17 mrt 2005 16:20

Agenda Ministerraad van vrijdag 18 maart 2005

Ministerraad van vrijdag 18 maart 2005 om 10.00 uur. Agenda.
Persconferentie: 15.00 uur

Ministerraad van vrijdag 18 maart 2005 om 10.00 uur. Agenda. Persconferentie: 15.00 uur

OMZETTING VAN DE EUROPESE RICHTLIJNEN Minister van Buitenlandse ZakenStaatssecretaris voor Europese Zaken Omzetting van de Europese wetgeving in Belgisch recht - Stand van zaken.2003A33500.007 Minister van Volksgezondheid Uitvoering van de beslissing van de Raad van 4 maart 2005 (punt 3)(notificatie nr. 2004A71480.002).Richtlijn 1999/74/EG van 19 juli 1999 tot vaststelling van minimumnormen voor de bescherming van legkippen (fiche II.3) :Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de minimumnormen voor de bescherming van legkippen.2004A71480.002 ++ + ALGEMEEN BELEID Eerste Minister Ontwerp van koninklijk tot vaststelling van de lijst van de, naar de Vlaamse Gemeenschap overgedragen, Staatsgoederen met betrekking tot de Universiteit Antwerpen (U.A.).1991A01030.201 Eerste Minister Campagne Europese Grondwet.2005A01130.005 Minister van Justitie Voordracht door de Regering aan de Kamer van volksvertegenwoordigers van een aantal kandidaten als lid of als plaatsvervangend lid van het Informatie- en Adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties.1998A02610.080 Minister van Justitie Voorontwerp van wet betreffende de elektronische procesvoering.2004A02600.028 Minister van JustitieMinister van Binnenlandse ZakenMinister van Gelijke Kansen Mededeling - Evaluatie van het Federaal Plan voor de strijd tegen racisme, antisemitisme en vreemdelingenhaat.2005A77220.002 Minister van Binnenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende vereenvoudiging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.2004A03330.071 Minister van Binnenlandse Zaken Voorontwerp van wet betreffende de hulpagenten van politie, hun bevoegdheden en de voorwaarden waaronder hun opdrachten worden vervuld.2004A02330.022 Minister van Binnenlandse Zaken Ontwerp van koninklijk besluit waarbij de hevige regenval, plaatselijk vergezeld van grote hagelkorrels, die heeft plaatsgevonden op 30 april en 1 mei 2004 op het grondgebied van verschillende gemeenten van de provincies Waals-Brabant, Luik, Limburg en Vlaams-Brabant, als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.2005A03210.002 Minister van Financiën BRUSSEL - Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Oprichting van het gebouw "Egmont 2" - Wijziging van het programma en bouw van de verbindingstunnel met "Egmont 1".1991D63460.004 Minister van Financiën BRUSSEL - Federale Overheidsdienst Financiën - Huisvesting van de Dienst "Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken " (Ruling) en meerdere andere Diensten.2005A20140.005 Minister van Financiën NAMEN - Verlenen van erfpachtrecht ten behoeve van een publieke parking.2005A20140.002 Minister van Financiën DINANT - Federale Overheidsdiensten Justitie en Financiën - Gerechtelijke infrastructuren en Centrum van Financiën - Promotieovereenkomst.2005A20140.006 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2000 tot regeling van de tegemoetkoming van de Staat en van sommige openbare instellingen in de vervoerskosten van de federale personeelsleden, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende toekenning van een vergoeding voor het gebruik van de fiets aan de personeelsleden van sommige federale overheidsdiensten.2000A04162.032 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 224 van het koninklijk besluit van 4 augustus 2004 betreffende de loopbaan van niveau A van het rijkspersoneel.2004A04180.008 Minister van Ambtenarenzaken a) Openbare aanbesteding - Levering van petroleumproducten (gasolie voor verwarming en motorbrandstoffen) te vullen in de opslagtanks van de Overheidsdiensten in het hele land (9 loten) - (Bestek nr. FORCMS/CB/020).b) Algemene offerteaanvraag - Levering van motorbrandstoffen (benzine, gasolie diesel en LPG) af te nemen aan de pompen van een (of meerdere) petroleumfirma's in België, en in Europa door middel van magneetkaarten (1 lot) - (Bestek nr. FORCMS/CMK/021).2005A04130.011 Minister van Maatschappelijke Integratie Publicatie van het bijzonder bestek voor de cateringopdracht ten behoeve van de federale open opvangcentra.2005A77130.012 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Financiën Effectisering van de achterstallige belastingen -Selectie van de juridische raad en van de financiële raad die het Koninkrijk België in deze operatie moeten bijstaan.2004A20410.059