23 feb 2006 18:08

Agenda Ministerraad van vrijdag 24 februari 2006

Ministerraad van vrijdag 24 februari 2006 om 10 uur. Agenda. Persconferentie om 15 uur.

Ministerraad van vrijdag 24 februari 2006 om 10 uur. Agenda. Persconferentie om 15 uur.

DOSSIER MEDE-INGEDIEND DOOR STAATSSECRETARISSEN Minister van FinanciënMinister van BegrotingMinister van ConsumentenzakenMinister van LeefmilieuStaatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale EconomieStaatssecretaris voor Overheidsbedrijven a) Ontwerp van financieel plan.2005A43760.016b) Ontwerp van koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Raad van bestuur en tot benoeming van een Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap "Fonds ter reductie van de globale energiekost".2006A43760.003 ++ + ALGEMEEN BELEID Eerste Minister Opvolging van de arresten van het Arbitragehof.2004A01100.011 Eerste Minister a) Ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht van gebouwen, dienstig voor de huisvesting van ondergeschikte besturen van de Staat, naar het Vlaamse Gewest.2006A01030.004b) Ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht van gebouwen, dienstig voor de huisvesting van ondergeschikte besturen van de Staat, naar het Waalse Gewest.2006A01030.005 Eerste Minister BRUSSEL – Uitbouw van de "Europese wijk Schuman-Leopold" - Ontwerp van protocolakkoord tussen de Federale Staat, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, de stad Brussel en de gemeenten Elsene en Etterbeek, betreffende de Leopold-Schumanwijk.2001A64500.135 Minister van Justitie Voorontwerp van wet betreffende de hervorming van de echtscheiding.2005A02620.004 Minister van Justitie Ontwerp van Federaal Actieplan inzake kinderen.2004A02610.021 Minister van Justitie Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 1999 tot vaststelling van het presentiegeld toe te kennen aan de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de Commissie voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden.1999A02610.084 Minister van Financiën Functionele hergroepering van de Federale Diensten in het Brusselse Gewest.2006A20140.003 Minister van Financiën TURNHOUT - Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Federale Politie - Gerechtelijke en Bestuurlijke Directie - Huren van een oppervlakte van 3.942,21 m² kantoren, 967,27 m² specifieke lokalen en 1.005 m² logistieke ruimte in het gebouw, genaamd "Kazerne Blairon", en 45 parkings, gelegen Steenweg op Gierle 100.2005A20140.018 Minister van Financiën JAMBES - Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Algemene Directie Toezicht op de sociale wetten - Huur van 497 m² kantoorruimte op de eerste verdieping, alsmede 8 parkeervakken in het gebouw B, gelegen Parc Orion, chaussée de Liège 622.2006A20140.002 Minister van Binnenlandse Zaken Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet op het politieambt.2006A03330.003 Minister van FinanciënMinister van Binnenlandse Zaken Loonverwerking politiepersoneel - Autonoom Sociaal Secretariaat van de geïntegreerde politie (SSGPI) - Loonmotor.2006A03130.004 Minister van Binnenlandse Zaken Ontwerp van koninklijk besluit waarbij de hagelbuien die hebben plaatsgevonden op 17 juli 2004 op het grondgebied van verschillende gemeenten van de provincies West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen, als een algemene ramp worden beschouwd, en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.2006A03210.001 Minister van Binnenlandse Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 2005 waarbij de hevige regenval, plaatselijk vergezeld van grote hagelkorrels, die heeft plaatsgevonden op 29 juni 2005, op het grondgebied van verschillende gemeenten van de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Oost-Vlaanderen, Henegouwen, Luik, Namen en van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.2005A03210.007 Minister van Binnenlandse Zaken Ontwerp van koninklijk besluit waarbij de hevige regenval, plaatselijk vergezeld van grote hagelkorrels, die heeft plaatsgevonden op 29 en 30 juli 2005 op het grondgebied van verschillende gemeenten van de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Henegouwen, Luik, Limburg en van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.2006A03210.002 Minister van Binnenlandse Zaken Ontwerp van koninklijk besluit waarbij de hevige regenval die heeft plaatsgevonden op 19 en 20 augustus 2005 op het grondgebied van verschillende gemeenten van de provincies Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Henegouwen als een algemene ramp wordt beschouwd, en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.2006A03210.003 Minister van Binnenlandse Zaken Ontwerp van koninklijk besluit waarbij de hevige regenval die heeft plaatsgevonden op 10 en 11 september 2005 op het grondgebied van verschillende gemeenten van