24 nov 2005 17:44

Agenda Ministerraad van vrijdag 25 november 2005

Agenda Ministerraad van vrijdag 25 november 2005

Wetstraat 16,1000 Brussel

10.00 uur

Agenda Ministerraad van vrijdag 25 november 2005 Wetstraat 16,1000 Brussel 10.00 uur

DOSSIERS MEDE-INGEDIEND DOOR STAATSSECRETARISSEN Minister van BegrotingMinister van ConsumentenzakenStaatssecretaris voor Overheidsbedrijven Ontwerp van koninklijk besluit houdende goedkeuring van de eerste wijziging van het vierde beheerscontract afgesloten tussen de Federale Staat en DE POST.2005A64150.004 Minister van BegrotingMinister van ConsumentenzakenStaatssecretaris voor Overheidsbedrijven Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging, wat DE POST betreft, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.2005A64150.005 Minister van FinanciënStaatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude Moderniseringsplan COPERFIN - Fase C en andere projecten.2003A20130.101 ++ + ONTWERP VAN BERAADSLAGING Minister van Landsverdediging Ontwerp van beraadslaging - Aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting - Afdeling 16 - Ministerie van Landsverdediging.2005A05420.009 ++ + BUITENLANDS BELEID Minister van Buitenlandse ZakenMinister van Landsverdediging AFGHANISTAN - Nieuw "Operation Plan" van de NAVO.2001A01340.052 Minister van Buitenlandse Zaken Financiering van initiatieven en optreden van België inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat.2003A30520.012 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Republieken Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua en Panama, anderzijds, en met de Bijlage, gedaan te Rome, op 15 december 2003.2005A30510.064 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Andesgemeenschap en haar Lid-Staten (Bolivia, Columbia, Ecuador, Peru en Venezuela), anderzijds, en met de Bijlage, gedaan te Rome, op 15 december 2003.2005A30510.065 Minister van Wetenschapsbeleid Voorbereiding van de Raad van Ministers van de Europese Ruimtevaartorganisatie, te Berlijn, op 5 en 6 december 2005.2001A50820.157 ++ + GENERATIEPACT Eerste Minister Voorontwerp van wet betreffende het Generatiepact.2005A01053.016 ++ + ALGEMEEN BELEID Eerste Minister Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector.2004A01163.004 Minister van Binnenlandse Zaken Dossier DMA2003 R3 005 betreffende een overeenkomst van diensten voor het onderhoud, de herstelling en de herijking van de toestellen voor het bepalen van het alcoholgehalte in dienst bij de Federale en Lokale Politie - Wijzigingsclausule nr. 2 voor de verlenging met één jaar (2006).2003A03130.010 Minister van Justitie Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, en zijn Bijakten nr. 1 tot 9 :- TIW/I.0.5. - Diensten van topografie, opstelling van plaatsbeschrijvingen en quantity survey in het kader van de realisatie van de spoorverbinding Leopold-Josaphat ;- TIW/I.4. - Beoordeling en optimalisering van de begeleidingsmaatregelen van het GEN dat de agglomeratie met het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest als centrum bedient ;- TIW/II.14.7. - Ruimte Brussel-Europa : Micro-investering in de Europese Wijk.2005A02130.044 Minister van Justitie Voorontwerp van wet houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens.2005A02440.003 Minister van Justitie Voorontwerp van wet betreffende de hervorming van de echtscheiding.2005A02620.004 Minister van Justitie Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 november 1998 houdende samenstelling en werking van de Administratieve Coördinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties.1998A02610.080 Minister van Justitie Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 6, § 3, van de wet van 2 juni 1998 houdende oprichting van een Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties, en van een Administratieve Coördinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties.2005A02610.014 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Financiën Uitvoering van de beslissing van de Raad van21 oktober 2005 :Voorontwerp van wet op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.2005A20400.017 Minister van Middenstand Uitvoering van de beslissing van de Raad van 20 juli 2005 :Voorontwerp van kaderwet betreffende het voeren van de beroepstitel van een handelsberoep of ambachtelijk beroep.2005A44440.010 Minister van MiddenstandMinister van Pensioenen Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 10, § 2, van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen, met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie.2003A75730.007 Minister van MiddenstandMinister van Pensioenen Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 35 van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen.2004A75730.004 Minister van EconomieMinister van EnergieMinister van Maatschappelijke Integratie Mededeling - Sociaal Stookoliefonds - Monitoring.2004A42450.015 Minister van Grootstedenbeleid Overeenkomsten af te sluiten tussen de Federale Staat en de steden Brussel, Charleroi, Seraing, en de gemeenten Anderlecht en Vorst, in het kader van de uitvoering van het Huisvestingsplan van het Grootstedenbeleid.2005A48330.038 Minister van Gelijke Kansen Mededeling - Uitvoering van de wet van 6 maart 1996 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie in Peking, van 4 tot 14 september 1995 - Stand van zaken.1997A74220.059 Minister van Volksgezondheid Voorontwerp van wet betreffende de publiciteit inzake mondverzorging.2005A71750.027 Minister van Volksgezondheid Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering bestemd voor de financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2005.2005A71750.026 Minister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8 van de wet van 10 augustus 2005 houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de Europese vennootschap.2005A74430.027 ++ + VARIA Eerste Minister Mededelingen.