22 jun 2006 19:32

Agenda Ministerraad van vrijdag 23 juni 2006

Agenda Ministerraad van vrijdag 23 juni 2006

10.00 uur

Wetstraat 16, 1000 Brussel

Agenda Ministerraad van vrijdag 23 juni 2006 10.00 uur Wetstraat 16, 1000 Brussel

DOSSIERS MEDE-INGEDIEND DOOR STAATSSECRETARISSEN Minister van JustitieMinister van FinanciënStaatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude Ontwerp van koninklijk besluit houdende maatregelen ter controle van het grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen.2006A20400.010 Minister van Buitenlandse ZakenStaatssecretaris voor Europese Zaken Omzetting van de Europese wetgeving in Belgisch recht - Wekelijks voortgangsrapport.2003A33500.007 Minister van Buitenlandse ZakenStaatssecretaris voor Europese Zaken Inbreukprocedures inzake het Europees recht en procedures voor het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen - Geactualiseerde instructies.2006A33500.007 Minister van BegrotingMinister van ConsumentenzakenMinister van Buitenlandse ZakenStaatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling Opvolging van de internationale verbintenissen van het Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling 2000-2004, en het Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling 2004-2008 - Balans van de werkzaamheden en vooruitzichten.2005A43760.004 ++ + ALGEMEEN BELEID Minister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit tot toekenning van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal bij de Hulpkas voor Werkloosheids-uitkeringen (HVW). 2006A74180.011 Minister van Justitie Voorontwerp van wet tot herziening van de loopbanen en de bezoldiging van de personeelsleden van de rechterlijke organisatie van het niveau A, de griffiers en de secretarissen.2006A02600.012 Minister van Justitie Voorontwerp van wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van de griffiers van de rechterlijke organisatie, referendarissen bij het Hof van Cassatie, en de referendarissen en de parketjuristen bij de hoven en rechtbanken.2006A02163.001 Minister van Financiën CHARLEROI - Regie der gebouwen - Renovatie van de "Tour Albert" - Bijkomende werken.2006A20140.011 Minister van Binnenlandse Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van het directiebrevet dat vereist is voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie.2006A03330.009 Minister van Binnenlandse Zaken Dossier DMA 2007 R3 030 betreffende een meerjarige open overeenkomst (2007-2008-2009) voor het op punt stellen en het onderhoud van het Gdnet-systeem ten voordele van de Federale Politie.2004A03130.074 Minister van Binnenlandse Zaken Dossier betreffende de levering van autodraailadders voor rekening van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.2006A03130.025 Minister van Binnenlandse Zaken Kustwachtcentrale - Samenwerkingsverband tussen het Maritieme Reddings- en Coördinatie Centrum (MRCC) en het Maritiem Informatie Kruispunt (MIK) - Stand van zaken.2006A03460.030 Minister van Landsverdediging Overeenkomst tussen het Vlaamse Gewest en het Ministerie van Landsverdediging voor het uitvoeren van onderhoudsbaggerwerken in de Marinebasis Zeebrugge.2006A05130.026 Minister van Mobiliteit Ontwerp van koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van de ambtenaren van niveau A bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.2006A61180.009 Minister van Mobiliteit Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 februari 1997 houdende diverse maatregelen ten gunste van de statutaire personeelsleden van de Regie voor maritiem transport, en van het koninklijk besluit van 8 april 2003 houdende diverse maatregelen ten gunste van de statutaire personeelsleden van de afzonderlijke personeelsformatie van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer ter beschikking gesteld van een vennootschap die bedrijvig is in het maritiem transport van en naar een Lid-Staat van de Europese Unie.2006A61460.031 Minister van Economie Ontwerp van koninklijk besluit tot aanwijzing van de personen die in oorlogstijd en in omstandigheden daarmee gelijkgesteld belast worden om de gegevens te vernietigen of te doen vernietigen.2006A40430.014 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van EconomieMinister van Buitenlandse Handel Toepassing van de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie - Verslag aan het Federale Parlement over de periode van 1 september 2003 tot 31 december 2005.2006A31440.030 Minister van Economie Voorontwerp van wet betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten.2006A40440.027 Minister van EconomieMinister van Mobiliteit Voorontwerp van wet houdende omzetting van richtlijn 2004/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer in de Gemeenschap.2006A61460.008 Minister van Energie a) Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de werking en verdere bevoegdheden van de Raad van bestuur van APETRA, evenals van de onverenigbaarheden met het mandaat van lid van de Raad van bestuur van