17 nov 2005 15:52

Agenda Ministerraad van vrijdag 18 november 2005

Ministerraad van vrijdag 18 november 2005 om 10.00 uur. Agenda. Persconferentie om 15.00 uur.

Ministerraad van vrijdag 18 november 2005 om 10.00 uur. Agenda. Persconferentie om 15.00 uur.

DOSSIERS MEDE-INGEDIEND DOOR STAATSSECRETARISSEN Eerste MinisterStaatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Voorontwerp van wet tot omzetting van de richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie.2005A01230.003 Minister van Buitenlandse ZakenStaatssecretaris voor Europese Zaken Omzetting van de Europese wetgeving in Belgisch recht - Stand van zaken.2003A33500.007 Minister van BegrotingMinister van ConsumentenzakenStaatssecretaris voor Overheidsbedrijven Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 87 van de wet van … houdende diverse bepalingen.2005A64168.001 Minister van BegrotingMinister van ConsumentenzakenMinister van AmbtenarenzakenMinister van LeefmilieuStaatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling Aankoopbeleid van de Federale Overheid ter bevordering van het gebruik van duurzaam geëxploiteerd hout - Ontwerp van omzendbrief.2005A64760.015 Minister van BegrotingMinister van ConsumentenzakenStaatssecretaris voor Sociale Economie Ontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling van de regels voor de verdeling en de toewijzing van de financiële middelen en voor de controle daarop, voor het jaar 2004, in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de sociale economie.2004A41430.020 Minister van Sociale ZakenMinister van VolksgezondheidStaatssecretaris voor het Gezin en personen met een handicap Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.2005A70700.005 ++ + PROGRAMMAWETTEN & ONTWERPEN VAN AMENDEMENT Eerste Minister a) Voorontwerp van programmawet.2005A01053.013b) Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen.2005A01053.014 Minister van Financiën Voorontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de belastbare materie, bepaald in artikel 94, 1°, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, inzake de belasting op de inverkeerstelling.2005A20410.046 Minister van Financiën Voorontwerp van programmawet - Ontwerp van amendement.2005A20053.017 Minister van Economie Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen - Ontwerp van amendement.2005A40053.018 ++ + ALGEMEEN BELEID Eerste Minister Mededeling - Opvolging van de arresten van het Arbitragehof.2004A01100.011 Eerste Minister Vertegenwoordiging van de Federale Regering in de schoot van de Interministeriële Conferenties.(2003C80051.003)2005A01051.001 Minister van Justitie Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, B, C en E, voor het burgerlijk jaar 2006.2005A02430.026 Minister van Justitie Nieuwe overeenkomst voor uitzendarbeid (verpleegkundigen voor de Medische Diensten van de gevangenissen).2005A02130.035 Minister van Justitie I.C.T. - Toepassing Mammoet 2006.1998A02130.362 Minister van Justitie Phenixproject - Aankoop van hardware en software - Plaatsing van opdracht.2001A02130.510 Minister van Financiën BRUSSEL - Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer - Directie Vervoerinfrastructuur van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid - Herhuisvesting van de Dienst BELIRIS in de Voorlopig Bewindstraat 15.2005A20140.024 Minister van Binnenlandse Zaken Dossier DMA 2005 R3 159 betreffende een overeenkomst van leveringen voor de aankoop van een oplossing van een strategisch back-up-centrum ten voordele van de Federale Politie.2005A03130.040 Minister van Binnenlandse Zaken Dossier DMA 2005 R3 318 betreffende de levering voor de aankoop van terminals ASTRID van de eerste generatie die actueel gehuurd worden in het raam van de overeenkomst DMA 2001 R3 700 (ASTRID).2005A03130.043 Minister van Landsverdediging Dossier MRMP-C/P 4CP805 betreffende de aankoop van SIGINT-middelen voor de Algemene Dienst inlichtingen en veiligheid (A.D.I.V.) - Avenant 1 met budgettaire weerslag.2004A05130.049 Minister van Landsverdediging Dossier MRMP-C/P/N 5CP104 betreffende het aanschaffen van een "Enterprise Management System" (EMS) met aanverwant materieel, informaticatoepassingen en dienstprestaties voor het globale beheer van de CIS-platformen, -applicaties en -netwerken van Defensie, inclusief een open meerjarige onderhoudsovereenkomst van onbepaalde duur.2005A05130.042 Minister van Landsverdediging Dossier MRMP-N/P 5ZP003 betreffende de aanschaf van twee tweedehandse Type M-fregatten van Nederland, met het doel de escortecapaciteit van de Marinecomponent te verbeteren.2005A05130.030 Minister van Landsverdediging Dossier 5CP103 betreffende de aankoop van HDPE-buizen (High Density Poly Ethylen) met bijhorende werken op de trajecten "Brussel-Gent-Franse grens" en "Ring Limburg".2005A05130.039 Minister van Economie Ontwerp van koninklijk besluit tot oprichting van en tot vastlegging van de samenstelling en de werkingsmodaliteiten van het Comité dat belast is met de kwaliteit van de gegevens van de Kruispuntbank Ondernemingen en van diens werking.2005A40430.025 Minister van Economie a) Ontwerp van koninklijk besluit houdende overheveling van de personeelsleden van het Belgisch Instituut voor normalisatie naar de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie.2005A40430.013b) Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de contractuele voorwaarden en het geldelijk statuut van de leden van het Directiecomité van het Bureau voor normalisatie.2005A40430.014 Minister van Ambtenarenzaken Brugdagen voor 2006 - Ontwerp van circulaire.2005A04164.002 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 2003 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de Wetenschappelijke Instellingen van de Staat, en dat diverse wijzigingen aanbrengt in de personeelsstatuten van de Wetenschappelijke Instellingen van de Staat. 2002A04180.181 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 2003 betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid.2002A04180.186 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector.2005A04180.015 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 27, § 3, van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector.2000A04180.115 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Binnenlandse ZakenMinister van Mobiliteit Goedkeuring van de aanvullende lijst met havenfaciliteiten die voldoen aan Verordening 725/2004/EG (I.S.P.S.-Code).2004A03330.013 Minister van Mobiliteit Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur.2002A61460.337 Minister van Sociale Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 houdende vaststelling van de regels voor medische verkiezingen, zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.1997A70720.244 Minister van Sociale Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2002 tot uitvoering van Hoofdstuk IIIbis van Titel III, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.2002A70720.560 Minister van Pensioenen Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, tiende lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers.2003A75730.006 ++ + BUITENLANDS BELEID Eerste MinisterMinister van Buitenlandse Zaken Nauwere samenwerking tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg - Gemeenschappelijke vergadering van de Belgische en Luxemburgse Regeringen, op 30 november 2005.2004A01510.005 Minister van Landsverdediging PAKISTAN - Bijdrage van één Belgisch militair voor de duur van één maand aan de NAVO-steun na de aardbeving van 8 oktober 2005.2005A30340.012 Minister van Buitenlandse Zaken Financiering van initiatieven en optreden van België inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat.2003A30520.012 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met het Protocol nr. 14 bij het Verdrag inzake de bescherming van de Rechten van de mens en de Fundamentele Vrijheden, tot wijziging van het controlesysteem van het Verdrag, gedaan te Straatsburg, op 13 mei 2004.2005A30510.062 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Tadzjikistan, anderzijds, gedaan te Luxemburg, op 11 oktober 2004.2005A30510.061 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met het amendement op het Protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten, gedaan te Beijing, op 3 december 1999.2005A30510.063