01 dec 2005 16:52

Agenda Ministerraad van vrijdag 2 december 2005

Ministerraad van vrijdag 2 december 2005 om 10.00 uur. Agenda. Persconferentie om 15.00 uur.

Ministerraad van vrijdag 2 december 2005 om 10.00 uur. Agenda. Persconferentie om 15.00 uur.

DOSSIERS MEDE-INGEDIEND DOOR STAATSSECRETARISSEN Minister van Sociale ZakenMinister van VolksgezondheidStaatssecretaris voor het Gezin en personen met een handicap a) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap.2002A70710.026b) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming.2004A70710.003 Minister van Buitenlandse ZakenMinister van VolksgezondheidMinister van OntwikkelingssamenwerkingStaatssecretaris voor Europese Zaken Aviaire en pandemische influenza - Europese en internationale samenwerking.2003A71750.038 Minister van BegrotingMinister van ConsumentenzakenMinister van Maatschappelijke IntegratieStaatssecretaris voor Overheidsbedrijven Verdeling van de winst van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2005 - Goedkeuring van de projecten armoedebestrijding - Tweede schijf 2005.2005A77400.010 ++ + ALGEMEEN BELEID Minister van Wetenschapsbeleid Ontwerp van koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Federale Raad voor wetenschapsbeleid.1994A50820.073 Minister van Pensioenen Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de selectieprocedure van de leden van de Ombudsdienst Pensioenen.1998A75180.060 Minister van AmbtenarenzakenMinister van Werk Federaal Actieplan e-procurement : Roadmap.2004A07230.004 Minister van Financiën LEUVEN - Federale Overheidsdienst Financiën - Huisvesting van het Labo van de Douane en accijnzen - Huur van een gebouw, gelegen Blijde Inkomststraat 20.2005A20140.025 ++ + BUITENLANDS BELEID Minister van Buitenlandse Zaken DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO - MONUC - Ondersteuning van het Benins bataljon.1999A30350.007 Minister van Buitenlandse Zaken Belgisch Voorzitterschap van de Organisatie voor veiligheid en samenwerking in Europa (O.V.S.E.) in 2006 - Parameters en krachtlijnen.2002A30340.061 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Guatemala inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel, op 14 april 2005.2005A30510.066 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Eerste MinisterMinister van FinanciënMinister van Begroting Stabiliteitsprogramma van België 2006-2009.1999A22420.294 Minister van Financiën Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 22-4 van de algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977, en intrekking van bepaalde wettelijke bepalingen inzake de te stellen zekerheid in het kader van douane-entrepots, actieve veredeling (schorsingssysteem) en behandeling onder douanetoezicht.2004A20410.008 Minister van Financiën Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 2005 betreffende de verlaging van de bijzondere accijns op bepaalde motorbrandstoffen.2005A20410.016 Minister van Justitie Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen - (Doc. Kamer (2005-2006) nr. 2020/001) - Ontwerp van amendement (Wetboek van vennootschappen - Jaarrekeningen).2005A40430.020 Minister van Economie Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten wat het statuut van en de controle op de vennootschappen voor het beheer van de rechten betreft.2002A01240.022 Minister van Economie Voorontwerp van wet tot bescherming van de economische mededinging.2005A40440.007 Minister van Economie Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de vastlegging op de kredieten van het begrotingsjaar 2005 van de toelagen aan de Collectieve Centra voor hun onderzoeksprojecten onder federale bevoegdheid, en de voortzetting van hun acties voor de sensibilisering van de kleine en middelgrote bedrijven voor normen.2004A40030.016 Minister van Economie Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de vastlegging op de kredieten van het begrotingsjaar 2005 van de toelagen aan de Collectieve Centra voor hun acties voor de sensibilisering van de kleine en middelgrote bedrijven voor de bescherming van hun innovaties en voor de technologiewacht.2004A40030.017 Minister van EconomieMinister van EnergieMinister van Maatschappelijke Integratie Mededeling - Sociaal Stookoliefonds - Monitoring.2004A42450.015 Minister van Sociale Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 37, § 16bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.1997A70720.277 Minister van Volksgezondheid Voorontwerp van wet betreffende de publiciteit inzake mondverzorging.2005A71750.027 Minister van VolksgezondheidMinister van Leefmilieu Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2004 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten.2003A71420.013