20 okt 2005 17:31

Agenda Ministerraad van vrijdag 21 oktober 2005

Ministerraad van vrijdag 21 oktober 2005 om 10.00 uur. Agenda.

Ministerraad van vrijdag 21 oktober 2005 om 10.00 uur. Agenda.

DOSSIERS MEDE-INGEDIEND DOOR EEN STAATSSECREARIS Minister van Buitenlandse ZakenStaatssecretaris voor Europese Zaken Omzetting van de Europese wetgeving in Belgisch recht - Uitvoering van de beslissing van de Raad van 9 september 2005 - Scoreboard van januari 2006.2003A33500.007 Minister van BegrotingMinister van ConsumentenzakenStaatssecretaris voor Overheidsbedrijven Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de monopolierente die de Nationale Loterij verschuldigd is aan de Staatsbegroting voor het jaar 2005.2005A22400.016 ++ + HERSCHIKKING VAN DE REGERING Eerste Minister Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2003 tot aanwijzing van de vijf Regeringsleden in het Overlegcomité opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.2003A01051.001 ++ + ALGEMEEN BELEID Minister van Justitie Voorontwerp van wet inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken tussen de Lid-Staten van de Europese Unie.2005A02610.003 Minister van Justitie Voorontwerp van wet houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van strafvordering en van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de verbetering van de onderzoeksmethoden bij de strijd tegen het terrorisme en de zware en georganiseerde criminaliteit.2005A02610.006 Minister van Justitie Voorontwerp van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering met het oog op de heropening van de rechtspleging in strafzaken.2005A02610.012 Minister van Sociale ZakenMinister van Volksgezondheid Onderwijs - "Education nationale" - Lasten van het verleden - Veroordeling van de Belgische Staat.2005A70420.007 Minister van Financiën BRUSSEL - Federale Overheidsdienst Justitie - Vredegerechten van het 1ste en 2de kanton van Schaarbeek - Huur van een gebouw, gelegen Koningsstraat 271-273.2005A20140.020 Minister van Financiën KORTRIJK - Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Federale en Lokale Politie - Afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Regie der gebouwen en de Stad Kortrijk - Oprichting van een geïntegreerd politiegebouw op het terrein "Kortrijk-Weide".2005A20140.019 Minister van Financiën MECHELEN - Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Centralisatie van de huisvesting van de Gerechtelijke en Bestuurlijke Directie (DIRCO-DIRJUD) van de Federale Politie - Huur van een oppervlakte van 3.108 m² kantoorruimte, 192 m² ondergronds archief met inbegrip van de logistiek en 75 parkings, in het gebouw "Ragheno", gelegen Mallestraat - Zeutestraat. 2005A20140.023 Minister van Binnenlandse Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juli 2005 waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 3 en 4 juli 2005 op het grondgebied van verschillende gemeenten van de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Henegouwen, als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestektheid van deze ramp wordt afgebakend.2005A03210.006 Minister van Binnenlandse Zaken Ontwerp van koninklijk besluit waarbij de hevige regenval, plaatselijk vergezeld van grote hagelkorrels, die heeft plaatsgevonden op 29 juni 2005, op het grondgebied van verschillende gemeenten van de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Oost-Vlaanderen, Henegouwen, Luik, Namen en van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.2005A03210.007 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden.2005A30054.015 Minister van Landsverdediging Voorontwerp van wet tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2006.2005A05330.035 Minister van Landsverdediging Dossier 4MP501 betreffende de levering van chemische alarmdetectoren.2005A05130.037 Minister van Landsverdediging Dossier 4MP502 betreffende de levering van draagbare toestellen ter identificatie van chemische agentia.2005A05130.036 Minister van Landsverdediging Dossier 5MP101 betreffende de aankoop van 5 waterzuiveringsstations, in het kader van het programma PSO.2005A05130.038 Minister van Mobiliteit a) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 tot oprichting van de Dienst regulering van het spoorwegvervoer, en tot vaststelling van zijn samenstelling en het statuut dat van toepassing is op zijn leden.2004A61460.036b) Ontwerp van koninklijk besluit houdende de bepaling van het bedrag en de wijze en de berekening en de storting van de retributie door de houder van de exploitatielicentie van de Luchthaven van Brussel-Nationaal.2005A61460.034 Minister van Mobiliteit Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de modaliteiten van de terbeschikkingstelling van het personeel van Belgocontrol aan de Toezichthoudende Instantie van de Luchtvaartnavigatiediensten (T.I.L.N.).2005A61460.035 Minister van Mobiliteit a) Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg.b) Ontwerp van ministerieel besluit genomen tot uitvoering van het koninklijk besluit van … tot vaststelling van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg.2002A61460.359 Minister van Mobiliteit a) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren.b) Ontwerp van ministerieel besluit betreffende de veiligheidsadviseurs voor het vervoer van andere gevaarlijke goederen dan die van de klassen 1 en 7.2005A61460.036 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Financiën Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB92 op het stuk van het pensioensparen.2005A20410.045 Minister van Sociale Zaken a) Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de globale begroting van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake klinische biologie in 2005 in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.2005A70750.014b) Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de globale begroting van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake medische beeldvorming in 2005 in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.2005A70750.015 Minister van Ambtenarenzaken Tussenkomst van de Federale Overheid in de kosten van de hospitalisatieverzekering.2005A04130.025 Minister van Maatschappelijke Integratie Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.2005A77700.004 Minister van Maatschappelijke IntegratieMinister van Werk Uitvoering van de beslissing van de Raad van 9 september 2005 - Fiscale begunstiging van een totaalpakket ter bevordering van het pc- en internetgebruik in de Belgische huisgezinnen (pc-privé) - Maatregelen om de ontwikkeling van Openbare Computerruimten in België in de hand te werken.2005A20410.039 ++ + BUITENLANDS BELEID Eerste MinisterMinister van Financiën BRUSSEL - Residence Palace - Terbeschikkingstelling van Blok A aan de Europese Raad - Afsluiten van een "Memorandum of understanding" (M.O.U.) met het Secretariaat-generaal.2005A01500.002 Minister van Ontwikkelingssamenwerking Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de erkenning van niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties.2005A32520.007 Minister van Buitenlandse HandelMinister van Ontwikkelingssamenwerking Creatie van een nieuw type Finexpo-steuninstrument in de vorm van een concessioneel krediet dat vergelijkbaar is met de toekenning van een gift met of zonder interestbonificatie.2000A31440.171 Minister van Buitenlandse Zaken Financiering van initiatieven en optreden van België inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat.2003A30520.012 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Azerbeidzjan tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel, op 18 mei 2004.2005A30510.059