22 dec 2005 15:51

Agenda Ministerraad van vrijdag 23 december 2005

Ministerraad van vrijdag 23 december 2005 om 09.00 uur. Agenda. Persconferentie om 13.00 uur.

Ministerraad van vrijdag 23 december 2005 om 09.00 uur. Agenda. Persconferentie om 13.00 uur.

DOSSIER MEDE-INGEDIEND DOOR EEN STAATSSECRETARIS Minister van JustitieMinister van BegrotingMinister van ConsumentenzakenMinister van EconomieStaatssecretaris voor Overheidsbedrijven Voorontwerp van wet betreffende G.S.M.-R.2005A64460.029 ALGEMEEN BELEID Eerste Minister Voorontwerp van wet betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.2005A01130.026 Eerste Minister Ontwerp van koninklijk besluit tot indiening van nieuwe modellen van aankondiging en tot wijziging van drie koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.2005A01130.048 Eerste Minister Ontwerp van koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Raad van beheer van het Nationaal Orkest van België. 2005A01820.010 Minister van Wetenschapsbeleid Ontwerp van koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Federale Raad voor wetenschapsbeleid.1994A50820.073 Minister van Justitie Ontwerp van koninklijk besluit tot aanduiding van de leden van het Beheerscomité van Phenix.2005A02600.016 Minister van Justitie Voorontwerp van wet tot wijziging van diverse bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de evaluatie van de magistraten en de mandaten van korpschef, en tot wijziging van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.2005A02600.015 Minister van Justitie Voorontwerp van wet tot wijziging van sommige bepalingen van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering, alsmede van een bepaling van de wet van 5 augustus 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht.2005A02340.015 Minister van Justitie Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 1 oktober 1833 op de uitleveringen, en van de uitleveringswet van 15 maart 1874.2005A02610.015 Minister van Justitie Voorontwerp van wet houdende oprichting van een Centraal Strafregister van rechtspersonen, alsook tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van strafvordering en van sommige bepalingen met betrekking tot de Kruispuntbank van ondernemingen.2005A02610.011 Minister van Binnenlandse Zaken a) Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.2005A03220.007b) Voorontwerp van wet tot hervorming van de Raad van State en tot inrichting van een Raad voor vreemdelingenbetwistingen.2005A03110.001 Minister van Financiën ANTWERPEN - Haven - Federale Overheidsdienst Financiën - Diensten van de douane en accijnzen - Huur van een oppervlakte van 190 m² kantoor- en archiefruimte in het gebouw, gelegen aan het nummer 326 der dokken.2005A20140.027 Minister van Financiën BRECHT - Federale Overheidsdienst Financiën - Controle der directe belastingen - Vervangingshuur voor de kantoren, het archief en de wachtruimte, gelegen Klein Veerle 101.2005A20140.028 Minister van Financiën Liberalisering van de energiemarkt in het Waalse Gewest :a) Machtiging aan de Regie der gebouwen om een openbare aanbestedingsprocedure te organiseren voor de levering van elektriciteit aan de federale gebouwen, in het Waalse Gewest.b) Machtiging aan de Regie der gebouwen om een openbare aanbestedingsprocedure te organiseren voor de levering van gas aan de federale gebouwen, in het Waalse Gewest.2005A20130.047 Minister van Landsverdediging Dossier MRMP-C/P 4CP805 betreffende de aankoop van SIGINT-middelen voor de Algemene Dienst inlichtingen en veiligheid (A.D.I.V.), inclusief een meerjarige overeenkomst van onbepaalde duur die het onderhoud dekt na afloop van de waarborgtermijn - Avenant 2 met budgettaire weerslag.2004A05130.049 Minister van Ambtenarenzaken Realisatie, drukken en verzenden van het tijdschrift "FEDRA" bestemd voor alle statutaire en contractuele personeelsleden van de Federale Overheid (Federale en Programmatorische Overheidsdiensten, instellingen van openbaar nut en wetenschappelijke inrichtingen) en voor een beperkt aantal externe doelgroepen (MOD51) – Derde verlenging van het contract.2002A04130.601 Minister van Ambtenarenzaken a) Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector.2005A04180.017b) Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 27, § 3, van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector.2000A04180.115c) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot uitvoering van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector.1995A04180.023 Minister van Werk Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de principes voor een geïntegreerd e-government en de bouw, het gebruik en het beheer van ontwikkelingen en diensten inzake een geïntegreerd e-government.2005A74030.015 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Financiën Voorontwerp van wet houdende diverse fiscale bepalingen inzake roerende inkomsten.2005A20410.048 Minister van Financiën Voorontwerp van wet inzake de afzonderlijke belasting van de weerwerkpremie ingevoerd bij besluit van de Vlaamse Regering.2005A20410.049 Minister van Binnenlandse ZakenMinister van Mobiliteit Goedkeuring van de aanvullende lijst met havenfaciliteiten die voldoen aan Verordening 725/2004/EG (I.S.P.S.