de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Henegouwen, Limburg, Luxemburg, Namen en van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.2006A03210.004 Minister van Landsverdediging Dossier 6SS005 betreffende een meerjarige overeenkomst van leveringen voor de huur met optie van kopen van een CDC (Contained Detonation Chamber) voor de vernietiging van toxische munitie in Poelkapelle, aanpassingen en onderhoud inbegrepen.2006A05130.003 Minister van Volksgezondheid a) Vogelgriep - Mediacampagne naar het brede publiek.2006A71130.006b) Vogelgriep - Tijdstip van overschakeling naar fase 4 van het nationaal rampenplan.2003A71750.038 Minister van Volksgezondheid Terugvordering door de slachthuizen van de bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten.2006A71420.004 Minister van VolksgezondheidMinister van Leefmilieu Ontwerp van koninklijk besluit tot oprichting van een Comité voor advies inzake biociden, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden.2006A73750.002 Minister van Leefmilieu Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2004 tot vaststelling van de beheersmodaliteiten van het fonds voor de financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen.2004A73760.019 Minister van Maatschappelijke Integratie Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers.2006A77700.002 Minister van Mobiliteit Voorontwerp van wet betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen.2006A61460.002 Minister van JustitieMinister van AmbtenarenzakenMinister van Werk a) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de Rijksbesturen.2005A74164.001b) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen.1999A74164.008c) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan.2000A02600.117d) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 2002 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van de overheidsbedrijven die in toepassing van de wet van 21 maart 1991 houdende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven bestuursautonomie verkregen hebben.2001A74164.024e) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra.1991A74160.192 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Financiën Voorontwerp van wet houdende diverse fiscale bepalingen inzake roerende inkomsten.2005A20410.048 Minister van Financiën a) Voorontwerp van wet inzake de afzonderlijke belasting van de weerwerkpremie ingevoerd bij besluit van de Vlaamse Regering.2005A20410.049b) Voorontwerp van wet inzake de afzonderlijke belasting van de gewestelijke weerwerkpremies.2006A20410.005 Minister van Financiën Ontwerp van koninklijk besluit houdende oprichting van het "Contactpunt regularisaties" bij de Federale Overheidsdienst Financiën.2006A20410.003 Minister van Financiën Ontwerp van koninklijk besluit betreffende biobrandstoffen.2006A20410.002 Minister van Consumentenzaken Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen.2006A47440.004 Minister van Sociale Zaken Voorontwerp van wet tot uitvoering van het Generatiepact en tot invoering van een aanvullend structureel financieringsmechanisme voor de gezondheidszorg.2006A70720.005 Minister van Middenstand Voorontwerp van kaderwet betreffende het voeren van de beroepstitel van een handelsberoep of ambachtelijk beroep.2005A44440.010 Minister van EconomieMinister van MiddenstandMinister van Pensioenen Voorontwerp van wet betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening.2006A75730.001 Minister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het activerend beleid bij herstructureringen.2005A74780.014 Minister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit tot invoeging van een Sectie IIIbis in het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen.2005A74780.010 Minister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 51, 52bis en 53, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, in het kader van het Generatiepact.2005A74780.009 Minister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit tot invoeging van de artikelen 36ter, 36quater, 36quinquies en 36sexies in het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.2005A74780.018 Minister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 129bis van, en invoeging van een artikel 129ter in het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, in het kader van de werkhervattingstoeslag.2005A74780.020 Minister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit tot invoering van een speciale patronale sociale zekerheidsbijdrage op sommige aanvullende vergoedingen, in het kader van het Generatiepact.2005A74780.013 ++ + BUITENLANDS BELEID Minister van Landsverdediging Toetreding van België tot de Overeenkomst "Letter of Intent/Framework Agreement" (LOI/FA).2006A05510.006 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Regering van Canada inzake het werkvakantieprogramma, ondertekend te Brussel, op 29 april 2005.2006A30510.007