26 okt 2006 17:17

Agenda Ministerraad van vrijdag 27 oktober 2006

Ministerraad van vrijdag 27 oktober 2006 om 10 uur. Agenda.

Ministerraad van vrijdag 27 oktober 2006 om 10 uur. Agenda.

VOORONTWERP VAN WET HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN Eerste Minister Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen.2006A01053.028 ++ + DOSSIERS MEDE-INGEDIEND DOOR STAATSSECRETARISSEN Eerste MinisterMinister van FinanciënStaatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Voorontwerp van wet tot omvorming van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen tot het Wetboek diverse rechten en taksen, tot opheffing van het Wetboek der zegelrechten, en houdende verscheidene andere wetswijzigingen.2006A20410.020 Minister van Buitenlandse ZakenStaatssecretaris voor Europese Zaken Omzetting van de Europese wetgeving in Belgisch recht - Wekelijks voortgangsrapport.2003A33500.007 Minister van BegrotingMinister van ConsumentenzakenStaatssecretaris voor Overheidsbedrijven Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot bepaling van het voorlopige verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij, voor het dienstjaar 2006.2006A64400.009 ++ + ALGEMEEN BELEID Eerste Minister Opvolging van de arresten van het Arbitragehof.2004A01100.011 Eerste MinisterMinister van Justitie a) Ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijzigingen aan de personeelsformatie van de Diensten van de Hoge Raad voor de Justitie.2000A02180.110b) Ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijzigingen aan het statuut van het administratief personeel van de Hoge Raad voor de Justitie.2000A02161.069 Minister van Binnenlandse Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2005 tot regeling van de structurele detacheringen van personeelsleden van de politiediensten en van soortgelijke toestanden, en tot invoering van verschillende maatregelen.2006A03330.032 Minister van Binnenlandse ZakenMinister van MobiliteitMinister van Leefmilieu Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de samenstelling en de werkwijze van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie.2006A73760.017 Minister van Binnenlandse Zaken Ontwerp van koninklijk besluit houdende de rechtspleging voor de Raad voor vreemdelingenbetwistingen.2006A03110.002 Minister van Maatschappelijke Integratie Weging van de functiebeschrijving van directeur-generaal bij het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers.2006A77220.014 Minister van Binnenlandse Zaken Dossier DMA 2006 R3 060 betreffende de aankoop en het onderhoud van drie rivierpatrouilleboten voorzien van een RIB-bijboot (en een vierde boot in optie) ten voordele van de scheepvaartpolitie van de Federale Politie.2006A03130.036 Minister van Landsverdediging Dossier 6AP.002 000 betreffende de aankoop van een "Joint Helmet Mounted Cueing System" (JHMCS) voor de F-16 vloot, inclusief aanverwant materieel en dienstenprestaties.2006A05130.047 Minister van Landsverdediging Dossier 7SS700 betreffende de maritieme transporten van militair materieel tijdens het jaar 2007.2006A05130.048 Eerste MinisterMinister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.2006A04163.004 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het Federaal Administratief Openbaar Ambt.2006A04161.003 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van managementfuncties in de Pensioendienst van de Overheidssector.2006A04180.022 Minister van Ambtenarenzaken a) Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector.2006A04720.009 b) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk.2006A04720.010 c) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 1970 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden der instellingen van openbaar nut en de autonome overheidsbedrijven, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk.2006A04720.011d) Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering, wat de arbeidsongevallen en de beroepsziekten in de overheidssector betreft, van sommige bepalingen van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het Handvest van de sociale verzekerde.2006A04720.012 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel.2006A04165.001 Minister van Justitie Ontwerp van koninklijk besluit houdende herziening van het statuut van de ambtenaren van de Buitendiensten van de Staatsveiligheid.2006A02330.035 Minister van Justitie Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het Algemeen Bestuur en de Ondersteuningscel van de Staatsveiligheid.2006A02330.036 Minister van Sociale ZakenMinister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit houdende toekenning van de