18 jan 2007 16:14

Agenda Ministerraad van vrijdag 19 januari 2007

Ministerraad van vrijdag 19 januari 2007 om 10 uur. Agenda.

Ministerraad van vrijdag 19 januari 2007 om 10 uur. Agenda.

TOEPASSING VAN ARTIKEL 104, TWEEDE LID, VAN DE GRONDWET MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENSTAATSSECRETARIS VOOR EUROPESE ZAKEN Omzetting van de Europese wetgeving in Belgisch recht - Voortgangsrapport. EERSTE MINISTERMINISTER VAN BEGROTINGMINISTER VAN CONSUMENTENZAKENSTAATSSECRETARIS VOOR DUURZAME ONTWIKKELING EN SOCIALE ECONOMIE "DOEB-test" - Invoering van een duurzameontwikkelings-effectbeoordeling op de voorgenomen regelgeving. Werking van de Ministerraad - Aanpassing van de circulaire van 1 oktober 2004. ALGEMEEN BELEID MINISTER VAN JUSTITIE Voorontwerp van wet betreffende de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. MINISTER VAN JUSTITIEMINISTER VAN LANDSVERDEDIGING Voorontwerp van wet betreffende de methodes voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. MINISTER VAN FINANCIËN Ontwerp van koninklijk besluit houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het koninklijk besluit van 4 augustus 2004 betreffende de loopbaan van niveau A van het Rijkspersoneel. MINISTER VAN AMBTENARENZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector. ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID MINISTER VAN FINANCIËN Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 11 augustus 1987 houdende waarborg van werken uit edele metalen. MINISTER VAN FINANCIËN FEDIMMO - Stand van zaken. MINISTER VAN CONSUMENTENZAKEN Voorontwerp van wet betreffende bepaalde bankdiensten. MINISTER VAN CONSUMENTENZAKENMINISTER VAN ECONOMIE Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor de mobiele telecommunicatiesystemen van de derde generatie. MINISTER VAN ECONOMIE Ontwerp van koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 102 van de wet van 20 juli 2006 en houdende omzetting van de richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, en houdende intrekking van richtlijn 84/253/EEG van de Raad. Ontwerp van koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 102 van de wet van 20 juli 2006 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, en houdende omzetting van de richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, en houdende intrekking van richtlijn 84/253/EEG van de Raad. MINISTER VAN ENERGIE Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juni 1967 houdende de uitbreiding van zekere bepalingen van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, tot het vervoer door middel van leidingen van pekel, natronloog en afvalvloeistoffen. MINISTER VAN ENERGIE Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 26 januari 2006 betreffende de aanhouding van verplichte voorraden aardolie en aardolieproducten en de oprichting van een agentschap voor het beheer van een deel van deze voorraad, en tot wijziging van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de controles daarop. MINISTER VAN ENERGIE Voorontwerp van wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van … houdende wijziging van het samenwerkingsakkoord van 13 december 2002 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en de financiering van de bodemsanering van tankstations. MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKENMINISTER VAN SOCIALE ZAKENMINISTER VAN PENSIOENEN Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 25 oktober 1985 tot uitvoering van Hoofdstuk 1, Sectie 1, van de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen. MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en de meewerkende echtgenoten. MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen. MINISTER VAN SOCIALE ZAKENMINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 1987 houdende vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de schadeloosstelling voor de niet-uitvoering van projecten van ziekenhuisbouw en voor de sluiting en de niet-ingebruikname van ziekenhuisdiensten, evenals van de wijze waarop de schadeloosstelling wordt berekend. MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID Ontwerp van koninklijk besluit in uitvoering van artikel 46 van de wet van 13 december 2006 houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid. MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID Uitvoering van de beslissing van de Raad van 12 januari 2007. MINISTER VAN MIDDENSTAND Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de verplichte verzekering voorzien door de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van den titel en van het beroep van architect. MINISTER VAN MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon. BUITENLANDS BELEID MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENMINISTER VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING LIBANON - Parijs III Donorconferentie. MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Voorontwerp van wet houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de corruptie, gedaan te New York, op 31 oktober 2003. DIVERSE BEPALINGEN (IV) EERSTE MINISTER Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen (IV). MINISTER VAN FINANCIËN Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen (IV) - (Voorontwerp van wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake het aanslagstelsel van bepaalde vergoedingen betaald of toegekend aan onderzoekers). MINISTER VAN FINANCIËN Uitvoering van de beslissing van de Raad van 21 december 2006 - Resultaat van het overleg met de drie Verenigingen van steden en gemeenten. MINISTER VAN PENSIOENEN Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen (IV) - Ontwerp van amendement (Wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid).