21 feb 2008 16:18

Agenda Ministerraad van vrijdag 22 februari 2008

Ministerraad
Vrijdag 22 februari 2008
10.00 uur
Wetstraat 16, Brussel

Ministerraad Vrijdag 22 februari 2008 10.00 uur Wetstraat 16, Brussel

ALGEMEEN BELEID
EERSTE MINISTERMINISTER VAN AMBTENARENZAKEN
Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 19, tweede lid, van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.
MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN
Ontwerp van koninklijk besluit houdende de opdrachten, de samenstelling en de werking van de ASTRID veiligheidscommissie.
MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN
Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de ontwikkeling van een nieuw systeem voor de elektronische stemming.
Nieuw elektronisch stemsysteem - Gezamenlijke overheidsopdracht met de Gewesten met het oog op het produceren van een prototype, van de hardware en van de verschillende diensten voor de gemeenten.
MINISTER VAN ECONOMIE
Aanduiding van een Minister die de Federale Regering vertegenwoordigt in het Interministerieel Comité voor telecommunicatie en radio-omroep en televisie, in toepassing van artikel 9 van het Samenwerkingsakkoord van 17 november 2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franstalige Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het wederzijds consulteren bij het opstellen van regelgeving inzake elektronische communicatienetwerken, het uitwisselen van informatie en de uitoefening van de bevoegdheden met betrekking tot elektronische communicatienetwerken door de regulerende instanties bevoegd voor telecommunicatie of radio-omroep en televisie.
MINISTER VAN ENERGIE
Ontwerp van koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Commissie voor nucleaire voorzieningen, opgericht bij artikel 3 van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales, gewijzigd door de wet houdende diverse bepalingen van 25 april 2007.


BUITENLANDS BELEID
MINISTER VAN FINANCIËN
LIBERIA - Schuldkwijtschelding bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF).
MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN
Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek India, ondertekend te New Delhi, op 3 november 2006.
MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN
Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Oosterse Republiek Uruguay, ondertekend te Montevideo, op 22 november 2006.