managementfunctie van administrateur-generaal bij het Fonds voor beroepsziekten.2006A70180.003 Minister van Sociale ZakenMinister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit houdende toekenning van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal bij het Fonds voor beroepsziekten.2006A70180.004 Minister van Economie Ontwerp van koninklijk besluit houdende benoeming van de directeur van het Vast Bureau van de Vaste Internationale Commissie ter beproeving van draagbare vuurwapens.2006A40340.011 Minister van BegrotingMinister van ConsumentenzakenMinister van EconomieMinister van EnergieMinister van Buitenlandse HandelMinister van Wetenschapsbeleid Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de etherpolitie met betrekking tot frequentiemodulatie in de band 87,5 Mhz - 108 Mhz.(2005C80460.001)2005A40460.031 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Economie Verslag aan de Regering van de "Interdepartementale Commissie voor de coördiantie van de fraudebestrijding in de economische sectoren en voor de toepassing van de E.G.-verordening nr. 595/91" (I.C.C.F.) – Jaar 2005.2003A40430.026 Minister van Economie Voorontwerp van wet tot vaststelling van een juridisch kader voor bepaalde verleners van vertrouwensdiensten.2006A40440.031 Minister van Financiën Ontwerp van koninklijk besluit tot aanpassing van de lijst van ondernemingen onderworpen aan de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijkheid van de cel voor financiële informatieverwerking.1993A20510.139 Minister van JustitieMinister van FinanciënMinister van Binnenlandse ZakenMinister van Mobiliteit Voorontwerp van wet betreffende de vondst en de bescherming van wrakken.2006A61460.038 Minister van Grootstedenbeleid Aanhangsels bij de meerjarenstadscontracten 2005-2007, afgesloten met de steden Bergen en Seraing en met de gemeente Vorst, in het kader van het Grootstedenbeleid van de Federale Regering.2006A48330.033 Minister van Middenstand Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 september 2006 tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars.2006A44440.032 Minister van Sociale ZakenMinister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector.2002A74780.136 Minister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 1994 tot uitvoering van artikel 8, §§ 1 en 6, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.2006A74780.008 Minister van Landsverdediging Ontwerp van protocolakkoord tussen de Minister van Landsverdediging en de Ministers van de Gewesten bevoegd voor Werk en Vorming en de Ministers van de Gemeenschappen bevoegd voor Onderwijs en Vorming, houdende de samenwerking op de arbeidsmarkt.2006A05330.034 ++ + BUITENLANDS BELEID Eerste MinisterMinister van Buitenlandse ZakenStaatssecretaris voor Europese Zaken Mededeling - Nauwere samenwerking tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg - Volgende gemeenschappelijke vergadering van de Belgische en Luxemburgse Regeringen, te Brussel, op 19 december 2006.2004A01510.005 Eerste MinisterMinister van Buitenlandse Zaken "Strategie van Lissabon" - Nationaal hervormingsprogramma 2005-2008 - Voortgangsverslag. 2000A01500.118 Minister van Energie a) Bijdrage aan het beheer van het nucleair passief in de Russische Federatie.b) Bijdrage aan de Internationale Fondsen "Tchernobyl Shelter Fund" (CSF) en "Nuclear Safety Account" (NSA) voor de programma's "Shelter Implementation Plan" (SIP) en "Deklassering", te Tchernobyl in Oekraïne.1998A30450.040 Minister van Buitenlandse Zaken Slachtoffers van de massadeportaties tijdens de Tweede Wereldoorlog in Europa - Archieven van de Internationale Zoekdienst, te Bad-Arolsen - Toegang en raadpleging - Noodzakelijke wijzigingen aan de Akkoorden van Bonn van 1955.2006A30510.056 Minister van Buitenlandse Zaken Verenigde Naties - Lidmaatschap van België aan de Veiligheidsraad (2007-2008).2002A30510.601 Minister van Buitenlandse Zaken Europese Unie - Invulling van de Belgische engagementen inzake civiele crisisbeheersing - Civiele doelstellingen 2008.2006A30500.009 Minister van Buitenlandse Zaken Financiering van initiatieven en optreden van België inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat.2003A30520.012 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Oekraïne over het wegvervoer, ondertekend te Kiev, op 28 juli 1997.2006A30510.055 Minister van Landsverdediging DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO - Verlenging van het mandaat van twee Belgische militairen in het kader van het project van de Europese Unie met betrekking tot de controle van de betalingsketen van de Congolese militairen tot 31 december 2006.2006A05530.002