APETRA.2006A42450.016b) Ontwerp van ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht APETRA.2006A42450.019 Minister van Energie Uitvoering van de beslissing van de Raad van 24 mei 2006 - Voorstel van de Werkgroep Beleidscoördinatie - Gas en elektriciteit - Meerjarentarieven - Ondersteunende diensten.2006A42450.022 Minister van Financiën Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.2006A20410.018 Minister van Landbouw Interdepartementale Preventiecel (I.P.C.) - Verslag aan de Regering - Werkjaar 2005.1998A46470.085 Minister van Sociale Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 59 van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft.2006A70720.047 Minister van Sociale Zaken Voorontwerp van wet houdende diverse wijzigingen in de wet van 3 mei 2003 houdende oprichting van de Federale Raad voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude, het Federale Coördinatiecomité en de Arrondissementscellen.2006A70053.014 Minister van Volksgezondheid Pandemie Influenza.2003A71750.038 Minister van JustitieMinister van Volksgezondheid Oriëntatienota betreffende de discrete bevalling.2006A71750.009 Minister van Volksgezondheid Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 2005 betreffende de reglementering van tatoeages en piercings.2005A70750.012 Minister van Sociale ZakenMinister van Werk E-Government in de sociale zekerheid :a) Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 9ter en 9quater van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels.2006A70720.049b) Ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 oktober 2005 tot vaststelling van het model, de toekenningsvoorwaarden en de wijze van bijhouden van een gelegenheidsformulier in de tuinbouwsector, de landbouwsector en de sector van het hotelbedrijf.2005A70720.012 Minister van Werk Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 5 maart 2002 tot omzetting van de richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers, met het oog op het verrichten van diensten en tot invoering van een vereenvoudigd stelsel betreffende het bijhouden van sociale documenten door ondernemingen die in België werknemers ter beschikking stellen.2006A74770.019 Minister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van Afdeling 6 - Toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van Hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen.2006A74770.020 Minister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden, en van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen.2006A74780.004 Minister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers ontslagen in het kader van herstructureringen, en van diverse koninklijke besluiten genomen in uitvoering van het Generatiepact.2004A74780.004 Minister van Werk Toepassing van artikel 3 van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen - Ontwerp van besluit van de Franse Gemeenschapsregering "relatif au congé pour interruption de carrière dans les Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité du Secteur XVII".2006A74164.001 Minister van Werk Toepassing van artikel 3 van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen - Ontwerp van besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie "relatif à l'interruption de la carrière professionnelle".2006A74164.002 ++ + BUITENLANDS BELEID Eerste MinisterMinister van Buitenlandse ZakenStaatssecretaris voor Europese Zaken Europese Top, te Brussel, van 15 en 16 juni 2006 - Conclusies van het Voorzitterschap.2006A01500.002 Minister van Landsverdediging BALKAN - Belgische deelname aan de operaties :a) Kosovo en de Voormalige Joegoslavische Republiek van Macedonië (FYROM) ;1999A30350.008b) Bosnië-Herzegovina.2005A05340.001 Minister van Landsverdediging DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO - Deelname van een Belgisch "Unmanned Aerial Vehicle - Onbemand vliegtuig (UAV)" detachement aan de operatie van de Europese Unie in steun van de MONUC.2006A05530.003 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) van 9 mei 1980, gedaan te Vilnius, op 3 juni 1999.2006A30510.035 Minister van Buitenlandse Zaken a) Voorontwerp van wet houdende instemming met de Akte van herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Verdrag inzake het Europees octrooi) van 5 oktober 1973, laatst gewijzigd op 17 december 1991, gedaan te München, op 29 november 2000.2006A30510.033b) Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen betreffende de procedure inzake indiening van Europese octrooiaanvragen en de gevolgen van deze aanvragen en van de Europese octrooien in België.2006A30510.034 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de volgende Internationale Akten :1° het Zevende Protocol ter aanvulling van de Stichtingsakte van de Wereldpostvereniging ;2° het Algemeen Reglement van de Wereldpostvereniging ;3° de Wereldpostconventie en het Slotprotocol, en4° de Overeenkomst betreffende de uitbetalingsdiensten van de post,gedaan te Boekarest, op 5 oktober 2004.2006A30510.032