20 apr 2006 17:38

Agenda Ministerraad van vrijdag 21 april 2006

Ministerraad van vrijdag 21 april 2006 om 10 uur. Agenda.
Persconferentie om 15 uur.

Ministerraad van vrijdag 21 april 2006 om 10 uur. Agenda. Persconferentie om 15 uur.

DOSSIERS INGEDIEND OF MEDE-INGEDIEND DOOR DE MINISTER VAN FINANCIEN Minister van FinanciënStaatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude Moderniseringsplan COPERFIN 2006 - Fase A3 (Project A1).2003A20130.101 Minister van Financiën Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 houdende maatregelen voor de toepassing van bepaalde verlaagde tarieven inzake accijnzen.2005A20410.001 Minister van Financiën LUIK - Federale Overheidsdienst Financiën - Ontwerp van bijakte nr. 3 bij het huurcontract van het gebouw, gelegen Boulevard de la Sauvenière 90-92.2006A20140.007 Minister van Financiën DOORNIK - Federale Overheidsdienst Justitie - Politierechtbank - Huur van een bijkomende ruimte in het gebouw, gelegen rue des Puits l'Eau 4.1998A04140.107 Minister van Financiën BEVEREN (Doel) - Federale Overheidsdienst Financiën - Tijdelijk Verificatie- en Toezichtsbureau van de Douane en Accijnzen - Huur van een kantoorruimte van 103.85 m² in het P&O gebouw, gelegen Deurganckdok - Kaai 1700.2006A20140.006 ++ + DOSSIERS MEDE-INGEDIEND DOOR STAATSSECRETARISSEN Eerste MinisterStaatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Mededeling - Aankondiging van een onderzoek betreffende de unieke gegevensinzameling burgers (Rijksregister van de natuurlijke personen en e-ID) - Project "Only Once".2006A01430.010 Minister van BegrotingMinister van Consumentenzaken Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven Ontwerp van koninklijk besluit houdende goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht.2006A64400.002 Minister van Buitenlandse ZakenStaatssecretaris voor Europese Zaken Omzetting van de Europese wetgeving in Belgisch recht - Uitvoering van de beslissing van de Raad van 31 maart 2006.2003A33500.007 ++ + ALGEMEEN BELEID Minister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit houdende benoeming van een administrateur-generaal bij de Hulpkas voor werkloosheidsvergoedingen.2006A74180.005 Minister van Justitie Voorontwerp van wet tot invoering van het Sociaal Strafwetboek.2006A02610.005 Minister van Justitie Uitvoering van de beslissing van de Raad van 17 maart 2006 : Samenstelling van bepaalde sectorale comités opgericht binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.2003A04231.012 Minister van Binnenlandse Zaken a) Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.2005A03220.007b) Voorontwerp van wet tot hervorming van de Raad van State en tot inrichting van een Raad voor vreemdelingenbetwistingen.2005A03110.001 Minister van Binnenlandse ZakenMinister van Leefmilieu Voorontwerp van wet betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie.2005A73760.019 Minister van Pensioenen Ontwerp van koninklijk besluit tot overheveling van de goederen, rechten en plichten betreffende de door de Administratie der pensioenen van het Ministerie van Financiën uitgeoefende opdrachten naar de Pensioendienst voor de overheidssector.2006A75150.005 Minister van Mobiliteit Voorontwerp van wet inzake het vastleggen van vliegprocedures.2005A61460.026 Minister van Landsverdediging Dossier MRMP 6AP.003 betreffende de uitvoering van de prestaties nodig voor de progressieve update "tweede luik M5" van de F-16 MLU gevechtsvliegtuigen.2004A05130.023 Minister van Landsverdediging Dossier MRMP-C/P 6CP901-000 betreffende de levering van specifieke geografische producten en diensten aan Defensie volgens een vijfjarige open overeenkomst (2006-2010) met het Nationaal Geogratisch Instituut (NGI).2006A05130.014 Minister van Ambtenarenzaken a) Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector.2006A04720.009 b) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk.2006A04720.010 c) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 1970 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden der instellingen van openbaar nut en de autonome overheidsbedrijven, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk.2006A04720.011d) Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering, wat de arbeidsongevallen en de beroepsziekten in de overheidssector betreft, van sommige bepalingen van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het Handvest van de sociale verzekerde.2006A04720.012 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Energie Fonds voor de analyse van de aardolieproducten (FAPETRO) - Uitbesteding van de controle op de kwaliteit van de aardolieproducten.2006A42130.015 Minister van Energie Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen voor 2006 van de fondsen die bestemd zijn voor de financiering van de werkelijke kostprijs ingevolge de toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde residentiële afnemers.2006A42450.013 Minister van Sociale ZakenMinister van Werk Uitvoering van de beslissing van de Raad van11 oktober 2005 (Bijlage 1 bij de notificatie - Sociale Zekerheid - punt E) :Ontwerp van koninklijk besluit tot invoeging van een artikel 19ter in het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.2006A70720.034 Minister van Sociale Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, achtste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.2006A70720.032 Minister van Sociale Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijzing van het koninklijk besluit van 21 oktober 2002 tot uitvoering van artikel 29, §§ 1 en 5, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.2002A70750.377 Minister van Sociale ZakenMinister van Middenstand Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd.2006A70720.033 Minister van Sociale ZakenMinister van Middenstand Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen.2006A44720.015 Minister van Sociale ZakenMinister van Middenstand Uitvoering van de beslissing van de Raad van31 maart 2006 :Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 20, § 2bis, van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen, en van het koninklijk besluit van 25 januari 2004 tot uitvoering van de artikelen 20, 26 en 35, § 2, van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen.2006A44720.031 Minister van Middenstand Uitvoering van de beslissing van de Raad van10 december 2004 :Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de uitsluiting van de beroepsactiviteit van het thuisverkopen van het toepassingsgebied van artikel 4, § 1, eerste lid, van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap.2006A44440.021 ++ + BUITENLANDS BELEID Minister van Buitenlandse Zaken Inhalen van achterstand inzake parlementaire instemming met verdragen.2006A30510.014 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet betreffende de toetreding van België tot het Protocol van 1988 aangaande het Internationaal Verdrag van 1966 betreffende de uitwatering van schepen, gedaan te Londen, op 11 november 1988.2006A30510.011 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet betreffende de toetreding van België tot het Protocol van 1988 aangaande het Internationaal Verdrag van 1974 voor de beveiliging van mensenlevens op zee, gedaan te Londen, op 11 november 1988.2006A30510.012 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de volgende Internationale Akten :1) Amendementsoorkonde bij de Stichtingsakte van de Internationale Telecommunicatie Unie (Genève, 1992) ;2) Amendementsoorkonde bij de Overeenkomst van de Internationale Telecommunicatie Unie (Genève, 1992),gedaan te Marrakech, op 18 oktober 2002.2006A30510.017 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst voor samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, ter bestrijding van fraude en andere illegale activiteiten die hun financiële belangen schaden, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg, op 26 oktober 2004.2006A30510.013 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Volksrepubliek China inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Beijing, op 6 juni 2005.2006A30510.016 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Regering van de Republiek Peru, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel, op 12 oktober 2005.2006A30510.015 Minister van Landsverdediging DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO - Inplaatsstelling van twee bijkomende Belgische militairen in het kader van het project van de Europese Unie met betrekking tot de controle van de betalingsketen van de Congolese militairen.2006A05530.002 Minister van Landsverdediging MIDDEN-OOSTEN - Verderzetting van de Belgische deelname aan de opdracht "United Nations Truce Supervision Operation" (UNTSO).2001A05350.016 Minister van Landsverdediging PAKISTAN - Verderzetting van de deelname van één militair aan de NAVO-steunoperatie ten gevolge van de aardbeving.2005A30340.012 Minister van Landsverdediging Verlenging van de aanwezigheid van twee militairen aan boord van het Nederlandse commandoschip "ZEVEN PROVINCIEN", ingezet binnen "Commander Task Force 150".2005A05340.010