiliteitVlaamse GewestWaalse GewestBrusselse Hoofdstedelijk Gewest1.81. Richtlijn 2003/97/EG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de typegoedkeuring van inrichtingen voor indirect zicht en van voertuigen met deze inrichtingen, tot wijziging van richtlijn 1970/156/EEG en tot intrekking van richtlijn 1971/127/EEG (steekkaart 1.109).Minister van MobiliteitBrusselse Hoofdstedelijk Gewest1.82. Richtlijn 2004/11/EG tot wijziging van richtlijn 1992/24/EEG van de Raad betreffende snelheidsbegrenzers of soortgelijke begrenzingssystemen voor bepaalde categorieën motorvoertuigen (steekkaart 1.91).Minister van MobiliteitBrusselse Hoofdstedelijk Gewest1.83. Richtlijn 2004/86/EG tot wijziging, met het oog op de aanpassing aan de technische vooruitgang, van Richtlijn 93/93/EEG van de Raad betreffende de massa?s en afmetingen van twee- of driewielige motorvoertuigen (steekkaart 1.99).Minister van MobiliteitVlaamse GewestWaalse GewestBrusselse Hoofdstedelijk Gewest1.84. Richtlijn 2004/3/EG tot wijziging van de richtlijnen 1970/156/EEG en 1980/1268/EEG van de Raad wat betreft de meting van de emissie van kooldioxide en het brandstofverbruik van voertuigen van categorie N1 (steekkaart 1.111).2003A33500.007 ++ + DOSSIERS WAARBIJ STAATSSECRETARISSEN BETROKKEN ZIJN Minister van FinanciënMinister van Begroting en Overheidsbedrijven + Staatssecretaris voor Duurzame OntwikkelingMinister van Leefmilieu a) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2004 dat aan de Federale Investeringsmaatschappij een missie toevertrouwt overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Investeringsmaatschappij en de Gewestelijke Investeringsmaatschappijen.2004A43400.013b) Ontwerp van koninklijk besluit tot benoeming van een Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap "FEDESCO".2005A43400.003 ++ + ALGEMEEN BELEID Eerste Minister Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 maart 1998 tot inrichting van de Commissie voor de overheidsopdrachten.1994A01130.125 Minister van Justitie Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 betreffende de aanwijzingsprocedure en de evaluatie van de assessoren en hun plaatsvervangers in de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling.1998A02610.079 Minister van JustitieMinister van Financiën a) Voorontwerp van wet tot oprichting van de gegevensbank Phenix (artikel 78).2004A02600.007b) Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 610 van het Gerechtelijk Wetboek (artikel 77).2005A02600.001 Minister van Financiën BRUSSEL - Federale Overheidsdienst Financiën - Diensten bijzondere belastingsinspectie - Verlenging met drie maanden van het lopende huurcontract voor het gebouw, gelegen Jan Jacobsplein 10.2005A20140.003 Minister van Financiën GENK - Federale Overheidsdienst Financiën - Administratie van de douane en accijnzen - Huur van een oppervlakte van 406,18 m² in het gebouw, gelegen Slingerweg 50.2005A20140.004 Minister van Financiën GRACE-HOLLOGNE - Federale Overheidsdienst Financiën - Administratie van de douane en accijnzen - Luchthaven van Bierset - Huur van een garage, gelegen rue Blériot 3/3, site "Liège Logistic" Bijakte nr. 1.2003A64140.013 Minister van Financiën NAMEN - Verlenen van erfpachtrecht ten behoeve van een publieke parking.2005A20140.002 Minister van Binnenlandse Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de personen en instellingen die toegang hebben tot het Register van de identiteitskaarten.2005A03070.001 Minister van Binnenlandse Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2001 waarbij de overstromingen en het overlopen van openbare riolen die hebben plaatsgevonden tussen 24 en 31 juli 2000 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.2001A03210.041 Minister van Binnenlandse Zaken Ontwerp van koninklijk besluit waarbij de windhoos die heeft plaatsgevonden op3 november 2003 op het grondgebied van verschillende gemeenten van de provincie Henegouwen, als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.2005A03210.001 Minister van Binnenlandse Zaken Ontwerp van koninklijk besluit waarbij de hevige regenval, plaatselijk vergezeld van grote hagelkorrels, die heeft plaatsgevonden op 30 april en 1 mei 2004 op het grondgebied van verschillende gemeenten van de provincies Waals-Brabant, Luik, Limburg en Vlaams-Brabant, als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.2005A03210.002 Minister van Landsverdediging Dossier 5MS700 betreffende zeetransporten van militair materieel tijdens het jaar 2005.2005A05130.006 Minister van Landsverdediging Delegatie voor het ondertekenen van een technisch samenwerkingsakkoord tussen België en Nederland voor de realisatie van de vernieuwing van de N.A.V.O.-pijplijn tussen Pernis en Schoten.2005A05340.003 Minister van Sociale Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 2003 betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid.2002A04180.186 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de loopbaan van niveau D van het Rijkspersoneel en houdende diverse bepalingen betreffende de competentiemetingen en de gecertificeerde opleidingen.2005A04180.002 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Financiën Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 420 van de programmawet van 27 december 2004.2005A20410.002 Minister van Financiën Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingvrijstelling van prijzen en subsidies, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars.2005A20410.007 Minister van Volksgezondheid Voorontwerp van wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.2005A70750.002 Minister van Sociale Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd.2005A70720.004 Minister van MiddenstandMinister van Pensioenen Ontwerp van koninklijk besluit met betrekking tot het aanvullend pensioen voor zelfstandigen en houdende uitvoering van artikel 234 van de programmawet van 9 juli 2004.2004A44730.013 ++ + BUITENLANDS BELEID Minister van Landsverdediging Mededeling - ZUID-OOST AZIE - Tsunami op 26 december 2004 - Stand van zaken en opvolging.2005A01520.001 Minister van Landsverdediging Mededeling - AFGHANISTAN - Deelname van België aan een internationale veiligheidsmacht (I.S.A.F.) - Verlenging van de ontplooiing van een C-130.2001A01340.052 ++ +