-Code).2004A03330.013 Minister van Mobiliteit a) Voorontwerp van wet tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer.2005A61460.040b) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B.2005A61460.039 Minister van Energie Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, en de bepalingen van de wet van 27 juli 2005 tot organisatie van de mogelijkheden tot beroep tegen de beslissingen genomen door de Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas.2005A42450.017 Minister van Energie Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, en de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.2005A42450.016 Minister van Energie Eenheidsprijs voor huisbrandolie.2005A42450.018 Minister van Energie Ontwerp van koninklijk besluit houdende de minimumvoorwaarden van contracten tot levering van huisbrandolie met spreiding van betaling aangeboden door geregistreerde handelaren.2005A42450.019 Minister van Gelijke Kansen Voorontwerp van wet betreffende de opvang van asielzoekers.2005A77220.006 Minister van Maatschappelijke Integratie Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie.2002A77700.074 Minister van Maatschappelijke Integratie a) Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 44 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, voor het jaar 2006.2005A77700.006b) Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 12 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, voor het jaar 2006.2005A77700.007 Minister van Sociale Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 1996 tot vaststelling van de vermindering van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de honoraria en prijzen vastgesteld in sommige overeenkomsten met revalidatieinrichtingen, bedoeld in artikel 22, 6°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.1996A70720.208 Minister van Sociale ZakenMinister van Middenstand Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd (Geneesmiddelen).2005A70720.058 Minister van Sociale Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd.2005A70720.057 Minister van Sociale ZakenMinister van Volksgezondheid Ontwerp van koninklijk besluit houdende erkenningvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren.2005A71480.005 Minister van Volksgezondheid Voorontwerp van wet betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten.2005A71750.029 Minister van VolksgezondheidMinister van Leefmilieu Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2004 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten.2003A71420.013 Minister van Pensioenen Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers.1999A70730.071 Minister van Werk Voorontwerp van wet houdende wijziging van artikel 13 van de wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers.2005A74770.020 Minister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het activerend beleid bij herstructureringen.2005A74780.014 Minister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit tot invoeging van een Afdeling IIIbis in het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen.2005A74780.010 Minister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 51, 52bis en 53, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, in het kader van het Generatiepact.2005A74780.009 Minister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de opleidingsuitkeringen.2005A74780.018 Minister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2000 tot uitvoering van de artikelen 26, 27, eerste lid, 2°, 30, 39, § 1, en § 4, tweede lid, 40bis, tweede lid, 41, 43, tweede lid, en 47, § 1, vijfde lid, van de wet van 24 december 1999 tot bevordering van de werkgelegenheid.2000A74780.090 Minister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 129bis van, en invoeging van een artikel 129ter in het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, in het kader van de werkhervattingstoeslag.2005A74780.020 Minister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit tot invoering van een speciale patronale sociale zekerheidsbijdrage op sommige aanvullende vergoedingen, in het kader van het Generatiepact.2005A74780.013 Minister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging, wat betreft de onderzoekers en de kaderleden, van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.2005A74770.018 Minister van Werk Richtlijn 2002/74/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 september 2002 tot wijziging van Richtlijn 80/987/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de bescherming van de werknemers bij insolventie van de werkgever.2005A74770.019 Minister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling van de procedure tot erkenning van een pakket "Internet voor iedereen" en houdende controle- en strafbepalingen.2005A07230.002 ++ + BUITENLANDS BELEID Eerste MinisterMinister van Buitenlandse ZakenStaatssecretaris voor Europese Zaken Europese Top, te Brussel, op 15 en 16 december 2005 - Conclusies van het Voorzitterschap.2005A01500.005